W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

URZĄD MIASTA w Skarżysku - Kamiennej
ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
       41 252 01 01

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

 

elekt. skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka

 

NIP 6631823843
REGON 000516175

Wydział Rozwoju i Planowania Przestrzennego

XML

WYDZIAŁ ROZWOJU I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział Rozwoju i Planowania Przestrzennego realizuje zadania poprzez następującą strukturę wewnętrzną:

Naczelnik Wydziału Rozwoju i Planowania Przestrzennego - Monika Kocia
tel. 412520187, email: m.kocia@um.skarzysko.pl

a)       stanowisko ds. inwestycji,
b)       stanowisko ds. inwestycji i rewitalizacji,
c)       stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Referat Planowania Przestrzennego

Kierownik Referatu - Iwona Chmielewska
tel.412520167, email: i.chmielewska@um.skarzysko.pl

a)       stanowisko ds. planowania przestrzennego,
b)       stanowisko ds. urbanistyki,
c)       stanowisko ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej.

Do zadań Wydziału Rozwoju i Planowania Przestrzennego należy:

1) W zakresie inwestycji i rozwoju:

a) przygotowywanie projektów planów finansowania inwestycji i remontów na dany rok oraz planów wieloletnich;

b) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania inwestycyjnego bądź remontowego;

c) poszukiwanie i pozyskiwanie dotacji z funduszy zewnętrznych dla finansowania projektów planowanych do realizacji przez Gminę;

d) informowanie gminnych jednostek organizacyjnych o możliwościach finansowania projektów z funduszy zewnętrznych;

e) opracowywanie i aktualizacja dokumentów strategicznych: strategii rozwoju miasta i innych planów gospodarczych oraz monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju Miasta;

f) koordynacja działań z innymi wydziałami w zakresie przygotowania dokumentacji dla zadań inwestycyjnych dających możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych;

g) opracowywanie wniosków aplikacyjnych;

h) ustalenie zakresu opracowań projektowych niezbędnych do realizacji inwestycji
w poszczególnych latach;

i) uczestniczenie w postępowaniach dotyczących wyłaniania wykonawców prac projektowych, robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego oraz przygotowywanie stosownych umów na wykonawstwo;

j) prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem terenów pod inwestycję oraz uzyskiwaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do właściwego prowadzenia przygotowania i prowadzenia inwestycji;

k) koordynowanie zadań inwestycyjnych miasta i inwestorów zewnętrznych w zakresie uzgodnień administracyjnych i ustaleń zakresu zadań inwestycyjnych;

l) kontrola wykonawstwa budowlanego i udział w odbiorach robót;

m) sporządzanie sprawozdań oraz wniosków o płatność do inwestycji realizowanych
z dofinansowaniem pochodzącym ze środków pozabudżetowych;

n) monitoring wskaźników dla realizowanych projektów;

o) informowanie o możliwościach lokowania inwestycji w Gminie;

p) sporządzanie sprawozdań monitoringowych z postępów w realizacji przedsięwzięć uwzględnionych w GPR w tym  przez podmioty odpowiedzialne za ich realizację;

q) sporządzanie podsumowania efektów wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji;

r) bieżąca kontrola stopnia realizacji Programu i ocena jego aktualności;

s) obsługa Komitetu Rewitalizacji;

t) realizacja zadań własnych gminy z zakresu zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe, w tym dokonywanie analizy stanu gospodarki energetycznej w gminie oraz sporządzanie projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

u) współpraca  ze spółką Celsium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej:

- w zakresie realizacji usług komunalnych,

- koordynowanie działalności spółek ze strategią gminy, budżetem oraz innymi dokumentami planistycznymi;

2) W zakresie planowania przestrzennego:

a) analiza wniosków w sprawie przystąpienia do sporządzenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

b) przygotowywanie i koordynacja procedury w zakresie merytorycznym oraz formalno-prawnym zmierzającej do przystąpienia, a następnie do zatwierdzenia opracowań planistycznych;

c) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu;

d) wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarżysko-Kamienna”;

e) analiza aktów prawnych pod kątem naliczenia renty planistycznej;

f) przygotowanie decyzji ustalającej warunki zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

g) wydanie opinii w sprawie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

h) prowadzenie rejestrów wydanych decyzji;

i) sporządzanie raportów wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i przesyłanie ich w wymaganych terminach do właściwych organów;

j) współpraca z Gminną Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną.