W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego – ślub cywilny

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Zawarcie małżeństwa następuje w USC wybranym przez narzeczonych.

W Skarżysku-Kamiennej jest to:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Sikorskiego 18
I piętro, pokój 126
tel. (0-41) 25 20 143, 25 20 144

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek 7:30–17:00
wtorek 7:30–15:30
środa 7:30–15:30
czwartek 7:30–15:30
piątek 7:30–14:00

Uwagi:

Ślub poza lokalem urzędu stanu cywilnego:

 • Zagrożenie zdrowia lub życia, pozbawienie wolności

Kierownik USC w Skarżysku-Kamiennej przyjmuje na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, w obrębie Gminy Skarżysko-Kamienna, jeżeli osoba ta jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia (co należy potwierdzić zaświadczeniem wystawionym przez lekarza). We wskazanych przypadkach nie jest pobierana opłata dodatkowa za udzielenie ślubu poza lokalem USC.

 • Ślub w plenerze

Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo Kierownik USC w Skarżysku-Kamiennej przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, w obrębie Gminy Skarżysko-Kamienna, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.  Za udzielenie ślubu poza lokalem USC pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł).

Opłaty:

opłata skarbowa 

 • za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł. 
 • za wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego - 39 zł


Płatności można dokonać :

 • gotówką lub kartą w kasie Urzędu Miasta
 • przelewem na konto : 
  Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 18. 26-110 Skarżysko-Kamienna
  79 1560 0013 2418 3678 0000 0004, podając w tytule przelewu rodzaj dokumentu za który została uiszczona opłata skarbowa i kogo ten dokument dotyczy 

opłata dodatkowa

 • za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC – 1 000,00 zł


Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • W pierwszej kolejności:

Narzeczeni powinni zadbać o to, by ich akty urodzenia/małżeństwa zostały wprowadzone do Ogólnopolskiego Systemu Rejestrów Państwowych "Źrodło".

 • Następnie :

Nie wcześniej niż na pół roku przed ślubem i nie później niż na miesiąc i jeden dzień przed planowanym ślubem, narzeczeni zgłaszają się do USC z ważnymi dokumentami tożsamości,   składają  zapewnienia o barku przeszkód do zawarcia małżeństwa i uiszczają opłatę skarbową.

Kierownik USC może na wniosek nupturientów skrócić ustawowy, miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni składają osobiście.

 • W dniu ślubu.

Narzeczeni oraz świadkowie zgłaszają się na 5 minut przed uroczystością do Urzędu Stanu Cywilnego, celem potwierdzenia danych i okazania ważnych dokumentów tożsamości.

W przypadku ślubu w plenerze, narzeczeni i świadkowie na 5 minut przed uroczystością zgłaszają się do przybyłego na ślub Kierownika USC, celem potwierdzenia danych i okazania ważnych dokumentów tożsamości.

Zawarcie małżeństwa następuje z zachowaniem uroczystej formy.

Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta, jednocześnie obecni, złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w zawiązek małżeński.

Po zawarciu małżeństwa, małżonkowie otrzymują dwa skrócone odpisy  aktu małżeństwa. Pierwsze odpisy aktu małżeństwa wydane po zawarciu małżeństwa nie podlegają opłacie skarbowej.

Ponadto osoba, która  w wyniku zawarcia małżeństwa zmieniła nazwisko, zobowiązana jest w ciągu 4 miesięcy wymienić dowód osobisty.

Terminarz ślubów :
Uroczystości zawarcia związku małżeńskiego organizowane są w USC przede wszystkim w soboty w godzinach od 12.00 co 20 minut, a także na tygodniu w godzinach pracy Urzędu.

Śluby w plenerze organizowane są w terminach uzgodnionych z Kierownikiem USC

Uroczystości zawarcia związku małżeńskiego nie będą organizowane w USC w Skarżysku-Kamiennej w niedziele, a także w n/w terminach:

 • Nowy Rok (1 stycznia)
 • Święto Trzech Króli (6 stycznia)
 • Wielkanoc
 • Długi weekend majowy (1, 2, 3 maja)
 • Weekend Bożego Ciała
 • Święto Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia)
 • Święto Wszystkich Świętych (1 listopad)
 • Święto Niepodległości (11 listopada)
 • Boże Narodzenie (25 i 26 grudnia)


Tryb odwoławczy:
Jeżeli Kierownik USC odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma Kierownika USC może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże Kierownika USC.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

Osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński są obowiązane:

 1. przedstawić dokument stwierdzający tożsamość
 2. złożyć pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (druk dostępny na miejscu)
 3. załączyć oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego

Obywatele polscy, którzy nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie RP – składają zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokument potwierdzający stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo  w Polsce jest obowiązany złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej oraz dodatkowo:

 1. złożyć odpis aktu urodzenia
 2. jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – złożyć odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie  albo dokumentem potwierdzającym nieistnienie małżeństwa, jeżeli na podstawie składanych dokumentów nie można ustalić danych  niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa
 3. złożyć dokument urzędowy wystawiony przez władze państwa, którego cudzoziemiec jest obywatelem, wskazujący jego dane osobowe i dane osobowe narzeczonej/narzeczonego oraz  stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może on zawrzeć małżeństwo ze wskazaną w zaświadczeniu osobą
 4. lub - jeżeli otrzymanie dokumentu wymienionego w punkcie 3 napotyka na trudne do przezwyciężenie przeszkody – złożyć prawomocne postanowienie polskiego sądu zwalniającego go od obowiązku przedłożenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu stwierdzającego  możność zawarcia, zgodnie z prawem państwa pochodzenia, małżeństwa z oznaczoną osobą. W przedmiotowej sprawie właściwy jest sąd rejonowy według miejsca zamieszkania cudzoziemca w Polsce. 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni składają osobiście. Jeżeli nie ma takiej możliwości, by zgłosili się do usc jednocześnie, mogą dopełnić formalności w różnych terminach. 

Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim oświadczenia składane w procedurze  związanej z zawarciem małżeństwa składa w obecności tłumacza.

Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów jego wizyty w USC należą do nupturientów.

Obecność tłumacza podczas uroczystości zawarcia związku małżeńskiego jest wymagana także wtedy, gdy  świadkowie nie posługują się językiem polskim.

Tłumacz, z wyjątkiem tłumacza przysięgłego, składa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego  oświadczenie, że będzie wykonywał powierzone zadanie sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy prawnie chronionej oraz, że będzie się kierował w swoim postępowaniu uczciwością i etyką.

Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:

 1. tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
 2. tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
 3. polskiego konsula.


Za dokumenty przetłumaczone przez polskiego konsula uznaje się również:

 1. dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
 2. dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.


W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Powiadom znajomego