W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

26-110 Skarżysko-Kamienna, obręb 0001 Milica, nad rzeką Bernatka

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości 26-110 Skarżysko-Kamienna, obręb 0001 Milica, nad rzeką Bernatka
Przetarg na Sprzedaż nieruchomości
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 470 270,00 zł + 23% VAT
Data przetargu

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U
 
 Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/407/2022 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 maja 2022 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej nad rzeką Bernatka, obręb 0001 Milica.

I. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej jako działka nr 24/2 o powierzchni 0,4651 ha obręb 0001 Milica, arkusz mapy nr 2.
        Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w V Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr KI1R/00009667/8.

II. Nieruchomość usytuowana jest na terenie objętym ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „Ośrodek Rekreacyjny Bernatka” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVI/33/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 kwietnia 2006 r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 179 z dnia 19 lipca 2006 r., poz. 2095), zgodnie z którym działka nr 24/2 oznaczona jest symbolem 6ZP-US, przeznaczonym pod teren zieleni urządzonej – park leśny. Aktualnie, na podstawie Uchwały Nr XXXVII/322/2021 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 czerwca 2021 r. Gmina Skarżysko-Kamienna przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Zalew Bernatka” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej. Procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje również działkę nr 24/2. Zgodnie z przyjętymi do tego opracowania planistycznego założeniami, ma to być teren przeznaczony pod zabudowę usług rekreacji i sportu. 

III. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. 

IV. Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu wynosi 470 270,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych 00/100) + 23% VAT.

V. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 10 listopada 2022 r. o godzinie 10.00 w budynku przy ul. Legionów 122D w Skarżysku-Kamiennej (tymczasowa siedziba Urzędu Miasta), I piętro sala nr 115.

VI. Zgodnie z art. 37a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672 ze zm.) w przypadku sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, będzie przysługiwało z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu.  

VII.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

-  wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) – przy wpłacaniu wadium należy wskazać nr i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S.A. Wpłaty należy dokonać do dnia 4 listopada 2022 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 4 listopada 2022 r.),

-  złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

-  złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury zbycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), 

-  okazanie dowodu tożsamości,

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, a posiadającej zdolność do nabycia praw na własną rzecz – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania tych podmiotów przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu przedłożenie pełnomocnictwa (we właściwej formie), upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków - przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

VIII.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność do nabycia praw na własną rzecz.

IX. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

X. Wpłacone wadium podlega:

- zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości - w przypadku wygrania przetargu,

- przepadkowi - w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,

- zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

XI. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

XII. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

XIII.  Przy nabywaniu nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

XIV. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XV. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.


 Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów 122D (tymczasowa siedziba Urzędu Miasta), Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 307 (III piętro) – tel. 41 25-20-179.


 Skarżysko-Kamienna, dnia 05.09.2022 r.        
    

Powiadom znajomego