W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

URZĄD MIASTA w Skarżysku - Kamiennej
ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
       41 252 01 01

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

 

elekt. skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka

 

NIP 6631823843
REGON 000516175

Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska (OŚ)

XML

REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA 

Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska realizuje zadania poprzez następującą strukturę wewnętrzną:

1. Kierownik Referatu - Michał Szuster

tel. 41 25 20 171, e-mail: m.szuster@um.skarzysko.pl

a) stanowisko ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej,
b) stanowisko ds. gospodarki odpadami,
c) stanowisko ds. ochrony środowiska.

Do zakresu działania Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska należy w szczególności:

a) wdrażanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem selektywnego zbierania odpadów, współtworzenie i opiniowanie harmonogramów odbioru odpadów;

b) opracowywanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna oraz regulaminu funkcjonowania PSZOK, przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;

c) przygotowywanie i wdrażanie Programu Ochrony Środowiska oraz raportu z jego wykonania;

d) nadzorowanie realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, obsługa systemu monitorowania pracy pojazdów wykonujących usługę odbioru odpadów komunalnych wyposażonych w GPS, dostarczonego przez wykonawcę odbioru odpadów;

e) prowadzenie ewidencji odpadów odbieranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, organizacja i nadzór na zbiórką odpadów zawierających azbest;

f) analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi i funkcjonowania systemu, kontrola miejsc gromadzenia odpadów komunalnych pod kątem prawidłowej segregacji;

g) prowadzenie wszelkich spraw w zakresie dzikich wysypisk;

h) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych;

i) ewidencja i sprawozdawczość w zakresie odpadów komunalnych i nieczystości płynnych; 

j) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością organu, przeprowadzanie kontroli z zakresu ochrony powietrza (palenie w piecach, walka ze smogiem);

k) wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania;

l) obsługa finansowa zadań z zakresu ochrony środowiska;

m) sporządzanie i udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, prowadzenie strony internetowej poświęconej gospodarce odpadami;

n) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów oraz za zniszczenie zieleni, usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia; naliczanie opłat (kar) za korzystanie ze środowiska;

o) wydawanie decyzji w sprawie zmian stanu wody na gruncie oraz zatwierdzanie ugód;

p) prowadzenie spraw z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej;

q) współpraca z zarządcami nieruchomości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;

r) współpraca z Miejskimi Usługami Komunalnymi Sp. z o.o. w zakresie realizacji usług komunalnych, opiniowanie wniosków składanych przez Spółkę na świadczone usługi;

s) prowadzenie ewidencji szamb i oczyszczalni przydomowych; wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

t) prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie prawidłowego selektywnego gospodarowania odpadami komunalnymi;

u) koordynowanie działań określonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skarżysko-Kamienna, jego wdrażanie i monitoring;

v) prowadzenie spraw związanych z likwidacją dzikich wysypisk śmieci na terenach gminnych.

Dotacja na wymianę źródeł ciepła 2024

Miejsce załatwienia Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 218, tel. 41/25-20-170 Wymagane dokumenty Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami Podstawa prawna Uchwała Nr XXX/243/2020 Rady Miasta Skarżyska- Kamiennej z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu...

Dotacja na wymianę źródeł ciepła 2023

Miejsce załatwienia Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 218, tel. 41/25-20-170 Wymagane dokumenty Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami Podstawa prawna Uchwała Nr XXX/243/2020 Rady Miasta Skarżyska- Kamiennej z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu...

Decyzje zatwierdzające ugody dotyczące zmiany stanu wody na gruntach

Miejsce załatwienia Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - pok. 218 Wymagane dokumenty 1. Podanie (wniosek) umawiających się właścicieli gruntów o spornych interesach z możliwie dokładnym opisem miejsca, stanu obecnego i sposobu realizacji postanowień ugody. 2. Projekt ugody. 3. Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości....

Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Miejsce załatwienia Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - pok. 218 Wymagane dokumenty 1. Wniosek 2. Oświadczenie 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej 4. Kopie dokumentów potwierdzających powierzchnię gospodarstwa rolnego 5. Kopie dokumentów potwierdzających osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego przez okres minimum 5 lat 6. Kopie...

Decyzje w sprawie zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich

Miejsce załatwienia Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - pok. 218 Wymagane dokumenty Podanie (wniosek) o wszczęcie postępowania administracyjnego z możliwie dokładnym opisem miejsca, przyczyn, skutków, stron sporu. Należy załączyć wszelkie posiadane w przedmiotowej sprawie dokumenty (np. operat wodnoprawny, pozwolenie wodnoprawne,...

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych Miejsce złożenia i odbioru Urząd Miasta Skarżyska-Kamienna ul. Sikorskiego 18 - Biuro Obsługi Interesanta - za pośrednictwem poczty -za pośrednictwem platformy ePUAP – załatwianie wniosków, tj....

Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na rzecz innego podmiotu

Miejsce załatwienia Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna Wymagane dokumenty - Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu, - Zgoda strony, na rzecz której decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana, do przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu, - Oświadczenie podmiotu, na rzecz którego...

Dotacja na wymianę źródła ciepła

Miejsce załatwienia Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 204, tel. 41/25-20-171 Wymagane dokumenty Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami Podstawa prawna Uchwała Nr XXX/243/2020 Rady Miasta Skarżyska- Kamiennej z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu...

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku, gdy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Miejsce załatwienia Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna Wymagane dokumenty - wniosek - karta informacyjna przedsięwzięcia (1 egzemplarz w formie pisemnej, 4 egzemplarze na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej), - pozostałe załączniki wymienione we wzorze wniosku Miejsce odbioru Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej lub...