W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Zagórze ul. Wrzosowa (Gmina Bliżyn).

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości Zagórze ul. Wrzosowa (Gmina Bliżyn).
Przetarg na Sprzedaż nieruchomości
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 256 885,00 zł
Data przetargu

 G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

 Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Nr LVI/456/2022  Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 10 listopada 2022 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Zagórzu przy ul. Wrzosowej (Gmina Bliżyn).

I. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki gruntu oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów numerem 208 (obręb 0022 Zagórze, arkusz mapy nr 1) o powierzchni 0,8300 ha. 
        Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w V Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr KI1R/00036433/7.

II. Przeznaczenie nieruchomości:
        zgodnie ze zmianą Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zagórze 1”, na obszarze gminy Bliżyn zatw. Uchwałą Nr XXII/173/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 czerwca 2017 r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. poz. 2406) nieruchomość, usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolami: „ZŁ” - tereny zieleni łąkowej i pastwisk oraz „ZL” - tereny lasów i gruntów leśnych.

III. Przy nabywaniu nieruchomości będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy:
        - ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1356),   
        - ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2569 ze zm.) – na podstawie art. 2a ust. 3 pkt 1a tej ustawy, przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnej o powierzchni mniejszej niż 1 ha.

IV. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. 

V. Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu wynosi 256 885,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 00/100).  
        Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.) sprzedaż niniejsza jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

VI. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 11 października 2023 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, sala konferencyjna II piętro (nr 201).

VII. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
        -  wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) – przy wpłacaniu wadium należy wskazać nr i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 VELOBANK SPÓŁKA AKCYJNA. Wpłaty należy dokonać do dnia 5 października 2023 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 5 października 2023 r.),
        -  złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
        - złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury zbycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), 
        - okazanie dowodu tożsamości,
        - w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, a posiadającej zdolność do nabycia praw na własną rzecz – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania tych podmiotów przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu przedłożenie pełnomocnictwa (we właściwej formie), upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
        - w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
        - w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków - przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. 

VIII.   W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność do nabycia praw na własną rzecz.

IX. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

X.        Wpłacone wadium podlega:
        - zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości - w przypadku wygrania przetargu,
        - przepadkowi - w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
        - zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

XI.     Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

XII.    Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

XIII.   Przy nabywaniu nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.), wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

XIV.   Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XV.    W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

 Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 023 (parter) – tel. 41 25-20-179.

Skarżysko-Kamienna, dnia 08.09.2023 r.       

Powiadom znajomego