W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Odpisy aktów i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Z rejestru stanu cywilnego wydaje się:

 • odpisy zupełne aktów stanu cywilnego
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego na drukach wielojęzycznych,
 • zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
 • zaświadczenia o stanie cywilnym 


Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego  lub zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby składa się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie całego kraju. 

W Skarżysku-Kamiennej jest to:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Sikorskiego 18
I piętro, pokoje 112 i 113
tel. (0-41) 25 20 143, 25 20 144
mail: usc@um.skarzysko.pl

Wniosek można złożyć w następującej formie:

 • osobiście w urzędzie stanu cywilnego
 • drogą pocztową
 • e–mailem w formie skanu wniosku
 • za pomocą platformy ePUAP.

Wniosek należy opatrzyć czytelnym podpisem.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Odpisy aktów stanu cywilnego  i zaświadczenia  o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się na wniosek:

 • osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony
 • wstępnego (rodzica, dziadka, babci)
 • zstępnego (dziecka, wnuka)
 • rodzeństwa
 • małżonka
 • przedstawiciela ustawowego
 • opiekuna
 • sądu, prokuratora
 • organów administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.


Odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego mogą być również wydane na wniosek innych osób, niż wyżej wymienione, które posiadają upoważnienie od osoby, której sprawa dotyczy, wykażą interes prawny oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika.

Pełnomocnik dołącza do kompletu dokumentów oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi wskazywać kto, kogo, do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Wolne od opłaty skarbowej jest jednak złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek 7:30–17:00

wtorek 7:30–15:30
środa 7:30–15:30
czwartek 7:30–15:30
piątek 7:30–14:00


Opłaty:
Wysokość opłaty skarbowej:

 • odpis zupełny aktu stanu cywilnego – 33 zł
 • odpis skrócony aktu stanu cywilnego – 22 zł
 • odpis skrócony aktu stanu cywilnego na druku wielojęzycznym – 22 zł
 • zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – 24 zł
 • pełnomocnictwo – 17 zł


Zwolnienia z opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Płatności można dokonać :
- gotówką oraz kartą w kasie Urzędu Miasta
- przelewem na konto:
Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 18. 26-110 Skarżysko-Kamienna
79 1560 0013 2418 3678 0000 0004
    
Przelew z zagranicy:
Podajemy pełny 26-cyfrowy numer rachunku odbiorcy, przed którym należy wpisać PL, czyli kod IBAN.
Kod SWIFT (TZW. BIC) Getin Banku: GBGCPLPK

 

Uwagi:

 • Rejestr stanu cywilnego nie zawiera wszystkich sporządzonych od 1946 r. aktów stanu cywilnego.
 • Przeniesienie aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego jest czynnością jednorazową i od chwili przeniesienia – odpisy aktu stają się dostępne w każdym urzędzie stanu cywilnego w kraju.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • Odpisy aktów stanu cywilnego sporządzonych w USC w Skarżysku-Kamiennej - wydaje się niezwłocznie.
 • Odpisy aktów stanu cywilnego sporządzonych w innych USC przeniesione już do rejestru stanu cywilnego - wydaje się niezwłocznie
 • Odpisy aktów stanu cywilnego wymagające uprzedniego zamówienia w innym USC – wydaje się w  terminie do 10 dni roboczych
 • Zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby - wydaje się niezwłocznie, a w przypadkach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego – do 10 dni roboczych


Tryb odwoławczy:
Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego. Odwołanie wnosi się do Wojewody Świętokrzyskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który wydał decyzję.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek
 • dokument wykazujący interes prawny - w przypadku osób, które nie są rodzicami, dziadkami, dziećmi, wnukami, rodzeństwem lub małżonkiem osoby, której akt dotyczy
 • upoważnienie od osoby, której dana spawa dotyczy
 • oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk (skan wydruku)  przelewu bankowego.

Załączniki

Powiadom znajomego