W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

URZĄD MIASTA w Skarżysku - Kamiennej
ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
       41 252 01 01

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

 

elekt. skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka

 

NIP 6631823843
REGON 000516175

26-110 Skarżysko-Kamienna obręb 0001 Milica (nad rzeką Bernatka)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości 26-110 Skarżysko-Kamienna obręb 0001 Milica (nad rzeką Bernatka)
Przetarg na Sprzedaż nieruchomości
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 470 270,00 zł + 23% VAT
Data przetargu

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U
 
 Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/407/2022 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 maja 2022 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej nad rzeką Bernatka, obręb 0001 Milica.

I. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej jako działka nr 24/2 o powierzchni 0,4651 ha obręb 0001 Milica, arkusz mapy nr 2.
        Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w V Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr KI1R/00009667/8.

II. Nieruchomość usytuowana jest na terenie objętym ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ośrodek Rekreacyjny Bernatka” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVI/33/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 kwietnia 2006 r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 179 z dnia 19 lipca 2006 r., poz. 2095), zgodnie z którym działka gruntu nr 24/2 oznaczona jest symbolem 6ZP-US, przeznaczonym pod teren zieleni urządzonej – park leśny. Aktualnie, na podstawie Uchwały Nr XXXVII/322/2021 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 czerwca 2021 r. Gmina Skarżysko-Kamienna przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Zalew Bernatka” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej. Procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje również działkę nr 24/2. Zgodnie z przyjętymi do tego opracowania planistycznego założeniami, ma to być teren przeznaczony pod zabudowę usług rekreacji i sportu. 

III. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. 

IV. Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu wynosi 470 270,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych 00/100) + 23% VAT.

V. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 16 sierpnia 2023 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, sala konferencyjna II piętro (nr 201).

VI. Zgodnie z art. 37a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672 ze zm.) w przypadku sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, będzie przysługiwało z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu.  

VII. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

-  wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) – przy wpłacaniu wadium należy wskazać nr i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Velo Bank S.A. Wpłaty należy dokonać do dnia 10 sierpnia 2023 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 10 sierpnia 2023 r.),

-  złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

-  złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury zbycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), 

-  okazanie dowodu tożsamości,

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, a posiadającej zdolność do nabycia praw na własną rzecz – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania tych podmiotów przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu przedłożenie pełnomocnictwa (we właściwej formie), upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków - przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

VIII.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność do nabycia praw na własną rzecz.

IX. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

X. Wpłacone wadium podlega:

- zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości - w przypadku wygrania przetargu,

- przepadkowi - w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,

- zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

XI. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

XII. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

XIII.  Przy nabywaniu nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

XIV. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XV. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.


 Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 023 (parter) – tel. 41 25-20-179.


 Skarżysko-Kamienna, dnia 05.06.2023 r.       

Powiadom znajomego