W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

URZĄD MIASTA w Skarżysku - Kamiennej
ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
       41 252 01 01

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

 

elekt. skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka

 

NIP 6631823843
REGON 000516175

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

XML

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska realizuje zadania poprzez następującą strukturę wewnętrzną:

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Monika Kuśmierczyk 
tel. 41 2520 530,  email: m.kusmierczyk@um.skarzysko.pl

a)        stanowisko ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej

Kierownik Referatu Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami - Bogdan Kraska
tel. 41 2530 532, email: b.kraska@um.skarzysko.pl

a)        stanowisko ds. obsługi technicznej,
b)       stanowisko ds. obsługi administracyjnej,
c)        stanowisko ds. czynszów i rozliczeń,
d)       stanowisko ds. poboru opłaty targowej.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej  - p.o. Agnieszka Boy
tel. 41 2520 148, email: a.boy@um.skarzysko.pl

a)        stanowisko ds. komunalnych,
b)       robotnicy gospodarczy

Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska należy:
I) Referat Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami:
a)   zarządzanie lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy, lokalami użytkowymi, garażami, budynkami użyteczności publicznej i terenami przeznaczonymi pod ogródki przydomowe oraz targowiskami miejskimi;
b)  prowadzenie ewidencji lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (w tym pustostanów), lokali użytkowych i garaży;
c)   nadzór administracyjny i techniczny nad mieszkaniowym zasobem gminy i innymi składnikami zarządzanego mienia, w tym między innymi:
-  odbiór lokali pustych,
-   przekazywanie lokali nowym najemcom,
-  prowadzenie czynności związanych z opróżnianiem lokali w oparciu o przepisy ustawy ochronie praw lokatorów i zmianie kodeksu cywilnego,
-  prowadzenie spraw związanych z naprawą, remontami, konserwacją, modernizacją na podstawie zawartych umów oraz dokonywanie odbiorów i rozliczeń finansowych ww. robót;
-   zlecanie przeglądów technicznych wynikających z ustawy Prawo budowlane,
-  zlecanie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w administrowanym zasobie oraz dokonywanie rozliczeń finansowych zgodnie z zawartą umową;
d)   administrowanie i nadzór techniczny nad komórkami przynależnymi do lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, garażami, ogródkami przydomowymi;
e)   administrowanie i nadzór techniczny nad targowiskami miejskimi;
f)    prowadzenie dokumentacji technicznej zarządzanych obiektów;
g)   sporządzanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych w zakresie potrzeb remontowych dla każdej zarządzanej nieruchomości;
h)   szacowanie szkód powstałych z przyczyn losowych oraz z udziałem osób trzecich w zarządzanych nieruchomościach, objętych ubezpieczeniem oraz dokonywanie zgłoszeń do ubezpieczyciela;
i)    potwierdzanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
j)    prowadzenie czynności przygotowawczych zmierzających do wyłonienia najemców powierzchni w lokalach użytkowych     (z wyłączeniem spraw związanych z przydziałem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy) poprzez:
-przeprowadzanie negocjacji na stawką czynszu najmu powierzchni w lokalach użytkowych,
-   rozpatrywanie ofert najmu powierzchni w lokalach użytkowych w trybie bezprzetargowym,
-   przeprowadzanie procedur przetargowych na najem powierzchni w lokalach użytkowych;

k) sporządzanie umów najmu na: lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy, lokale użytkowe, garaże oraz prowadzenie rejestru tych umów;
 l) sporządzanie umów dzierżawy na ogródki przydomowe i inne powierzchnie oraz prowadzenie rejestru tych umów;
 m) wydawanie zgody na podnajem całości lub części lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy i lokali użytkowych;
 n) sporządzanie zawiadomień dotyczących zmiany wysokości opłat z tytułu umowy najmu lokalu;
 o) naliczanie należnych gminie opłat czynszowych, należnego odszkodowania za bezumowne korzystanie oraz opłat niezależnych;
 p) wystawianie faktur VAT:
-   za najem, dzierżawy powierzchni użytkowych,
-  z tytułu opłaty targowej oraz za korzystanie z obiektów, usług i urządzeń na podstawie załączonych paragonów;
 r) prowadzenie rejestrów VAT ze sprzedaży, sporządzanie JPK;
 s) naliczanie i pobór opłaty targowej oraz opłaty za korzystanie z obiektów, usług i urządzeń na targowiskach miejskich;
 t) rozliczanie należności z tytułu udziału gminy w kosztach eksploatacji części wspó1nych nieruchomości oraz funduszu remontowego;
 u) obsługa administracyjna, techniczna najemców, dzierżawców;
 v) udział w przygotowaniu dokumentacji nieruchomości przeznaczonych do obrotu;
 w) sporządzanie i składanie comiesięcznych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
x) współpraca z zarządcami wspólnot mieszkaniowych  oraz  innymi podmiotami, właściwymi w zakresie danej sprawy, reprezentowanie gminy     
we wspólnotach mieszkaniowych w zakresie mieszkaniowego zasobu gminy i lokali użytkowych;
y) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w ramach wykonywanych zadań;
 z) obsługa mieszkańców - interwencje, wnioski, sugestie.

 2)   Referat Gospodarki Komunalnej:
a)  współpraca z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej w zakresie realizacji usług komunalnych, opiniowanie wniosków składanych przez Spółkę na świadczone usługi;
b)  koordynowanie  działań Spółki  Miejskie  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej w zakresie realizacji usług komunalnych;
e) obsługa finansowa zadań z zakresu gospodarki wodnej;
d)  nadzór i prowadzenie spraw związanych z pielęgnacją, utrzymaniem i wykonywaniem zagospodarowania zieleni miejskiej, a także urządzanie nowych skwerów;
e)   sprawowanie nadzoru nad lasami gminnymi;
f) podcinka pielęgnacyjna oraz wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia z terenu nieruchomości gminnych;
g)   prowadzenie spraw związanych z konserwacją oraz remontami uszkodzonych i niedrożnych ciągów kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających,
h)   prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i remontami zdrojów ulicznych;
i)   prowadzenie spraw związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie kanalizacji deszczowej;
j)   wydawanie warunków technicznych na podłączenie się do istniejącej kanalizacji deszczowej;
k)  utrzymanie zbiorników wodnych stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna, organizowanie i prowadzenie miejsc kąpielowych nad tymi zbiornikami;
l) Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości na przystankach komunikacyjnych, zakupem, montażem i utrzymaniem koszy, ławek i urządzeń zabawowych,
m) prowadzenie spraw związanych z ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, programem zapobiegania bezdomności zwierząt;
n)   wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną;
o)   wydawanie decyzji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk;
p)   realizacja zadań z zakresu prowadzenie grzebowisk oraz spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
q)   wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi na wniosek Policji, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym zakresem działania jest ochrona zwierząt, w przypadku znęcania się nad zwierzęciem lub świadomym dopuszczaniem do zadawania mu cierpienia;
r)   nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w Urzędzie Miasta w ramach robót publicznych;
s)   opieka nad pomnikami, obiektami i miejscami pamięci narodowej w mieście, nadzór nad stanem technicznym pomników i obiektów grobownictwa wojennego, prowadzenie prac remontowych, renowacyjnych i porządkowych;
t)   prowadzenie spraw związanych z rozbiórkami budynków na terenie miasta;
u)   przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w ramach wykonywanych zadań;
v)  obsługa mieszkańców - interwencje, wnioski, sugestie.
 
3)   Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska:
a)   wdrażanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem selektywnego zbierania odpadów, współtworzenie i opiniowanie harmonogramów odbioru odpadów;
b)  opracowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna oraz regulaminu funkcjonowania PSZOK, przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
e) przygotowanie i wdrażanie Programu Ochrony Środowiska oraz raportu z jego wykonania;
d) nadzorowanie realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, obsługa systemu monitorowania pracy pojazdów wykonujących  usługi odbioru odpadów komunalnych wyposażonych w GPS, dostarczonego przez wykonawcy odbioru odpadów;
e) prowadzenie ewidencji odpadów odbieranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, organizacja i nadzór nad zbiórką odpadów zawierających azbest;
f) analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi i funkcjonowania systemu, kontrola miejsc gromadzenia odpadów komunalnych pod kątem prawidłowej segregacji;
g)  prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych;
h) ewidencja i sprawozdawczość w zakresie odpadów komunalnych i nieczystości płynnych;
i)  sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością organu, przeprowadzanie kontroli z zakresu ochrony powietrza (palenie w piecach, walka ze smogiem);
j)  wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania;
k) obsługa finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska;
I) sporządzanie i udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, prowadzenie strony internetowej poświęconej gospodarce odpadami;
m) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji zezwalających  na usuwanie drzew i krzewów oraz za zniszczenie zieleni, usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia;
n)   naliczanie opłat (kar) za korzystanie ze środowiska;
o)   wydawanie decyzji w sprawie zmian stanu wody na gruncie oraz zatwierdzania ugód;
p)   prowadzenie spraw z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej;
q)   współpraca z zarządcami nieruchomości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;
r)   współpraca z Miejskimi Usługami Komunalnymi Sp. z o.o. w zakresie realizacji usług komunalnych, opiniowanie wniosk6w składanych przez Spółki na świadczone usługi;
s)   koordynowanie działań Spółki Miejskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. w zakresie odbioru odpad6w komunalnych;
t)   prowadzenie  ewidencji szamb i oczyszczalni  przydomowych;
u)   wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
v)  prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie prawidłowego selektywnego gospodarowania odpadami komunalnymi;
w)  koordynowanie działań określonych w "Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skarżysko- Kamienna na lata 2016-2022", jego wdrażanie i monitoring, a w szczególności:
-   wymiana źródeł ogrzewania na bardziej ekologiczne,
-   współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,
-   dofinansowania do odnawialnych źródeł energii;
x)   przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w ramach wykonywanych zadań;
y)   obsługa mieszkańców - interwencje, wnioski, sugestie.

4)   Ogrodnik miejski odpowiada za kreowanie wizerunku przestrzeni miejskiej w zakresie zieleni, nadzór nad estetyką terenów i obiektów w mieście, prowadzenie postępowań w zakresie ustanawiania na terenie gminy form ochrony przyrody, a w szczególności:
a)   opracowywanie koncepcji Urządzenia zieleni na terenie Miasta Skarżysko-Kamienna, w tym planowanie i nadzór nad rozwojem terenów zieleni miejskiej, w szczególności poprzez wykonywanie projektów nasadzeń zieleni oraz małej architektury,
b)  opracowanie wytycznych do projektów zieleni zlecanych do realizacji przez jednostki Urzędu Miasta,
c)   planowanie i kompleksowy nadzór rozwoju zieleni miejskiej poprzez opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem ochrony terenów zieleni i zadrzewień, zachowywania istniejącej zieleni lub tworzenia nowych terenów zieleni, opiniowanie dokumentacji projektowej, w tym projektów budowlanych w zakresie gospodarowania zielenią oraz przyjętych rozwiązań projektowych, opiniowanie wniosków dotyczących gospodarki terenami zieleni urządzonej i terenami przeznaczonymi w planie zagospodarowania przestrzennego pod zieleń, ochronę przyrody we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Kielcach, propagowanie akcji związanych z podnoszeniem świadomości ochrony przyrody,
d)   prowadzenie inwentaryzacji terenów zieleni,
e)   typowanie do usunięcia starych i chorych drzew,
f)   kontrolę terenów zieleni miejskiej oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy ich stanu biologicznego i estetyki,
g)   współpracę z Konserwatorem Zabytków w zakresie lub usytuowanej w obszarach objętych ochroną konserwatorską;
h)   realizację (zakładanie) terenów zieleni;
i)    odbiór prac związanych z nasadzeniami roślinnymi;
j)  prowadzenie i nadzór rewitalizacji istniejących zadrzewień;zieleni zabytkowej
k)  kontrolę i prowadzenie bieżących prac pielęgnacyjnych zieleni we wskazanych miejscach na terenie  Miasta,

 

Dotacja na wymianę źródeł ciepła 2024

Miejsce załatwienia Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 218, tel. 41/25-20-170 Wymagane dokumenty Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami Podstawa prawna Uchwała Nr XXX/243/2020 Rady Miasta Skarżyska- Kamiennej z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu...

Dotacja na wymianę źródeł ciepła 2023

Miejsce załatwienia Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 218, tel. 41/25-20-170 Wymagane dokumenty Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami Podstawa prawna Uchwała Nr XXX/243/2020 Rady Miasta Skarżyska- Kamiennej z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu...

Decyzje zatwierdzające ugody dotyczące zmiany stanu wody na gruntach

Miejsce załatwienia Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - pok. 218 Wymagane dokumenty 1. Podanie (wniosek) umawiających się właścicieli gruntów o spornych interesach z możliwie dokładnym opisem miejsca, stanu obecnego i sposobu realizacji postanowień ugody. 2. Projekt ugody. 3. Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości....

Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Miejsce załatwienia Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - pok. 218 Wymagane dokumenty 1. Wniosek 2. Oświadczenie 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej 4. Kopie dokumentów potwierdzających powierzchnię gospodarstwa rolnego 5. Kopie dokumentów potwierdzających osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego przez okres minimum 5 lat 6. Kopie...

Decyzje w sprawie zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich

Miejsce załatwienia Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - pok. 218 Wymagane dokumenty Podanie (wniosek) o wszczęcie postępowania administracyjnego z możliwie dokładnym opisem miejsca, przyczyn, skutków, stron sporu. Należy załączyć wszelkie posiadane w przedmiotowej sprawie dokumenty (np. operat wodnoprawny, pozwolenie wodnoprawne,...

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY SKARŻYSKO - KAMIENNA.

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY SKARŻYSKO - KAMIENNA. Miejsce załatwienia Urząd Miasta Skarżyska-Kamienna ul. Sikorskiego 18 Wymagane dokumenty 1.Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w...

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/a z nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości, planując usunięcie drzewa, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, którego obwód pnia, mierzony na wysokości 5 cm, przekracza: - 80  cm, w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, - 65 cm, w przypadku kasztanowca zwyczajnego,...

Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na rzecz innego podmiotu

Miejsce załatwienia Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna Wymagane dokumenty - Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu, - Zgoda strony, na rzecz której decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana, do przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu, - Oświadczenie podmiotu, na rzecz którego...

Dotacja na wymianę źródła ciepła

Miejsce załatwienia Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 204, tel. 41/25-20-171 Wymagane dokumenty Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami Podstawa prawna Uchwała Nr XXX/243/2020 Rady Miasta Skarżyska- Kamiennej z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu...