W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Ustalanie numerów porządkowych i wydawanie zawiadomień o tych ustaleniach / Wydawanie zaświadczeń dotyczących ustalonych numerów porządkowych

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18,
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Referat Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych
pok. nr 233 (II piętro), tel. (41) 25-20-186
 
Wymagane dokumenty

I. Ustalenie numeru porządkowego:

1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (według wzoru – załącznik Nr 1).

2. Kopia mapy na której kolorem wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku (załącznikiem może być kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu.)

II. Wydanie zaświadczenia o ustalonym numerze porządkowym:

1.Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym (według wzoru – załącznik Nr 2).

2. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

1. Od zawiadomień o ustaleniu numeru porządkowego nie pobiera się opłaty skarbowej.

2. Od wydania zaświadczenia o ustalonym numerze porządkowym należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

 
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać:

-  gotówką lub kartą bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej,

-  przelewem na konto Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej w banku Getin Noble Bank S.A. Nr 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004 

Miejsce złożenia i odbioru

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18.

Odbiór osobisty w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 233 tut. Urzędu lub doręczenie za pośrednictwem poczty.

Termin załatwienia

1. Wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego następuje nie później niż 
w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

2. Wydanie zaświadczenie o ustalonym numerze porządkowym następuje bez zbędnej zwłoki. Przed wydaniem zaświadczenia organ może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. 

Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Tryb odwoławczy

1. Ustalanie numerów porządkowych: przepisy dotyczące numeracji porządkowej nie przewidują trybu odwoławczego.

2. Wydawanie Zaświadczeń: Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3,
za pośrednictwem organu wydającego postanowienie, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Treść

1. Zgodnie z art. 47a ust. 4 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne, numer porządkowy ustala się dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.

2. Z wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego może wystąpić właściciel nieruchomości lub inny podmiot, który wykaże swój interes prawny lub obowiązek dotyczący administracyjnego ustalenia numeru porządkowego.

3. O fakcie ustalenia numeru porządkowego zawiadamia się pisemnie wnioskodawcę oraz właściciela/współwłaścicieli lub inne podmioty ujawnione w ewidencji gruntów i budynków, które daną nieruchomością władają.

4. Zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustalenie numeru porządkowego dla budynku zobowiązuje właściciela/władającego nieruchomością do umieszczenia w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.  Na tabliczce powinna być podana również nazwa ulicy lub placu. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

5. Zgodnie z § 10 pkt 2 lit. e rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów, informacje zawarte w tej ewidencji udostępnia się 
w postaci wydania zaświadczeń.

6. Stosownie do art. 217 kodeksu postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o jego wydanie. Zaświadczenie wydaje się, jeśli przepis prawa lub osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia, wymagają urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego.

Podstawa prawna

1.      Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r.,  poz. 276 ze zm.).

2.      Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012 r., poz. 125).

3.      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).

4.      Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.).

Opracował

Iwona Supierz – referent ds. ewidencji zasobów nieruchomości komunalnych

Akceptował

Wioletta Wojdat – p.o. Kierownika Referatu Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych

Zatwierdził

Roman Szapsza – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załączniki

Powiadom znajomego