W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

URZĄD MIASTA w Skarżysku - Kamiennej
ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
       41 252 01 01

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

 

elekt. skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka

 

NIP 6631823843
REGON 000516175

Biuro Prezydenta

XML

BIURO PREZYDENTA MIASTA

 

Kierownik Biura Prezydenta - Izabela Szwagierek

tel. 412520 508,

e-mail: i.szwagierek@um.skarzysko.pl

Do zadań Biura Prezydenta Miasta należy prowadzenie spraw w zakresie współdziałania Prezydenta    z różnymi podmiotami w tym podmiotami zagranicznymi oraz wdrażania programów dotyczących wspierania i rozwoju samorządu terytorialnego, polityki informacyjnej Miasta.

1) W zakresie pracy Rzecznika Prasowego realizuje następujące zadania:

a)  obsługa i prowadzenie spraw związanych z polityką informacyjną gminy,

b) informowanie przedstawicieli środków masowego przekazu o polityce, działalności, programach i zamierzeniach oraz wynikach pracy Prezydenta i Urzędu, a także innych podległych jednostek organizacyjnych

c) towarzyszenie, asystowanie i pomoc Prezydentowi Miasta podczas narad, spotkań, konferencji z przedstawicielami środków masowego przekazu, mieszkańcami itp.

d)  organizacja i obsługa konferencji prasowych i spotkań kierownictwa Urzędu z przedstawicielami mediów,

e)  przygotowanie odpowiedzi na pytania kierowane do Prezydenta w trybie ustawy Prawo prasowe,

t) przygotowanie materiałów medialnych (promocyjnych i informacyjnych),

g)  prowadzenie Informatora Samorządowego ,,Skarżysko-Kamienna - miasto na szlaku" w mediach drukowanych i elektronicznych,

h)  stałe aktualizowanie strony internetowej Urzędu Miasta w informacje z działalności Prezydenta Miasta, Urzędu Miasta i jednostek podległych,

i)  współpraca z kierownictwem Urzędu i naczelnikami wydziałów oraz wszelkimi środkami masowego przekazu, a także odpowiednimi instytucjami w zakresie przekazywania informacji do śodków masowego przekazu;

j)  opracowanie publikacji, przedstawiających stanowisko Urzędu w dyskusjach prasowych, w radiu i telewizji,

k)  udzielanie jednostkom organizacyjnym podległym Prezydentowi pomocy w działalności prasowo ­informacyjnej,

I)  analiza informacji prasowych, radiowych i telewizyjnych w szczególności o tematyce związanej z działaniem gminy i dotyczących życia miasta oraz opracowanie dla Prezydenta zbiorczych analiz publikacji krytycznych,

ł)   podejmowanie działań zmierzających do należytego wykorzystania publikacji prasowych w pracy Prezydenta, Urzędu i innych   

      podleglych jednostek organizacyjnych: udzielanie - w granicach upoważnienia - odpowiedzi na krytyki i interwencje w mass mediach,

m)przygotowywanie uroczystych pism i druków okolicznościowych (w tym listów gratulacyjnych, dyplomów, podziękowań, zaproszeń),

n)  opracowanie sprawozdań z działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta w tym wprowadzenie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej,

o)  prowadzenie uroczystości i imprez znajdujących się w kalendarzu Urzędu Miasta.

 
2)   W zakresie Pełnomocnika do spraw równego traktowania:

a)   realizowanie polityki Miasta w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji w szczegó1ności ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd oraz w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn;

b)   organizowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze przeciwdziałania różnym przejawom dyskryminacji;

e) organizowanie szkoleń, debat, konferencji , akcji edukacyjnych i informacyjnych w zakresie równego traktowania;

d)  reprezentowanie Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w kontaktach z instytucjami pozarządowymi funkcjonującymi w obszarze problematyki kobiecej, społecznej i rodzinnej;

e)   podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie wiedzy i wspieranie rozwoju aktywności obywatelskiej w obszarze równego traktowania;

f)   włączanie miasta w projekty i kampanie społeczne podnoszące świadomość społeczną w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji różnych grup społecznych;

g)  współpraca z innymi pełnomocnikami regionalnymi i krajowymi, z lokalnymi organizacjami społecznymi, samorządami, środowiskami kultury i nauki.

 

3)   W zakresie komunikacji społecznej i współpracy zagranicznej:

a)   przygotowanie spotkań Prezydenta z Mieszkańcami, grupami środowiskowymi, zawodowymi, stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami,

b)   monitoring spraw i interwencji mieszkańców,

c) współpraca z przedstawicielami organizacji społecznych lub środowisk opiniotwórczych,

d)   organizowanie wyjazdów służbowych Prezydenta Miasta,

e)   współpraca z upoważnienia Prezydenta Miasta z organami administracji rządowej, samorządowej oraz środowiskami i organizacjami  pozarządowymi przy realizacji kluczowych dla rozwoju  miasta celów, w tym nawiązywanie kontaktów i inicjowanie spotkań Prezydenta Miasta o istotnym dla miasta znaczeniu,

f)   koordynacja współpracy z miastami partnerskimi,

g)  współorganizacja imprez i innych przedsięwzięć z udziałem miast partnerskich i innych podmiotów zagranicznych,

h)  organizacja i koordynacja działań związanych z pobytem w Skarżysku-Kamiennej delegacji zagranicznych,

i)   przygotowywanie, tłumaczenie i prowadzenie korespondencji zwykłej oraz okolicznościowej Prezydenta Miasta a także prowadzenie dokumentacji i opracowań na potrzeby Urzędu i organów Miasta,

j)   organizowanie wyjazdów zagranicznych Prezydenta Miasta i innych przedstawicieli władz miasta,

k)  współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie Miasta w zakresie prowadzonej współpracy zagranicznej,

l)   ewidencja i nadzór nad realizacją ustaleń podjętych na spotkaniach i naradach z udziałem Prezydenta Miasta,

m)  realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Prezydenta Miasta.
 
4)   Do zadań Pełnomocnika Prezydenta do spraw seniorów należy:

a)   kreowanie polityki senioralnej Miasta we współpracy z I Zastępcą Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej oraz z Referatem Zdrowia i Spraw Społecznych, a także innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi gminy, których działalność związana
 jest z problematyką starszych mieszkańców Miasta,

b)   rozpoznawanie i stały monitoring potrzeb osób starszych i określenie ich priorytetów, a także inicjowanie działań służących zaspokajaniu tych potrzeb i zmierzających do poprawy warunków życia seniorów,

c)   współpraca z organizacjami pozarządowymi, organami administracji rządowej i samorządowej oraz z innymi podmiotami działającymi
 w obszarze polityki senioralnej,

d)   monitoring lokalnych inicjatyw, projektów i przedsięwzięć adresowych do osób starszych oraz upowszechnianie informacji o nich,

e)   doradztwo i upowszechnianie informacji o sposobach oraz trybie załatwiania spraw seniorów przez Urząd i jednostki organizacyjne gminy,

f)   podejmowanie interwencji w istotnych sprawach osób starszych będących we właściwości komórek organizacyjnych Urzędu lub jednostek organizacyjnych gminy,

g)   reprezentowanie lub asystowanie Pezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej w spotkaniach, przedsięwzięciach i wydarzeniach poświęconych sprawom seniorów, a także sporządzanie wniosków z tych spotkań i przekładanie ich odpowiednim adresatom do realizaji.

 

5)   W zakresie obsługi pracy Prezydenta i Zastępców Prezydenta:

a)   obsługa sekretariatów Prezydenta i Zastępców Prezydenta,

b)   prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestru zarządzeń Prezydenta,

 c) prowadzenie spraw związanych z patronatami Prezydenta,

d)   prowadzenie spraw w zakresie biblioteki Urzędu,

e)   prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestru instytucji kultury,

f) prowadzenie rejestru delegacji służbowych pracowników Urzędu,

g)  sporządzanie umów o używanie samochodu osobowego stanowiącego własność pracownika do celów służbowych w jazdach lokalnych oraz prowadzenie ich rejestru,

h)  sporządzanie miesięcznego rozliczenia limitu przebiegu kilometrów  w jazdach lokalnych.

i)  sporządzanie jednorazowych umów zawieranych z pracownikami Urzędu Miasta w związku z wyjazdem służbowym oraz prowadzenie ich rejestru.

Brak artykułów