W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Skarżysko

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości Skarżysko-Kamienna ul. Sokola - ul. Rejowska
Przetarg na dzierżawa nieruchomości
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 1500,00 zł + 23% VAT
Data przetargu
Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej u zbiegu ulic Sokolej i Rejowskiej.

I. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa stanowiąca część działki oznaczonej  w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej nr ewid. 154/39 ark. 17 obręb 0003 Place o powierzchni 3641 m ², położona w Skarżysku-Kamiennej u zbiegu ulic Sokolej i Rejowskiej / teren w granicach wyznaczonych ogrodzeniem/.
II. Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta KI1R/00009532/3.
III. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „ Zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. znajduje się ona na terenie usług. Według danych z ewidencji gruntów jest to inny teren zabudowany oznaczony symbolem „ Bi”.
IV. Pierwszy przetarg na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony
w dniu 20 lipca 2016 r., drugi odbył się w dniu 10 listopada 2016 r.
V. Przedmiotowy teren zostanie wydzierżawiony z przeznaczeniem na prowadzenie samochodowego parkingu strzeżonego dla okolicznych mieszkańców.
VI. Cena wywoławcza za dzierżawę powyższego gruntu w stosunku miesięcznym wynosi 1.500,00 zł / słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100/ + VAT, wg stawki 23 %.
VII. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 9 maja 2017 r. o godz. 10.00 w Sali nr 025 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.
VIII. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłacenie wadium w wysokości 300,00 zł / słownie: trzysta złotych 00/100/ przy wpłaceniu wadium należy podać numer i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S. A. Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 4 maja 2017 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta / ostateczny termin wpływu: 4 maja 2017 r./,
- złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i treścią umowy dzierżawy i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
- złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury wydzierżawienia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.),
- okazanie dowodu tożsamości,
- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu
z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
- w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
- przedstawienie zaświadczenia o braku zobowiązań finansowych z tytułu czynszu dzierżawnego, podatku od nieruchomości  i innych tytułów wobec gminy właściwej dla swojego miejsca zamieszkania, jeżeli nie jest nią Gmina Skarżysko-Kamienna. Weryfikacji istnienia  zobowiązań  z  podanych  tytułów w  Gminie  Skarżysko-Kamienna dokonuje organ
organizujący przetarg, a ich istnienie jest powodem do niedopuszczenia oferenta do przetargu,
- przedstawienie zaświadczenia o braku zobowiązań w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędzie Skarbowym.
IX. Wadium może zostać wniesione w pieniądzu.
X. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
XI. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
XII. Wpłacone wadium podlega :
- zaliczeniu w poczet kwoty czynszu dzierżawnego – w przypadku wygrania przetargu,
- przepadkowi – w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu,
- zwrotowi- uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.
XIII. Istotne warunki umowy dzierżawy:
- teren będący przedmiotem dzierżawy zostanie wydzierżawiony na okres 1 roku z możliwością przedłużenia tego terminu maksymalnie do lat 3, z przeznaczeniem na samochodowy parking strzeżony,
-  czynsz za dzierżawę, ustalony w wyniku przetargu będzie płatny do dziesiątego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc,
- dzierżawca będzie zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości i innych ciężarów związanych z posiadaniem przedmiotu dzierżawy, jeżeli wynikają one z przepisów prawa,
- dzierżawca wyłoniony w przetargu będzie zobowiązany do jednoczesnego ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy na czas trwania umowy,
- Wydzierżawiający – Gmina Skarżysko-Kamienna zastrzega sobie prawo zmiany wysokości czynszu dzierżawnego o roczny stopień inflacji występujący w gospodarce narodowej w przypadku przedłużenia umowy, nie częściej jednak niż raz w roku,
- dzierżawca będzie zobowiązany do podania do publicznej wiadomości regulaminu funkcjonowania  parkingu,
- brak przekazania po zakończonej umowie przedmiotu dzierżawy, daje prawo Gminie do odszkodowania za bezumowne korzystanie z terenu w wysokości 300 % stawki czynszu dzierżawnego.
XIV. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz. U.  z 2016 poz. 2147 ze zm/.
XV. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu  zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.
XVI. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta
Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
 
Dodatkowe informacje odnośnie przetargu oraz treść umowy dzierżawy można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 218, tel. /41/25-20-181.
 
Skarżysko-Kamienna, dnia  04.04.2017 r.
 

Powiadom znajomego