W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

URZĄD MIASTA w Skarżysku - Kamiennej
ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
       41 252 01 01

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

 

elekt. skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka

 

NIP 6631823843
REGON 000516175

26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Staffa nr 25, lokal nr 5

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Staffa nr 25, lokal nr 5
Przetarg na Sprzedaż lokalu mieszkalnego
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości lokal mieszkalny
Cena wywoławcza 31 600,00 zł
Data przetarguO G Ł O S Z E N I E    O    P R Z E T A R G U


 Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej NR LXXV/594/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5, mieszczącego się w budynku przy ul. Staffa nr 25 w Skarżysku-Kamiennej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem.


1. Oznaczenie nieruchomości:
Przeznaczony do sprzedaży wolny lokal mieszkalny nr 5 znajduje się w budynku, położonym przy ul. Staffa nr 25 w Skarżysku-Kamiennej na gruncie stanowiącym działkę nr 10/1 o powierzchni 0,0630 ha (obręb 9 Zachodnie). Nieruchomość stanowi własność Gminy Skarżysko-Kamienna, posiada urządzoną księgę wieczystą nr KI1R/00009200/7. W zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Budynek mieszkalny z przeznaczonym do sprzedaży lokalem, położony jest w części południowej miasta. Jest budynkiem wielorodzinnym w zabudowie zwartej, III kondygnacyjnym, podpiwniczonym. W sąsiedztwie zlokalizowane są podobne budynki mieszkalne, punkty handlowo-usługowe, szkoły, przychodnie lekarskie. Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.

2. Opis lokalu:
- położony jest na parterze budynku;
- skład lokalu: jedno pomieszczenie (pełniące funkcję kuchni i pokoju), przedpokój, łazienka o łącznej powierzchni 14,00 m²;
- budynek wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną;
- udział w nieruchomości wspólnej 14/264 części.

CENA WYWOŁAWCZA do przetargu wynosi  - 31.600,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset złotych 00/100) i stanowi sumę ceny lokalu i ceny ułamkowej części gruntu, przy czym cena lokalu wynosi 29.922,00 zł, natomiast udziału w nieruchomości gruntowej – 1.678,00 zł.

Na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1570  ze zm.) - sprzedaż niniejsza zwolniona jest od podatku od towarów i usług VAT. W przypadku zmiany przepisów powyższej ustawy do ceny sprzedaży nieruchomości będzie doliczony podatek VAT.

WADIUM – 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

Przetarg
odbędzie się w dniu 14 maja 2024 r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej nr 201 (II piętro) Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18

3. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium w pieniądzu ze wskazaniem nieruchomości - na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej: VELOBANK S.A. nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007.  Wpłaty należy dokonać do dnia 09 maja 2024 r. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 09 maja 2024 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na konto Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna po dniu 09 maja 2024 r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu;
- złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
- złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.344 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.2213);
- okazanie dowodu tożsamości;
- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, a posiadającej zdolność do nabycia prawa na własną rzecz – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania tych podmiotów przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu przedłożenie pełnomocnictwa (we właściwej formie), upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego;
- w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego;
- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej a posiadające zdolność do nabycia praw na własną rzecz.

5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

6. Wpłacone wadium podlega:
- zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
- przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
- zwrotowi – uczestnikom którzy przetargu nie wygrają.

7. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.344 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.2213).

8. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

9. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

10. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

11. Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu mogą oglądać lokal po uprzednim uzgodnieniu terminu z Referatem Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami tut. Urzędu pod numerem tel. (41) 25 20 531.

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej przy ul. Sikorskiego nr 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 022 (parter), nr tel. (41) 25-20-188.


Skarżysko-Kamienna, 28.03.2024.


                                                                            

Powiadom znajomego