W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

URZĄD MIASTA w Skarżysku - Kamiennej
ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
       41 252 01 01

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

 

elekt. skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka

 

NIP 6631823843
REGON 000516175

26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Kasztanowa

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Kasztanowa
Przetarg na Sprzedaż nieruchomości gruntowej
Typ przetargu przetarg ustny ograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 37 940,00 zł
Data przetargu


OGŁOSZENIE O PRZETARGU 


Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Nr XXXIII/118/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 grudnia 2016 r. ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Kasztanowej.

I. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Skarżysko-Kamienna jako działka nr 197/13 (obręb 0010 Metalowiec, arkusz mapy nr 43) o powierzchni 0,0249 ha, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Kasztanowej. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych, urządzona jest księga wieczysta nr KI1R/00011337/3.

II. Przeznaczenie nieruchomości: 
Nieruchomość usytuowana jest na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. wraz z Zarządzeniem Zastępczym Nr 4/22 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej, grunt ten wskazany jest w przeważającej części pod tereny mieszkaniowe o przewadze zabudowy jednorodzinnej, w pozostałej części pod tereny zieleni dolinnej. Rodzaj użytku działki został oznaczony w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżysko-Kamienna symbolem „B” - tereny mieszkaniowe.

III. Ograniczenie w przetargu polega na tym, że mogą brać w nim udział tylko osoby posiadające prawo własności do nieruchomości sąsiednich oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Skarżysko-Kamienna jako działki nr 197/4, 197/12, 198/2, 198/4 i 197/10 (obręb 0010 Metalowiec, arkusz mapy nr 43), położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Kasztanowej i ul. Topolowej. Powyższe ograniczenie wynika z faktu, że działka przeznaczona do sprzedaży z uwagi na swoją powierzchnię, położenie w drugiej linii zabudowy, w części na terenie zieleni dolinnej oraz brak dostępu do drogi publicznej może być wykorzystana tylko w połączeniu z tymi nieruchomościami.  

IV. W Dziale III - Prawa, roszczenia i ograniczenia - księgi wieczystej nr KI1R/00011337/3 prowadzonej dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wpisano:
1. inny wpis - do działek nr nr 129, 173, 176, 197/13, 197/15, 197/18 i 358/17 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie - relacji Skarżysko-Kamienna ul. Tysiąclecia od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego (studnia kablowa - punkt styku z obszarem II) - Skarżysko-Kamienna ul. Krakowska (do granicy działek drogi krajowej S7)”.
2. ograniczone prawo rzeczowe - nieodpłatna, ustanowiona na czas nieoznaczony służebność przesyłu obciążająca nieruchomość położoną w Skarżysku-Kamiennej, stanowiącą działki nr nr 176, 197/13, 197/15 i 197/18 polegająca na: prawie korzystania z części nieruchomości o łącznej powierzchni wynoszącej 268 m2 w granicach pasów gruntu o szerokości 1 m i długości 29 m na działce nr 176, 113 m na działkach nr nr 197/13, 197/15 i 197/18, w celu budowy oraz wykonywania czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych, remontowych oraz usuwania awarii urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej; obowiązku udostępnienia każdorazowo wstępu na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia niezbędnych robót i czynności związanych z eksploatacją, konserwacją i usuwaniem awarii lub wykonywania innych czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania usytuowanej na nieruchomości infrastruktury telekomunikacyjnej na rzecz Województwa Świętokrzyskiego. 
Przedmiotowa sieć znajduje się poza granicami działki nr ewid. 197/13.
Ponadto w Dziale III ww. księgi wieczystej znajdują się wpisy nie związane z działką będącą przedmiotem sprzedaży.

V. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 12 czerwca 2023 r.

VI. Część nieruchomości będącej przedmiotem przetargu o powierzchni 0,0189 ha, użytkowana jest na cele ogrodowo-rekreacyjne przez osobę fizyczną, na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas oznaczony - do dnia 31.12.2023 r.

VII. Cena wywoławcza przy sprzedaży nieruchomości wynosi: 37 940,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 00/100).
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.) - sprzedaż niniejsza zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT.

VIII. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 28 listopada 2023 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, sala konferencyjna nr 201 (II piętro).

IX. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. zgłoszenie przez właściciela w terminie do dnia 23 listopada 2023 r. uczestnictwa w przetargu wraz z okazaniem dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa własności do nieruchomości wymienionych w pkt III. Zgłoszenia należy dokonać i dokumenty złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 023  (parter),
2. wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) przy wpłacaniu wadium należy podać numer ewidencyjny i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007  VeloBank S.A. Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 23 listopada 2023 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu: 23 listopada 2023 r.),
3. złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
4. złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213),
5. okazanie dowodu tożsamości,
6. w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
7. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu, dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
8. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współwłaścicieli nieruchomości wymienionych w pkt III koniecznym jest okazanie pisemnej zgody współwłaściciela/współwłaścicieli z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości na współwłasność.

X. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18 oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miasta www.bip.skarzysko.pl nie później niż w dniu 27 listopada 2023 r.

XI. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

XII. Wpłacone wadium podlega:
1. zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości - w przypadku wygrania przetargu,
2. przepadkowi - w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu,
3. zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

XIII. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).
XIV. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.
XV. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

XVI. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XVII. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 023, tel. (41) 25-20-179.
 
         Skarżysko-Kamienna, dnia 18.10.2023 r.Powiadom znajomego