W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

URZĄD MIASTA w Skarżysku - Kamiennej
ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
       41 252 01 01

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

 

elekt. skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka

 

NIP 6631823843
REGON 000516175

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

XML

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami realizuje swoje zadania poprzez następującą strukturę wewnętrzną:

   1.       Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Roman Szapsza
              tel. 41 25 20 580, email: r.szapsza@um.skarzysko.pl

   2.       Referat Obrotu Nieruchomościami
 
             Kierownik Referatu – Rafał Tokarczyk
             tel. 41 25 20 179, email: r.tokarczyk@um.skarzysko.pl

a)       stanowisko ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej i obrotu nieruchomościami,
b)       stanowisko ds. dzierżawy i obrotu nieruchomościami,
c)       stanowisko ds. obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi i obrotu nieruchomościami,
d)       stanowisko ds. użytkowania wieczystego i obrotu nieruchomościami lokalowymi,
e)       stanowisko ds. użytkowania wieczystego,
f)        stanowisko ds. dzierżawy.


   3.       Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami

             Kierownik Referatu – Wioletta Wojdat 
             tel. 41 25 20 181, email: w.wojdat@um.skarzysko.pl

a)       stanowisko ds. regulacji stanów prawnych,
b)       stanowisko ds. trwałego zarządu, opłat adiacenckich i renty planistycznej,
c)       stanowisko ds. nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej,
d)       stanowisko ds. podziałów i rozgraniczeń,
e)       stanowisko ds. ewidencjonowania nieruchomości gminnych.

 

Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami należy prowadzenie całości zadań związanych z efektywnym gospodarowaniem nieruchomościami w tym nabywaniem i zbywaniem nieruchomości, ewidencji gruntów, geodezji a w szczególności:

1)   W zakresie Referatu Obrotu Nieruchomościami:
a)   prowadzenie spraw związanych  z nabywaniem  nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości w drodze wykupu, zamiany i darowizny,
b)   prowadzenie spraw związanych ze  zbyciem  nieruchomości gminnych w trybie przetargowym i bezprzetargowym,
c)   prowadzenie spraw z zakresu użytkowania wieczystego gruntów,
d)   prowadzenie spraw dotyczących dzierżawy gruntów gminnych,
e)   prowadzenie spraw dotyczących uwłaszczenia komunalnych osób prawnych,
f)   wykonywanie prawa pierwokupu,
g)   prowadzenie ewidencji sprzedaży lokali mieszkalnych z bonifikatą oraz monitorowanie wtórnego obrotu tymi lokalami,
h)   monitorowanie sprzedaży nieruchomości przekształconych z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
i)   prowadzenie spraw związanych z obciążeniem nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu,
j)   prowadzenie spraw związanych z najmem Iokali użytkowych w drodze przetargu publicznego,
k)   wdrażanie postępowań o uwolnienie nieruchomości gminnych z nielegalnych posiadaczy,
I)  współudział w czynnościach związanych z przejęciem w spadku przez Gminę nieruchomości po osobach zmarłych,


2)   W zakresie Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami:
a)   obsługa bazy ewidencyjnej gruntów,
b)   prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości,
e) prowadzenie spraw związanych z podziałami nieruchomości,
d)   prowadzenie spraw związanych z rozgraniczaniem nieruchomości,
e)   prowadzenie spraw związanych ze scalaniem i podziałem gruntów,
f)   prowadzenie spraw dotyczących nazewnictwa ulic, placów i       nadawania numerów porządkowych budynków,
g)   prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów w systemie  informatycznym,
h)   prowadzenie ewidencji gruntów gminnych w ujęciu ilościowym i  wartościowym,
i)   prowadzenie ewidencji środków trwałych w zakresie nieruchomości  gminnych,
j)   sporządzanie deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego w stosunku do nieruchomości  gminnych,
k)  prowadzenie planu wykorzystania zasobu gruntów gminy,
l)   prowadzenie spraw związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i uwidacznianiem ich w księgach wieczystych,
m) prowadzenie  spraw  związanych  z aktualizacją informacji  zawartych  w operacie  ewidencji  gruntów i budynków w odniesieniu do nieruchomości objętych gminnym zasobem nieruchomości, 
l)  prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym,
m)udzielanie informacji w sprawie nabycia nieruchomości w ramach rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami państwa,
n)  prowadzenie spraw związanych z trwałym zarządem,
o)   prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłat adiacenckich i renty planistycznej,
r)   prowadzenie spraw dotyczących zabezpieczonych hipotek przymusowych wyremontowanych przez Urząd Miasta budynków mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych, w tym wyliczenie kwoty zadłużenia oraz wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej,
s)   obsługa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego,
t)   uczestnictwo na gruncie przy dokonywaniu przez geodet1y okazywania granic w stosunku do nieruchomości sąsiadujących z działkami gminnymi,
u)   prowadzenie spraw z zakresu prostowania i uprawomocniania aktów własności ziemi,
w) wykonywanie czynności w zakresie gromadzenia danych oraz sprawozdawczości dotyczącej pomocy publicznej de minimis dla przedsiębiorców w zakresie działania Wydziału.

3)   Do wspólnych zadań w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami należy:
a)   dokonywanie w systemie informatycznym przypisów, odpisów i korekt w zakresie naliczanych należności Gminy w realizowanych przez Wydział zadaniach,
b)   wystawianie faktur VAT przy obrocie nieruchomościami, dzierżawie, ustanawianiu służebności,
c)   prowadzenie rejestrów VAT w zakresie działania Wydziału,
d)    przygotowywanie dokumentacji do przeprowadzenia przetargów na usługi m.in. z zakresu wykonywania operatów szacunkowych, opracowań geodezyjnych, dokumentacji technicznej 
 w realizowanych przez Wydział zadaniach,
e)   występowanie do Sądu o sprostowanie lub aktualizacji wpisów w księgach wieczystych  
dla nieruchomości gminnych,
f)   przeprowadzanie wizji lokalnych w terenie dotyczących nieruchomości gminnych.

Skarżysko-Kamienna ul. Moniuszki

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej, działając na podstawie Uchwały Nr XL/44/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 czerwca 2013 r., ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Moniuszki. I.    Przedmiotem sprzedaży jest prawo...