W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

URZĄD MIASTA w Skarżysku - Kamiennej
ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
       41 252 01 01

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

 

elekt. skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka

 

NIP 6631823843
REGON 000516175

OBCIĄŻENIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH SŁUŻEBNOŚCIĄ PRZESYŁU

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej  ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 201, tel. (41) 25-20-184


Wymagane dokumenty

- wniosek o obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu (według wzoru),

- 3 egzemplarze mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesioną lokalizacją urządzenia (mapę można zakupić w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej Plac Floriański 1),

- pełnomocnictwo do występowania w imieniu inwestora – w przypadku składania wniosku przez osobę działającą w imieniu inwestora,

- odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, w którym wskazane będą osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy - w przypadku składania wniosku przez osobę prawną,


Miejsce odbioru
Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 201 lub za pośrednictwem poczty.

Wynagrodzenie

- w odniesieniu do sieci uzbrojenia technicznego wynagrodzenie z tytułu obciążenia nieruchomości służebnością będzie ustalane na podstawie operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę do spraw majątkowych i każdorazowo zatwierdzane przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w drodze odrębnego zarządzenia,

- w odniesieniu do przyłączy uzbrojenia technicznego wynagrodzenie z tytułu obciążenia nieruchomości służebnością będzie ustalane wg. odpowiedniej stawki wynagrodzenia za mkw zajętego gruntu, zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 397/2017 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 grudnia 2017 r.


Termin załatwienia
Do 30 dni, w sprawach skomplikowanych do 90 dni (w przypadku konieczności sporządzenia operatu szacunkowego) od daty złożenia kompletu dokumentów. Sprawa rozpatrywana jest w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego nie mają zastosowania.

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

Uwagi

- obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu może nastąpić jedynie na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego, w odniesieniu do osób fizycznych działki gminne zostaną obciążone służebnością gruntową o charakterze służebności przesyłu,

  - w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia,

- koszty zawarcia aktu notarialnego pokrywa wnioskodawca.


Podstawa prawna

- Art. 3051-4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.),

- Uchwała Nr XLII/100/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna służebnościami gruntowymi i  przesyłu  (Dz.  Urz.  Woj.  Świętokrzyskiego  z  2009 r.  Nr 512,  poz. 3768 z późn. zm.),

- Zarządzenie Nr 397/2017 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna służebnością przesyłu i gruntową).


Treść

W odniesieniu do przyłączy uzbrojenia technicznego:

Po wstępnej akceptacji zaprojektowanej trasy przebiegu urządzenia wyliczone zostanie wynagrodzenie według stawki ustalonej za każdy metr kwadratowy strefy ochronnej urządzenia. Strefa ochronna obejmuje pas gruntu o długości wskazanej przez wnioskodawcę oraz szerokości ustalonej w zależności od rodzaju przyłączy tj.: 1,0 m – dla przyłączy gazowych, elektroenergetycznych, teletechnicznych; 2,0 m – dla przyłączy ciepłowniczych i kanalizacyjnych; 1,5 m – dla przyłączy wodociągowych. Następnie sporządzone zostaną uzgodnienia, które będą podstawą do zawarcia umowy ustanowienia służebności w formie aktu notarialnego.

W odniesieniu do sieci uzbrojenia technicznego:

Po wstępnej akceptacji zaprojektowanej trasy przebiegu urządzenia zlecone zostanie rzeczoznawcy do spraw majątkowych wykonanie operatu szacunkowego wyceny wartości wynagrodzenia. Ustalone przez rzeczoznawcę wynagrodzenie będzie każdorazowo zatwierdzane przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w drodze odrębnego zarządzenia. Wynagrodzenie będzie płatne w dwóch częściach: pierwszej podlegającej zapłacie w terminie 30 dni od podpisania uzgodnień; drugiej podlegającej zapłacie w terminie 30 dni od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego terenu. Następnie sporządzone zostaną uzgodnienia, które będą podstawą do zawarcia umowy ustanowienia służebności w formie aktu notarialnego.

Opracował:

Agata Ciok - inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Zatwierdził:

Roman Szapsza - naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załączniki

Powiadom znajomego