W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

26-110 Skarżysko-Kamienna, ul.Sienkiewicza

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul.Sienkiewicza
Przetarg na Sprzedaż nieruchomości
Typ przetargu przetarg ustny ograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 36 800,00 zł + 23% VAT
Data przetargu

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Nr XXXIV/285/2021 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 marca 2021 r. ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sienkiewicza.

I.  Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki gruntu oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów prowadzonym przez Starostę Skarżyskiego numerem 17/9 (obręb 0003 Place, arkusz mapy nr 7) o powierzchni 0,0236 ha.
         Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej, w V Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr KI1R/00004667/3.

II.  Przeznaczenie nieruchomości:
         nieruchomość usytuowana jest na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „Wileńska” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIII/116/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 3 grudnia 2009 r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 16 kwietnia 2010 r. Nr 126, poz. 926), zgodnie z którym jest to teren oznaczony symbolem MW/U 1, przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami nieuciążliwymi w parterach budynków.

III. Ograniczenie w przetargu polega na tym, że mogą brać w nim udział tylko osoby posiadające prawo własności do nieruchomości sąsiednich, oznaczonych w rejestrze ewidencji gruntów prowadzonym przez Starostę Skarżyskiego numerami 17/5, 18 i 27 (obręb 0003 Place, arkusz mapy nr 7). Powyższe ograniczenie wynika z faktu, że działka przeznaczona do sprzedaży, z uwagi na swoją powierzchnię i kształt, może być wykorzystana wyłącznie na poprawę warunków zagospodarowania tych nieruchomości.   

IV. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. 

V. Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu wynosi 36 800,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy osiemset złotych 00/100) + 23% VAT.

VI.  Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 10 grudnia 2021 r. o godzinie 10.00 w sali nr 308 (III piętro) Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów 122D (tymczasowa siedziba Urzędu Miasta).

VII. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

-  zgłoszenie przez właściciela w terminie do dnia 6 grudnia 2021 r. uczestnictwa w przetargu, wraz z okazaniem dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa własności do nieruchomości wymienionych w punkcie III. 

-  wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) – przy wpłacaniu wadium należy wskazać nr i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S.A. Wpłaty należy dokonać do dnia 6 grudnia 2021 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 6 grudnia 2021 r.),

-  złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

-  złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury zbycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), 

-  okazanie dowodu tożsamości,

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, a posiadającej zdolność do nabycia praw na własną rzecz – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania tych podmiotów przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu przedłożenie pełnomocnictwa (we właściwej formie), upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współwłaścicieli nieruchomości wymienionych w punkcie IIII – okazanie pisemnej zgody drugiego współwłaściciela z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości na współwłasność. 

VIII. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność do nabycia praw na własną rzecz.

IX. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów 122D (tymczasowa siedziba Urzędu Miasta), nie później niż w dniu 9 grudnia 2021 r. 

 X.  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 XI. Wpłacone wadium podlega:

- zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości - w przypadku wygrania przetargu,

- przepadkowi - w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,

- zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

XII.  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

XIII. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

XIV.  Przy nabywaniu nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.), wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

XV. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XVI. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

 Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów 122D (tymczasowa siedziba Urzędu Miasta), Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 308 (III piętro) – tel. 41 25-20-179.


 Skarżysko-Kamienna, dnia 04.11.2021 r.        
    

Powiadom znajomego