W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej

ul. Sikorskiego 18

Referat Zdrowia i Spraw Społecznych pok. 014a (parter)

tel. 41 25 20 152

 

Wymagane dokumenty

1.   Wniosek, który składa:

   -   świadczeniobiorca – wg wzoru dla świadczeniobiorcy,

   -   świadczeniodawca – wg wzoru dla świadczeniodawcy (w przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w stanie nagłym),

   -   Narodowy Fundusz Zdrowia.

2.   W przypadku, gdy wniosek składa świadczeniobiorca należy przedstawić dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

3.   Istnieje możliwość złożenia wniosku dotyczącego wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w formie dokumentu elektronicznego (wzory wniosków dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta – bip.skarzysko.pl).

 

Miejsce odbioru

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej

ul. Sikorskiego 18

Referat Zdrowia i Spraw Społecznych pok. 014a (parter)

tel. 41 25 20 152

 

Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.

 

Termin załatwienia

1.   Decyzja administracyjna jest wydawana w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

2.   Sprawy wymagające przeprowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających, rozpatrywane są w terminie do 60 dni.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

 

Treść

I.   Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mają prawo osoby:

   1.   nie ubezpieczone,

   2.   posiadające obywatelstwo polskie

       - lub które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,

       - lub ochronę uzupełniającą,

       - lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium RP w celu połączenia się z rodziną i jest członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium RP w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub w związku udzieleniem mu ochrony uzupełniającej,

   3.   posiadające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna,

   4.   spełniające n/w kryterium dochodowe

       - osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza kwoty 776 zł (netto),

       - osoby w rodzinie, których dochód nie przekracza kwoty 600 zł (netto).

   5.   nie występuje różnica między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny.

 

II.   Decyzja potwierdzająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej obowiązuje przez okres 90 dni.

III.   Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej.

IV.    Wzory wniosków udostępniane są:

   1.   Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, Referat Zdrowia i Spraw Społecznych pok. 014a (parter)

   2.   BIP Urzędu Miasta – bip.skarzysko.pl

   3.   MOPS ul. Sikorskiego 19


V.   Wnioski przyjmowane są: 

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, Biuro Obsługi Interesanta, Referat Zdrowia i Spraw Społecznych pok. 014a.


 
Podstawa prawna

1.   Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.),

2.   Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.),

3.   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.),

4.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1296),

5.  Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. 2021 r. poz. 893).

Załączniki

Powiadom znajomego