W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

URZĄD MIASTA w Skarżysku - Kamiennej
ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
       41 252 01 01

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

 

elekt. skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka

 

NIP 6631823843
REGON 000516175

Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (IPP)

XML

WYDZIAŁ INWESTYCJI I  PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO (symbol IPP)

Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego realizuje zadania poprzez następującą strukturę wewnętrzną:

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego - Monika Kocia
tel. 412520187, email: m.kocia@um.skarzysko.pl

 • stanowisko ds. inwestycji,
 • stanowisko ds. inwestycji i rewitalizacji.

  Referat Planowania Przestrzennego

  Kierownik Referatu - Iwona Chmielewska
  tel.412520167, email: i.chmielewska@um.skarzysko.pl
 • stanowisko ds. planowania przestrzennego,
 • stanowisko ds. urbanistyki,
 • stanowisko ds. informacji przestrzennej.

Referat Strategii i Funduszy Zewnętrznych

Kierownik Referatu -

 • stanowiska ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i opracowywania dokumentów strategicznych.

  Do zadań Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego należy:

1) W zakresie inwestycji:

a) przygotowywanie projektów planów finansowania inwestycji i remontów na dany rok oraz planów wieloletnich


b) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania inwestycyjnego bądź remontowego;

c) opracowywanie i aktualizacja dokumentów strategicznych: strategii rozwoju miasta i innych planów gospodarczych oraz monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju Miasta;

d) ustalenie zakresu opracowań projektowych niezbędnych do realizacji inwestycji w poszczególnych latach;

e) uczestniczenie w postępowaniach dotyczących wyłaniania wykonawców prac projektowych, robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego oraz przygotowywanie stosownych umów na wykonawstwo;

f) prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem terenów pod inwestycję oraz uzyskiwaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do właściwego prowadzenia przygotowania i prowadzenia inwestycji;

g) koordynowanie zadań inwestycyjnych miasta i inwestorów zewnętrznych w zakresie uzgodnień administracyjnych i ustaleń zakresu zadań inwestycyjnych;

h) kontrola wykonawstwa budowlanego i udział w odbiorach robót;

i) informowanie o możliwościach lokowania inwestycji w Gminie;

j) sporządzanie sprawozdań monitoringowych z postępów w realizacji przedsięwzięć uwzględnionych w GPR w tym przez podmioty odpowiedzialne za ich realizację;

k) sporządzanie podsumowania efektów wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji;

l) bieżąca kontrola stopnia realizacji Programu i ocena jego aktualności;

m) obsługa Komitetu Rewitalizacji;

n) realizacja zadań własnych gminy z zakresu zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe, w tym dokonywanie analizy stanu gospodarki energetycznej w gminie oraz sporządzanie projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

o) współpraca ze spółką Celsium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej oraz Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. w Skarżysku Kamiennej:
-  w zakresie realizacji usług komunalnych,
- koordynowanie działalności spółek ze strategią gminy, budżetem oraz innymi dokumentami planistycznymi;

2) W zakresie planowania przestrzennego:

a) analiza wniosków w sprawie przystąpienia do sporządzenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

b) przygotowywanie i koordynacja procedury w zakresie merytorycznym oraz formalno-prawnym zmierzającej do przystąpienia, a następnie do zatwierdzenia opracowań planistycznych;

c) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu; 

d) wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarżysko-Kamienna”;

e) analiza aktów prawnych pod kątem naliczenia renty planistycznej;

f) przygotowanie decyzji ustalającej warunki zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

g) wydanie opinii w sprawie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

h) prowadzenie rejestrów wydanych decyzji;

i) sporządzanie raportów wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
i przesyłanie ich w wymaganych terminach do właściwych organów;

j) współpraca z Gminną Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną;

k) ustalanie kwalifikacji terenów chronionych pod względem akustycznym;

l) aktualizowanie i wprowadzanie nowych danych do systemu informacji przestrzennej (metadane);

m) prowadzenie rejestru urbanistycznego (raporty z konsultacji społecznych, elektroniczne rejestry decyzji administracyjnych i rozstrzygnięć organów nadzorczych, wygaszanie terminowych decyzji 
o warunkach zabudowy);

n) opracowanie Planu Ogólnego Miasta;

o) Opracowanie Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego (ZPI);

p) Sporządzanie umów urbanistycznych dotyczących wzajemnych zobowiązań inwestora i gminy.

3) w zakresie Strategii i Funduszy zewnętrznych:

a) stałe monitorowanie programów w zakresie pozyskiwania środków krajowych i zagranicznych;

b) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych mających na celu pozyskanie środków na zadania realizowane przez Urząd Miasta, przy współpracy resortowych komórek organizacyjnych;

c) opracowywanie uzupełnień do wniosku aplikacyjnego i koniecznej dokumentacji sporządzonej przy współpracy z komórkami organizacyjnymi urzędu;

d) koordynowanie i pomoc przy sporządzaniu sprawozdań i rozliczaniu przedsięwzięć prowadzonych przez Gminę w ramach projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych;

e) pomoc i doradztwo innym jednostkom i instytucjom z terenu Gminy w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych (przy opracowywaniu projektu, w zakresie uzupełnień do wniosku aplikacyjnego i do koniecznej dokumentacji, przy sporządzaniu sprawozdań oraz rozliczeń);

f) informowanie mieszkańców Miasta o możliwości pozyskania środków z konkretnych programów, funduszy, fundacji, instytucji, czy organizacji ze szczególnym uwzględnieniem środków przeznaczonych dla organizacji pozarządowych;

g) monitorowanie dokumentów strategicznych Miasta dotyczących rozwoju lokalnego w kontekście pozyskiwania funduszy zewnętrznych;

h) prowadzenia sprawozdawczości i rozliczeń dotacji zewnętrznych;

i) wskazywanie finansowych i organizacyjno-prawnych możliwości zapewnienia środków zewnętrznych dla realizacji zadań wynikających z przyjętych priorytetów i programów;

j) opracowanie zasad gromadzenia informacji związanych z realizacją zadań strategicznych;

k) gromadzenie i analiza danych związanych z realizacją zadań strategicznych;

l) opracowywanie zestawień z realizowanych działań strategicznych, ich analiza i raportowanie;

m) monitorowanie działań strategicznych i przygotowywanie wniosków o aktualizację działań strategicznych oraz innych dokumentów strategicznych;

n) monitorowanie efektów i mierników realizowanych zadań strategicznych.