W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy al. Niepodległości

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości 26-110 Skarżysko-Kamienna, Al. Niepodległości
Przetarg na Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej murowanym boksem garażowym
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość zabudowana
Cena wywoławcza 28 100,00 zł
Data przetargu

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Nr XXXVII/318/2021 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 czerwca 2021 r. ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej murowanym boksem garażowym, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy 
Al. Niepodległości.

I. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów prowadzonym przez Starostę Skarżyskiego numerem 117/189 (obręb 0003 Place, arkusz mapy nr 20) o powierzchni 0,0019 ha, zabudowanej murowanym boksem garażowym. 
Budynek garażu wykonany w konstrukcji murowanej, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, o powierzchni zabudowy 19,00 m², wchodzi w skład zwartej zabudowy szeregowej - przylega do tego samego typu budynków zlokalizowanych na działkach sąsiednich. 
Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr KI1R/00015338/8.

II. Przeznaczenie nieruchomości:
nieruchomość usytuowana jest na obszarze dla którego brak miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. jest to teren usług. Według danych z rejestru ewidencji gruntów działka nr ewid. 117/189 oznaczona jest symbolem „Bp”. 

III. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. 

IV. Celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej – Al. Niepodległości na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości będącej przedmiotem przetargu zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa, polegająca na prawie przejazdu i przechodu, obciążająca działkę gruntu nr ewid. 117/193 (obręb 0003 Place, arkusz mapy nr 20). Wartość służebności (jednorazowe wynagrodzenie) wynosi 1 917,00 zł  (słownie: jeden tysiąc dziewięćset siedemnaście złotych 00/100) + 23% VAT.

V. Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu wynosi 28 100,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sto złotych 00/100).
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) sprzedaż niniejsza jest zwolniona z podatku od towarów i usług. 

VI.  Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 21 marca 2022 r. o godzinie 10.00 w sali nr 508 (V piętro) Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów 122D (tymczasowa siedziba Urzędu).

VII. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
-   wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) – przy wpłacaniu wadium należy wskazać nr i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S.A. Wpłaty należy dokonać do dnia 17 marca 2022 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 17 marca 2022 r.),
 -  złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
-   złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury zbycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), 
-   okazanie dowodu tożsamości,
-   w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, a posiadającej zdolność do nabycia praw na własną rzecz – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania tych podmiotów przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu przedłożenie pełnomocnictwa (we właściwej formie), upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
-   w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
-   w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków - przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

VIII. Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości mogą ją oglądać w dniach 4 i 14 marca b.r. w godzinach 13.00-14.00, po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu  terminu pod numerem telefonu 41 25 20 179. 

IX.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność do nabycia praw na własną rzecz.

X. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

XI. Wpłacone wadium podlega:
- zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości - w przypadku wygrania przetargu,
- przepadkowi - w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
- zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

XII. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

XIII. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

XIV.  Przy nabywaniu nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.), wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

XV. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XVI. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów 122D, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 307 (III piętro) – tel. 41 25-20-179.


 Skarżysko-Kamienna, dnia 15.02.2022 r.        
    

Powiadom znajomego