W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

XML

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami realizuje swoje zadania poprzez następującą strukturę wewnętrzną:

1.       Naczelnik Wydziały Gospodarki Nieruchomościami – Roman Szapsza
tel. 41 25 20 580, email: r.szapsza@um.skarzysko.pl

2.       Referat Obrotu Nieruchomościami

Kierownik Referatu – Rafał Tokarczyk
tel. 412520 179, email: r.tokarczyk@um.skarzysko.pl

a)       stanowisko ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej i dzierżawy,
b)       stanowisko ds. obrotu nieruchomościami,
c)       stanowisko ds. obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi i obrotu nieruchomościami,
d)       stanowisko ds. użytkowania wieczystego i obrotu nieruchomościami,
e)       stanowisko ds. użytkowania wieczystego,
f)        stanowisko ds. dzierżawy


3.       Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami i Ewidencji Adresowej

Kierownik Referatu – Wioletta Wojdat 
tel. 412520 182, email: w.wojdat@um.skarzysko.pl

a)       stanowisko ds. regulacji stanów prawnych,
b)       stanowisko ds. trwałego zarządu, opłat adiacenckich i renty planistycznej,
c)       stanowisko ds. ewidencji mienia komunalnego, nazewnictw ulic i numeracji porządkowej,
d)       stanowisko ds. podziałów i rozgraniczeń nieruchomości oraz gminnego zasobu nieruchomości,
e)       stanowisko ds. podziałów oraz scalania i podziału nieruchomości.

Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami należy prowadzenie całości zadań związanych z efektywnym gospodarowaniem nieruchomościami w tym nabywaniem i zbywaniem nieruchomości, ewidencji gruntów, geodezji
a w szczególności:

1)   W zakresie Referatu Obrotu Nieruchomościami:
a)   prowadzenie spraw związanych  z nabywaniem  nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości w drodze wykupu, zamiany i darowizny,
b)   prowadzenie spraw związanych ze  zbyciem  nieruchomości gminnych w trybie przetargowym i bezprzetargowym,
c)   prowadzenie spraw z zakresu użytkowania wieczystego gruntów,
d)   prowadzenie spraw dotyczących dzierżawy gruntów gminnych,
e)   prowadzenie spraw dotyczących uwłaszczenia komunalnych osób prawnych,
f)   wykonywanie prawa pierwokupu,
g)   prowadzenie ewidencji sprzedaży lokali mieszkalnych z bonifikatą oraz monitorowanie wtórnego obrotu tymi lokalami,
h)   monitorowanie sprzedaży nieruchomości przekształconych z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
i)   prowadzenie spraw związanych z obciążeniem nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu,
j)   prowadzenie spraw związanych z najmem Iokali użytkowych w drodze przetargu publicznego,
k)   wdrażanie postępowań o uwolnienie nieruchomości gminnych z nielegalnych posiadaczy,
I)  współudział w czynnościach związanych z przejęciem w spadku przez Gminę nieruchomości po osobach zmarłych,


2)   W zakresie Referatu Geodezji, Gospodarki Gruntami i Ewidencji Adresowej:
a)   obsługa bazy ewidencyjnej gruntów,
b)   prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości,
e) prowadzenie spraw związanych z podziałami nieruchomości,
d)   prowadzenie spraw związanych z rozgraniczaniem nieruchomości,
e)   prowadzenie spraw związanych ze scalaniem i podziałem gruntów,
f)   prowadzenie spraw dotyczących nazewnictwa ulic, placów i       nadawania numerów porządkowych budynków,
g)   prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów w systemie  informatycznym,
h)   prowadzenie ewidencji gruntów gminnych w ujęciu ilościowym i  wartościowym,
i)   prowadzenie ewidencji środków trwałych w zakresie nieruchomości  gminnych,
j)   sporządzanie deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego w stosunku do nieruchomości  gminnych,
k)  prowadzenie planu wykorzystania zasobu gruntów gminy,
l)   prowadzenie spraw związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i uwidacznianiem ich w księgach wieczystych,
m) prowadzenie  spraw  związanych  z aktualizacją informacji  zawartych  w operacie  ewidencji  gruntów i budynków w odniesieniu do nieruchomości objętych gminnym zasobem nieruchomości, 
l)  prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym,
m)udzielanie informacji w sprawie nabycia nieruchomości w ramach rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami państwa,
n)  prowadzenie spraw związanych z trwałym zarządem,
o)   prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłat adiacenckich i renty planistycznej,
r)   prowadzenie spraw dotyczących zabezpieczonych hipotek przymusowych wyremontowanych przez Urząd Miasta budynków mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych, w tym wyliczenie kwoty zadłużenia oraz wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej,
s)   obsługa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego,
t)   uczestnictwo na gruncie przy dokonywaniu przez geodet1y okazywania granic w stosunku do nieruchomości sąsiadujących z działkami gminnymi,
u)   prowadzenie spraw z zakresu prostowania i uprawomocniania aktów własności ziemi,
w) wykonywanie czynności w zakresie gromadzenia danych oraz sprawozdawczości dotyczącej pomocy publicznej de minimis dla przedsiębiorców w zakresie działania Wydziału.

3)   Do wspólnych zadań w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami należy:
a)   dokonywanie w systemie informatycznym przypisów, odpisów i korekt w zakresie naliczanych należności Gminy w realizowanych przez Wydział zadaniach,
b)   wystawianie faktur VAT przy obrocie nieruchomościami, dzierżawie, ustanawianiu służebności,
c)   prowadzenie rejestrów VAT w zakresie działania Wydziału,
d)    przygotowywanie dokumentacji do przeprowadzenia przetargów na usługi m.in. z zakresu wykonywania operatów szacunkowych, opracowań geodezyjnych, dokumentacji technicznej 
 w realizowanych przez Wydział zadaniach,
e)   występowanie do Sądu o sprostowanie lub aktualizacji wpisów w księgach wieczystych  
dla nieruchomości gminnych,
f)   przeprowadzanie wizji lokalnych w terenie dotyczących nieruchomości gminnych.

Ustalanie numerów porządkowych i wydawanie zawiadomień o tych ustaleniach / Wydawanie zaświadczeń dotyczących ustalonych numerów porządkowych

Miejsce załatwienia Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami Referat Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych pok. nr 233 (II piętro), tel. (41) 25-20-186   Wymagane dokumenty I. Ustalenie numeru porządkowego: 1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (według wzoru – załącznik Nr 1). 2. Kopia mapy na...

OBCIĄŻANIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH SŁUŻEBNOŚCIĄ PRZESYŁU

  OBCIĄŻANIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH SŁUŻEBNOŚCIĄ PRZESYŁU   Miejsce załatwienia: Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej  ul. Sikorskiego 18 Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 201, tel. (41) 25-20-184 Wymagane dokumenty: - wniosek o obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu (według wzoru), - 3 egzemplarze mapy...

SPRZEDAŻ KOMUNALNYCH LOKALI MIESZKALNYCH

Miejsce załatwienia Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. nr  217 tel. 41 25-20-188 Wymagane dokumenty 1. Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego. 2. Załączniki: - umowa najmu lub decyzja o przydziale do zajmowanego lokalu Miejsce odbioru Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul....