W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

URZĄD MIASTA w Skarżysku - Kamiennej
ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
       41 252 01 01

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

 

elekt. skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka

 

NIP 6631823843
REGON 000516175

Wydawanie duplikatów decyzji z ewidencji działalności gospodarczej wydanych do końca 2011 roku.

Miejsce załatwienia
Urząd Miasta Skarżysko - Kamienna, ul. Sikorskiego 18 - Wieloosobowe stanowisko ds.przedsiębiorczości i nadzoru właścicielskiego - stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej pok. 008 /parter/ telefon 41 25 20 124 .

Wymagane dokumenty
Wniosek/podanie o wydanie duplikatu decyzji.

Miejsce odbioru
Urząd Miasta Skarżysko - Kamienna, ul. Sikorskiego 18 - Wieloosobowe stanowisko ds. przedsiębiorczości i nadzoru właścicielskiego - stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej pok. 008 /parter/. 


Opłaty
Opłata skarbowa w wysokości: 5 zł od pełnej lub zaczętej strony wnoszona do kasy UM lub na konto Getin Nobel Bank S.A. nr 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004

Termin załatwienia
Należy zgłosić się z dowodem osobistym, po odbiór duplikatu decyzji po 7 dniach - w dniach i godzinach przyjęć.


Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.


Uwagi
Brak

Podstawa prawna
Ustawa o opłacie skarbowej z 16.11.2006r. ( Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz.1635 z późniejszymi zmianami).

Treść
Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej jest właściwy w zakresie wydawania duplikatów (ksero) decyzji przedsiębiorców zarejestrowanych w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta w Skarżysku-Kamiennej najpóźniej do końca 2011r.    
Duplikat decyzji z ewidencji działalności gospodarczej uzyskuje się w przypadku skradzenia, zgubienia lub zniszczenia wpisu oryginalnego.
Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna(dane adresowe: 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18).

2.Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną (poczta@um.skarzysko.pl) lub pisemnie na adres Administratora danych.

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4.Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Panią/ Pana zgoda.

5.Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6.Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Skarżysko-Kamienna przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna.

7.Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

8.Pani/Pana dane nie będą podlegać profilowaniu.

9.Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

10.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

11.W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

12.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

13.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. 

Powiadom znajomego