W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

URZĄD MIASTA w Skarżysku - Kamiennej
ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
       41 252 01 01

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

 

elekt. skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka

 

NIP 6631823843
REGON 000516175

Wydział Edukacji (EDU)

XML

Wydział Edukacji (symbol EDU) realizuje zadania poprzez następującą strukturę wewnętrzną:

1) Naczelnik Wydziału - Aneta Ferencz
tel. 41 25 20 162, e-mail: a.ferencz@um.skarzysko.pl

a) stanowisko do spraw organizacyjno-kadrowych,

b) stanowisko do spraw finansowo-księgowych,

c) stanowisko do spraw profilaktyki szkolnej i sportu w mieście,

d) stanowisko do spraw stypendiów szkolnych, programów edukacyjnych i sportu

Do zadań Wydziału Edukacji należy:

a) nadzorowanie działalności publicznych i niepublicznych żłobków i klubików dziecięcych oraz szkół  i przedszkoli w zakresie ustawowym,
b)  prowadzenie i aktualizacja Systemu Informacji Oświatowej,
c)  prowadzenie spraw związanych z powoływaniem oraz odwoływaniem dyrektorów w jednostkach  oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina, w tym naborów i konkursów,
d)  opracowanie zbiorczych dokumentów  planistycznych oraz sprawozdań z działalności publicznych i niepublicznych placówek oświatowych,
e)   kontrola i nadzór nad wydatkowaniem dotacji dla jednostek nie prowadzonych przez JST,
f)   udzielanie dofinansowania do dokształcania młodocianych pracowników,
g)   przeprowadzanie procedury awansu zawodowego nauczycieli,
h)   prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem nauczycieli,
i)   prowadzenie spraw związanych z pomocą zdrowotną dla nauczycieli, 
j)   organizacja indywidualnego nauczania,
k)  nadzór nad przestrzeganiem realizacji obowiązku szkolnego,
l)  koordynowanie działaniami w zakresie profilaktyki w placówkach oświatowych,
m)  prowadzenie spraw stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych dla osób uczących się,
n)  kontrola i nadzór nad realizacją programów kulturalnych i sportowych dla dzieci i młodzieży,
o)  koordynowanie działalności instytucji sportu i kultury w mieście w tym realizacji przyznanych dotacji celowych i programów finansowanych ze środków budżetu gminy,
p)  prowadzenie ewidencji zabytków i miejsc pamięci narodowej w tym planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
q)  obsługa administracyjna Skarżyskiej Rady Kultury i Skarżyskiej Rady Sportu,
r)  dokonywanie wpisów i wykreśleń z rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz sprawowanie nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi według planu nadzoru przyjętego przez Radę Gminy,
s)  nadzór nad sposobem wykorzystania z dotacji przez instytucje kultury oraz jednostki  i placówki oświatowe gminy,                                                    t)  przygotowywanie projektów regulaminów, projektów uchwał dotyczących przekształcania bądź likwidowania jednostek oświatowych, kultury i sportu oraz innych dokumentów o charakterze organizacyjnym,
u)  dostosowywanie sieci publicznych szkół podstawowych i ich obwodów oraz sieci publicznych przedszkoli do wymogów ustawowych,                          v)   opiniowanie arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i przedstawianie ich do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta,
w)  opracowywanie okresowych i rocznych analiz z wykonania budżetu oświaty oraz dokonywanie bieżącej oceny realizacji zadań i wydatków oraz opracowywanie wniosków do budżetu gminy w zakresie oświaty,
x)   inicjowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację projektów poszerzających ofertę Gminy w zakresie zadań realizowanych przez Wydział,

Stypendia szkolne

Stypendia szkolne - aktualizacja dochodu w załączeniu oświadczenia wnioskodawcy.

POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE NA STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE NA  STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty: 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem; 2. kopię aktu nadania stopni nauczyciela kontraktowego poświadczone przez...