W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Akacjowa nr 1

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Akacjowa nr 1
Przetarg na Sprzedaż nieruchomości
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość zabudowana
Cena wywoławcza 3 786 780,00 zł
Data przetargu

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U
 

 Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Nr XLIII/362/2021 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 grudnia 2021 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Akacjowej nr 1.

I.  Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowych oznaczonych w rejestrze ewidencji gruntów prowadzonym przez Starostę Skarżyskiego jako działki o numerach 44/1 i 44/2 (obręb 0010 Metalowiec, arkusz mapy nr 43) o łącznej powierzchni 1,0851 ha, zabudowanych budynkiem oświaty, nauki i kultury oraz sportu (w budynku wydzielony jest lokal mieszkalny, który obecnie nie jest użytkowany i stanowi pomieszczenia do wykorzystania). Budynek wybudowany na początku lat 60-tych XX wieku, 3 kondygnacyjny (dwie kondygnacje naziemne, jedna podziemna) o powierzchni użytkowej 3.638,72 m2, wykonany w technologii murowanej (cegła, kamień łamany). Składa się z sal lekcyjnych, gabinetów, sanitariatów, pomieszczeń gospodarczych, korytarzy, sal gimnastycznych, kotłowni gazowej i innych. 
         Na działce nr 44/2 znajduje się kompleks sportowy (m.in. boisko wielofunkcyjne, boisko do koszykówki). 
         Nieruchomości są ogrodzone ogrodzeniem z siatki stalowej. 
         Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w V Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzone są księgi wieczyste nr KI1R/00015834/5 i nr KI1R/00010677/1.

II. Część budynku przeznaczonego do sprzedaży jest użytkowana na podstawie „Umowy najmu lokalu użytkowego” zawartej dnia 16 sierpnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2025 r., z możliwością jej przedłużenia. Przedmiotem umowy najmu jest lokal użytkowy obejmujący niski parter, parter, I piętro o całkowitej powierzchni użytkowej 1163,52 m2. Umowa może być przez każdą ze stron umowy rozwiązana z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia (§ 13 pkt 1). W przypadku zbycia nieruchomości nabywca wstępuje w stosunek najmu w miejsce zbywcy. 
        Szkic sytuacyjny pomieszczeń objętych umową najmu jest dostępny w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów 122D (tymczasowa siedziba Urzędu Miasta), pokój nr 307 III piętro.

III. W budynku przeznaczonym do sprzedaży Gmina Skarżysko-Kamienna wykorzystuje 4 sale na cele magazynowe. Wydanie nabywcy tych pomieszczeń nastąpi do końca lutego 2023 r. 

IV. Część działki nr 44/2 o powierzchni 966 m2 jest dzierżawiona na podstawie Umowy dzierżawy nieruchomości” zawartej dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. z możliwością jej przedłużenia. 
        W przypadku zbycia nieruchomości nabywca wstępuje w stosunek dzierżawy w miejsce zbywcy. 
        Szkic sytuacyjny terenu będącego przedmiotem umowy dzierżawy jest dostępny w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów 122D (tymczasowa siedziba Urzędu Miasta), pokój nr 307 III piętro.

V. Nieruchomości usytuowane są na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej (zatwierdzoną Uchwałą nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r.) jest to teren usług. Zgodnie z danymi z rejestru ewidencji gruntów prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego działki nr 44/1 i 44/2 oznaczone są symbolem „Bi” – inne tereny zabudowane.

VI. Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi. 

VII. Na nieruchomościach znajduje się uzbrojenie techniczne, którego trasa jest uwidoczniona na mapie zasadniczej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej przy Placu Floriańskim nr 1.  

VIII. Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu wynosi 3 786 780,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100).

        Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) sprzedaż niniejsza jest zwolniona z podatku od towarów i usług. 

IX. Nabywca nieruchomości w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży lub usunie sieci i obiekty infrastruktury technicznej istniejące w granicach zbywanych nieruchomości na własny koszt, w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci.

X.      Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 14 czerwca 2022 r. o godzinie 10.00 w budynku przy ul. Legionów 122D w Skarżysku-Kamiennej (tymczasowa siedziba Urzędu Miasta), I piętro sala nr 115.

XI. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

        -  wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100) – przy wpłacaniu wadium należy wskazać nr i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S.A. Wpłaty należy dokonać do dnia 9 czerwca 2022 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 9 czerwca 2022 r.),

        -  złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

        -  złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury zbycia nieruchomości będących przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), 

        - okazanie dowodu tożsamości,

        -  w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, a posiadającej zdolność do nabycia praw na własną rzecz – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania tych podmiotów przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu przedłożenie pełnomocnictwa (we właściwej formie), upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

        - w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

        - w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków - przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

XII. Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości mogą je oglądać, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu po numerem telefonu 41 25 20 179. 

XIII.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność do nabycia praw na własną rzecz.

XIV. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

XV. Wpłacone wadium podlega:

    - zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości - w przypadku wygrania przetargu,

    - przepadkowi - w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,

    - zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

XVI. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

XVII. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

XVIII.  Przy nabywaniu nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

XIX. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XX. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

 Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów 122D (tymczasowa siedziba Urzędu Miasta), Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 307 (III piętro) – tel. 41 25-20-179.


 Skarżysko-Kamienna, dnia 06.04.2022 r.        
    

Powiadom znajomego