W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

URZĄD MIASTA w Skarżysku - Kamiennej
ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
       41 252 01 01

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

 

elekt. skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka

 

NIP 6631823843
REGON 000516175

26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Asfaltowa

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Asfaltowa
Przetarg na Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 67 400,00 zł
Data przetargu

 O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

 
 Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej NR XII/95/2015 z dnia 16 lipca 2015 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Asfaltowej.

I. Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego (użytkowanie wieczyste ustanowione do dnia 5 grudnia 2089 r.) nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżysko-Kamienna jako działka nr 1/453 (obręb 0005 Młodzawy, arkusz mapy 74) o powierzchni 0,2366 ha. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w V Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta Nr KI1R/00024498/3.

II. Przeznaczenie nieruchomości:
    nieruchomość usytuowana jest na terenie, dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. jest to teren przemysłu, magazynów, centr. logistyki wraz z usługami. Według danych z ewidencji gruntów miasta Skarżyska-Kamiennej działka oznaczona jest symbolem „Ba” – tereny przemysłowe. 

III. Zgodnie z wpisami w Dziale III księgi wieczystej Nr KI1R/00024498/3:

     - działka nr 1/453 obciążona jest bezpłatną służebnością gruntową, polegającą na prawie przechodu i przejazdu przez działkę obciążoną na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika wieczystego działki gruntu oznaczonej w księdze wieczystej Nr KI1R/00024498/3 numerem 1/231, 

     - uregulowane księgą wieczystą Nr KI1R/00024498/3 - prawo użytkowania wieczystego działki nr 1/453 obciążone jest służebnością gruntową na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika wieczystego działki nr 1/473, polegającą na prawie przechodu i przejazdu pasem gruntu zgodnie z oznaczeniem na mapie k. 135 o szerokości 4 m (cztery metry) oraz długości 47,50 m (czterdzieści siedem i 50/100 metrów) o powierzchni 190 m2 (sto dziewięćdziesiąt metrów kwadratowych) w zakresie niezbędnym do korzystania z nieruchomości uprawnionej,

     - każdoczesny użytkownik wieczysty działki gruntu będącej przedmiotem przetargu obowiązany jest nieodpłatnie udostępnić ją do sieci: ciepła grzewczego, ciepła technologicznego, wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarno przemysłowej, kanalizacyjnej deszczowej i teletechnicznej służbom w celu wykonania czynności związanych z eksploatacją, dozorem, konserwacją i usuwaniem awarii tychże sieci oraz udostępniać te działki do urządzeń energetycznych znajdujących się na nich służbom energetycznym w celu wykonywania wymienionych wyżej czynności.

IV. Na nieruchomości znajduje się uzbrojenie techniczne, którego trasa uwidoczniona jest na mapie zasadniczej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej Plac Floriański 1.

V. Cena wywoławcza przy zbyciu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi: 67.400,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych 00/100).  
   Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) sprzedaż niniejsza jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

VI. W przypadku uzyskania przez działkę bedącą przedmiotem przetargu na dzień zbycia statusu nieruchomości budowlanej według zapisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki 23%.

VII. Celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej - ul. Asfaltowej na rzecz każdoczesnego właściciela oraz użytkownika wieczystego nieruchomości będącej przedmiotem przetargu zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu obciążająca:

     - działkę gruntu nr ewid. 1/332 (obręb 0005 Młodzawy, arkusz mapy nr 74). 
       Wartość służebności (jednorazowe wynagrodzenie) wynosi 520,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia złotych 00/100) + 23% VAT, co daje kwotę brutto 639,60 zł (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć złotych 60/100),

    - obciążająca prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr ewid. 1/405 (obręb 0005 Młodzawy, arkusz mapy nr 74). 
       Wartość służebności (jednorazowe wynagrodzenie) wynosi netto: 1.468,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 00/100) + 23%VAT, co daje kwotę brutto 1.805,64 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięć złotych 64/100).

VIII. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 5 lipca 2022 r. o godzinie 10.00, w sali nr 508 (V piętro)  Urzędu Miasta  w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów 122 D (tymczasowa siedziba Urzędu Miasta).

IX. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

    - wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) - przy wpłacaniu wadium należy podać numer i położenie  nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S.A. Wpłaty należy dokonać do dnia 30 czerwca 2022 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 30 czerwca 2022 r.),

    - złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

    - złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury zbycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), 

    - okazanie dowodu tożsamości,

    - w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, a posiadającej zdolność do nabycia praw na własną rzecz – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania tych podmiotów przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu przedłożenie pełnomocnictwa (we właściwej formie), upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

    - w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

    - w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków - przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
                
X.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność do praw na własną rzecz.

XI. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

XII. Wpłacone wadium podlega:
     - zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
     - przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
     - zwrotowi – uczestnikom którzy przetargu nie wygrają, na wskazany przez nich numer konta.

XIII. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

XIV. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

XV. Przy nabywaniu nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

XVI. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XVII. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska- Kamiennej zastrzega sobie  prawo odwołania przetargu.

 Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów 122 D, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 309 lub 307 (III piętro) – tel. 41 25-20-183 lub 41 25-20-179.

Skarżysko-Kamienna, dnia 23.05.2022 r.       

Powiadom znajomego