W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

URZĄD MIASTA w Skarżysku - Kamiennej
ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
       41 252 01 01

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

 

elekt. skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka

 

NIP 6631823843
REGON 000516175

26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Ekonomii

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Ekonomii
Przetarg na Sprzedaż nieruchomości
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 889 350,00 zł +23% VAT
Data przetargu

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

 Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Nr LIV/430/2022 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 września 2022 r. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ekonomii.

I. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów prowadzonym przez Starostę Skarżyskiego jako działka nr 1/305 o powierzchni 0,7006 ha (obręb 0005 Młodzawy, arkusz mapy nr 74). 
        Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w V Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr KI1R/00016022/7.

II.     Przeznaczenie nieruchomości:
        nieruchomość usytuowana jest na terenie dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” (zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r.) wraz z Zarządzeniem Zastępczym Nr 4/22 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie prowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do ww. Studium jest to teren przemysłu, magazynów, centr. logistyki wraz z usługami i częściowo obszar usług, w granicach obszaru ochrony pośredniej. Według danych z rejestru ewidencji gruntów prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego działka oznaczona jest symbolem „Ba” – tereny przemysłowe. 

 W odniesieniu do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej wydał decyzję znak: PŚ.IV-7331/129/07 z dnia 17 października 2007 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zakładu produkcji betonu, budynków biurowo-socjalnych, węzła betoniarskiego z silosami, zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej, parkingu do 15 stanowisk na samochody osobowe i 15 stanowisk na samochody ciężarowe oraz budowie wjazdu na działce przy ulicy Ekonomii (nr ewid. dz. 1/305) w Skarżysku-Kamiennej. Wydana decyzja nie ogranicza możliwości lokalizacji na tym terenie obiektów o innej funkcji i parametrach.

III.    Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
                
IV.     Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 10 października 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

V.      Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu wynosi: 889 350,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) + 23% VAT.  

VI.     Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 9 kwietnia 2024 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, sala konferencyjna (nr 201) II piętro.

VII. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 
     -  wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 110 000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100) – przy wpłacaniu wadium należy wskazać nr i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 VeloBank S.A. Wpłaty należy dokonać do dnia 4 kwietnia 2024 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 4 kwietnia 2024 r.),
     -  złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z aktualnym zagospodarowaniem działki będącej przedmiotem przetargu i nie wnoszeniu z tego tytułu zastrzeżeń do Gminy Skarżysko-Kamienna,
     -  złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
     -  złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury zbycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), 
     -  okazanie dowodu tożsamości,
     -  w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, a posiadającej zdolność do nabycia praw na własną rzecz – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania tych podmiotów przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu przedłożenie pełnomocnictwa (we właściwej formie), upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
     -  w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, 
     -  w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków - przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

VIII.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność do nabycia praw na własną rzecz.

IX. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

X. Wpłacone wadium podlega:
   - zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości - w przypadku wygrania przetargu,
   - przepadkowi - w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu, 
   - zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

XI. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.               w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

XII. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

XIII.  Przy nabywaniu nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

XIV. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XV. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 024 lub nr 023 (parter) – tel. 41 25-20-183 lub 41 25-20-179.

Skarżysko-Kamienna, dnia 05.02.2024 r.      

Powiadom znajomego