W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

URZĄD MIASTA w Skarżysku - Kamiennej
ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
       41 252 01 01

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

 

elekt. skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka

 

NIP 6631823843
REGON 000516175

26-110 Skarżysko-Kamienna, al. Tysiąclecia 12

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości 26-110 Skarżysko-Kamienna, al. Tysiąclecia 12
Przetarg na Sprzedaż nieruchomości
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 94 000,00 zł + 23% VAT
Data przetargu


O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Nr LXXI/550/2023 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25.09.2023 r. ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy Al. Tysiąclecia 12.
I. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżysko-Kamienna prowadzonym przez Starostę Skarżyskiego jako działka numer 50/9 (obręb 0003 Place, arkusz mapy nr 20) o powierzchni 0,0434 ha, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy Al. Tysiąclecia 12. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w V Wydziale Ksiąg Wieczystych, urządzona jest księga wieczysta numer KI1R/00036745/7.
II. Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość usytuowana na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatw. Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. wraz z Zarządzeniem Zastępczym Nr 4/22 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.07.2022 r. w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej  nieruchomość została wskazana  pod tereny usług. Rodzaj użytku działki został oznaczony w ewidencji gruntów miasta Skarżyska-Kamiennej symbolem „B” – tereny mieszkaniowe.
W odniesieniu do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej wydał decyzję znak: WRPP1.6730.64.2021.MP z dnia 04.11.2021 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku przemysłowego w lokale mieszkalne wraz ze zmianą sposobu użytkowania parteru na cele handlowo-usługowe oraz zmianą sposobu użytkowania piętra na cele mieszkalne na działkach nr ewid. 36/7, 137/1 oraz 50/9 ark. 20 w Skarżysku-Kamiennej. 
Wydana decyzja nie ogranicza lokalizacji na terenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu obiektów o innej funkcji i parametrach.
III. Na terenie nieruchomości znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej, nie będące przedmiotem sprzedaży. Ich lokalizacja i przebieg są uwidocznione na mapie zasadniczej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej przy Placu Floriańskim 1.
IV. W Dziale III - Prawa, roszczenia i ograniczenia - księgi wieczystej nr KI1R/00036745/7 prowadzonej dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wpisano:
1. ograniczone prawo rzeczowe – odpłatna służebność przesyłu, ustanowiona na czas nieoznaczony, obciążająca nieruchomość utworzoną z działki nr 50/9, polegająca na prawie korzystania przez przedsiębiorcę z części nieruchomości obciążonej w celu wykonywania czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych, remontowych oraz usuwania awarii urządzenia w granicach pasa gruntu o szerokości 2,0 m i długości 30,0 m ustanowiona na rzecz Celsium Sp. z o.o. Skarżysko-Kamienna,
2. ograniczone prawo rzeczowe – odpłatna służebność przesyłu, ustanowiona na czas nieoznaczony, obciążająca nieruchomość utworzoną z działki nr 50/9, polegająca na prawie korzystania przez przedsiębiorcę z części nieruchomości w granicach pasów gruntu o szerokości 2,0 m i długości 9,0 m tj. łącznie powierzchni 18,0 m2 oraz wykonywania czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych, remontowych oraz usuwania awarii urządzenia ustanowiona na rzecz Celsium Sp. z o.o. Skarżysko-Kamienna,
3. ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością – uregulowana tą księgą działka nr 50/9 obciążona jest odpłatną służebnością gruntową ustanowioną na czas nieoznaczony, polegającą na prawie przejazdu przez działkę obciążoną pasem gruntu o szerokości 4,0 m i długości łącznej 40,20 m (obejmującym drogę służebną oraz dwa zjazdy) tj. o powierzchni łącznej 160,80 m2 , a także prawie przechodu pasem gruntu o szerokości 1,20 m i długości łącznej 13,55 m, tj. o powierzchni łącznej 16,26 m2 w zakresie niezbędnym do korzystania z nieruchomości uprawnionych, ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 36/7 i 137/1.
V. Nieruchomość  będąca  przedmiotem  przetargu  nie  jest  obciążona innymi poza wymienionymi  w księdze wieczystej  ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. 
VI. W związku z usytuowaniem na terenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu kanalizacji deszczowej (kd200), zostanie ona obciążona nieodpłatną służebnością gruntową, na czas nieoznaczony na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna, polegającą na prawie korzystania z części nieruchomości w granicach pasa gruntu o szerokości 2,0 m od osi istniejącego urządzenia, ustanowioną równocześnie z umową sprzedaży, na co nabywca wyraża zgodę przystępując do przetargu.  
VII. Cena wywoławcza przy sprzedaży nieruchomości wynosi: 94 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) + 23% VAT.
VIII. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 8 kwietnia 2024 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, sala konferencyjna (nr 201) II piętro. 
IX. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) – przy wpłacaniu wadium należy wskazać nr i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 VELOBANK SPÓŁKA AKCYJNA. Wpłaty należy dokonać do dnia 4 kwietnia 2024 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 4 kwietnia 2024 r.),
- złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,  
- złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury zbycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), 
- okazanie dowodu tożsamości,
- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, a posiadającej zdolność do nabycia praw na własną rzecz – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania tych podmiotów przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu przedłożenie pełnomocnictwa (we właściwej formie), upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, 
- w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków - przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
- W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność do nabycia praw na własną rzecz.
XI. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do  pełnych dziesiątek złotych.
XII. Wpłacone wadium podlega:
- zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości - w przypadku wygrania przetargu
- przepadkowi - w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
- zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają. 
XIII. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).
XIV. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.
XV. Przy nabywaniu nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.), wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.
XVI. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.
XVII. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
  Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 023 (parter) – tel. 41 25-20-179.
 
  Skarżysko-Kamienna, dnia 19.02.2024 r. 

Powiadom znajomego