W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

URZĄD MIASTA w Skarżysku - Kamiennej
ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
       41 252 01 01

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

 

elekt. skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka

 

NIP 6631823843
REGON 000516175

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

XML


W dniu 21 kwietnia 2020 Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło e-usługę umożliwiającą uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego od ręki- w wersji elektronicznej (dotyczy to oczywiście tylko tych aktów, które zostały już wprowadzone do ogólnopolskiego Systemu Rejestrów Państwowych). W niniejszym wypadku dokument jest generowany bezpośrednio (tj. bez udziału pracownika USC) a następnie automatycznie przesyłany na skrzynkę wnioskodawcy Mój Gov.
Z informacjami dotyczącymi e-usługi można zapoznać się na stronie Gov.pl
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwa-zgonu


Zakład Ubezpieczeń Społecznych do wykonywanych przez siebie czynności dotyczących wypłaty zasiłku pogrzebowego, macierzyńskiego celem uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego, będzie występował bezpośrednio do USC za pośrednictwem platformy ePUAP, bez angażowania w tę czynność osób zainteresowanych otrzymaniem danego świadczenia. Będzie to jednak możliwe, jeśli we wniosku (z wnioskiem) o zasiłek wnioskodawca poda zakres kluczowych danych, niezbędnych do wydania ZUS tego odpisu przez USC.
Informacja o powyższym, w tym o zakresie danych niezbędnych do pozyskania odpisu aktu stanu cywilnego przez ZUS, została zamieszczona na stronie internetowej ZUS:
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosci/1/ulatwienia-dla-klientow-zus-we-wlasnym-zakresie-pozyska-z-usc-odpis-aktu-stanu-cywilnego-potrzebny-do-wyplaty-zasilku/3366288


--------------------------------------------
URZĄD STANU CYWILNEGO (symbol USC) realizuje swoje zadania poprzez następującą strukturę wewnętrzną:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Dorota Chołuj
tel. 41 25 20 143
e-mail:usc@um.skarzysko.pl

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Anna Ciok
tel. 41 25 20 144
e-mail:usc@um.skarzysko.pl

a) stanowisko do spraw obsługi kancelaryjnej

 

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie czynności związanych ze sprawami osobowymi wynikające z postanowień ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego i innych ustaw, a w szczególności:
I) Rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów, a także innych zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osób.
2)   Przyjmowanie oświadczeń o:
a)  nadaniu i zmianie nadanego imienia,
b)  braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego,
e) wstąpieniu w związek małżeński,
d)   wyborze nazwiska,
e)   uznaniu dziecka,
f)   nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
g)   powrocie do poprzednio noszonego nazwiska (po rozwodzie).
3)  Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego.
4)   Wydawanie zaświadczeń o:
a)  zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
b)  potwierdzeniu zgłoszenia zawarcia małżeństwa,
e) braku przeszkód do zawarcia małżeństwa,
d) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
e) zaginięciu lub zniszczeniu księgi,
f)  o uznaniu ojcostwa,
g) o stanie cywilnym,
h) o zamieszczonych lub nie zamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
5)  Dokonywanie czynności materialno-technicznych oraz wydawanie decyzji dotyczących:
a)  prostowania lub uzupełniania aktu stanu cywilnego,
b)  skrócenia miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,
e) odtwarzania treści aktu stanu cywilnego,
d)  wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą w polską księgę stanu cywilnego,
e)  zarejestrowania urodzenia, małżeństwa lub zgonu, których nie zarejestrowano w zagranicznych księgach,
f)  wpisania wzmianki dodatkowej na podstawie orzeczenia organu państwa obcego,
g)   wpisania treści odpisu aktu krajowego w razie zniszczenia lub zaginięcia księgi,
h)  zmiany imienia, nazwiska.
6)   Prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego, w tym:
a)  zabezpieczenie i konserwacja zbioru ksiąg stanu cywilnego,
b)  przekazywanie aktów stanu cywilnego i akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego do archiwum państwowego po upływie okresów ich przechowywania.
7)  Współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą i placówkami państw obcych w zakresie rejestracji akt stanu cywilnego oraz wykonywania postanowień wynikających z umów międzynarodowych.
8)  Organizowanie uroczystości zawarcia związku małżeńskiego.
9)   Przyjmowanie zgłoszeń i organizowanie jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. 
10)    Aktualizacja i usuwanie nieprawidłowości w systemie PESEL .
11)   Udzielanie informacji dla potrzeb sądów, organów ścigania oraz innych organów państwowych.
12)   Pozyskiwanie i przekazywanie danych dla potrzeb statystyki publicznej;
13)   Aktualizacja ksiąg stanu cywilnego - nanoszenie zmian na podstawie decyzji administracyjnych, wyroków sądowych, aktów stanu cywilnego.
14)   Migracja aktów stanu cywilnego do centralnego systemu ,,Zródło".
11)  Dodawanie przypisków i wzmianek mających wpływ na treść aktu stanu cywilnego.
12)  Nadawanie nr PESEL noworodkom.
13)  Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego.
14)  Sporządzanie testamentu allograficznego.
15)  Prowadzenie postępowań w sprawach odmowy:
a)  przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa,
b)  przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
e) wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
d)   wydania zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa,
e)   sporządzenia aktu małżeństwa po ślubie konkordatowym,
f)  wydania zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,
g)   dołączenia wzmianki lub przypisku na podstawie orzeczenia organu państwa obcego;
16)   Występowanie do sądu powszechnego z wnioskami o:
a)  rozstrzygnięcie wątpliwości czy osoba może zawrzeć małżeństwo,
b)  sprostowanie aktu stanu cywilnego wykraczające poza kompetencje kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
e) unieważnienie aktu stanu cywilnego lub dołączonej do niego wzmianki dodatkowej wykraczające poza kompetencje kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
d) ustalenie treści aktu stanu cywilnego.

 

Dane kontaktowe

Adres i telefon: Urząd Stanu Cywilnego ul. Sikorskiego 18 I piętro, pokoje 112 i 113 tel. (0-41) 25 20 143, 25 20 144 e-mail: usc@um.skarzysko.pl Pracownicy: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Dorota Chołuj Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Anna Ciok Stanowisko ds. Obsługi Kancelaryjnej USC - Mariusz Malik Stanowisko ds. Obsługi...

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Wymagane dokumenty Do uzyskania zaświadczenia konieczne jest: - przedłożenie dowodu osobistego lub paszportu; - wypełnienie wniosku; - złożenie dokumentu potwierdzającego stan cywilny przyszłego małżonka wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego...

klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Proszę o zapoznanie się z Klauzulą informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska).

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Wymagane dokumenty do nadania medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie) Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawane są osobom, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim, Odznaczenia nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek wojewody.    Zgłoszenie jubileuszu osób zamieszkałych w granicach miasta...

Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa przed duchownym - ślub konkordatowy

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy: Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo konkordatowe Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz formularz zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności...

Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego – ślub cywilny

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy: Zawarcie małżeństwa następuje w USC wybranym przez narzeczonych. W Skarżysku-Kamiennej jest to: Urząd Stanu Cywilnego ul. Sikorskiego 18 I piętro, pokoje 112 i 113 tel. (0-41) 25 20 143, 25 20 144 Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę: Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo. Godziny...

Zawarcie małżeństwa za granicą

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy: Osobie zamierzającej zawrzeć związek małżeński za granicą kierownik USC wydaje zaświadczenie potwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może ona zawrzeć związek małżeński. Zaświadczenie można uzyskać w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju . W Skarżysku-Kamiennej jest to: Urząd...

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy: Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie całego kraju. W Skarżysku-Kamiennej jest to: Urząd Stanu Cywilnego ul. Sikorskiego 18 I piętro, pokoje 112 i 113 tel. (0-41) 25 20 143, 25 20 144 Wniosek można złożyć w następującej formie:...