W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

URZĄD MIASTA w Skarżysku - Kamiennej
ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
       41 252 01 01

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

 

elekt. skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka

 

NIP 6631823843
REGON 000516175

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

 

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Miejsce załatwienia


Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18  Referat  Edukacji  pok. 208, tel. 41/25 20 163
Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta.

Wymagane dokumenty

 • Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna (wzór zgłoszenia do pobrania)
  Do zgłoszenia należy dołączyć następującą dokumentację:
  • statut szkoły lub placówki;
  • dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce
   (wzór do pobrania),
  • potwierdzenie osobowości prawnej osoby prowadzącej (osoba prawna - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego) w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie ­z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,
  • dokumenty poświadczające dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami (umowa najmu lub inny tytuł prawny do zajmowania lokalu wraz z oznaczeniem sal,  w których odbywać się będą zajęcia),
  • informacja osoby prowadzącej o warunkach lokalowych zapewniających:

a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych
c) możliwość prowadzenia innych zadań statutowych
d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, w tym:
- opinia właściwej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej,
- opinia właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego,
- pozwolenie na użytkowanie budynku lub na zmianę sposobu użytkowania (w budynkach mieszkalnych),
(wzór do pobrania)

 • zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016  r. Prawo oświatowe  osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.
 • szkoła niepubliczna może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty.


Termin załatwienia
- wpis do ewidencji następuje nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.


Sposób załatwienia sprawy
Osoba prawna lub fizyczna, która ubiega się o uzyskanie wpisu do ewidencji, powinna złożyć wniosek o wpis do ewidencji w organie właściwym ze względu na typ placówki, którą zamierza prowadzić i miejsce prowadzenia działalności.
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkoły lub placówki oraz decyzje o nadaniu uprawnień szkoły publicznej doręczane są z urzędu osobie zgłaszającej, a kopię zaświadczenia i decyzji przekazywane są organowi podatkowemu oraz właściwemu kuratorowi oświaty.

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę niepubliczną jest odpowiedzialna zgłosić organowi, który dokonał wpisu do ewidencji w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.

 • Decyzję o odmowie wpisu do ewidencji wydaje się, jeśli:

1. zgłoszenie nie zawiera wymaganych danych wymienionych zgodnie z art. 168 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie,  
2. statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

 • Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach określonych zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe tj.:

1. niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,
2. prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia  działalności oświatowej,
3. stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem,
4. dokonania wpisu z naruszeniem prawa,
5. zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

 • Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki (art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  Prawo oświatowe).
 • Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej, który dokonał wpisu do ewidencji. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

Opłaty   nie wnosi się


Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Prezydenta Miasta z zachowaniem terminów zgodnych k.p.a.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020 r.  poz. 910);

Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Skarżysko-Kamienna, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej. Proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych dostępną na stronie internetowej bip.skarzysko.pl w zakładce "Ochrona danych osobowych".

Załączniki

Powiadom znajomego