W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej”

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej”
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Zamawiający Miasto Skarżysko-Kamienna
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe
Wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta Urząd Miasta Skarżysko –Kamienna ul. Sikorskiego 18 26-110 Skarżysko – Kamienna

Treść


Skarżysko-Kamienna dn. 17.11.2020 r.

WRPP.7013.2.22.2018.mk 

                                                    

 

 

Gmina Skarżysko-Kamienna zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu: 

 

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej”

 

 

Kompleksowy nadzór inwestorski będzie obejmował kontrolę nad zamówieniem które obejmuje:

1.      wymianę 3371 szt. wysięgników (wraz z zabezpieczeniami, zaciskami i przewodami zasilającymi oprawę);

2.      wymianę 4 739 szt. opraw lamp wyładowczych na oprawy LED;

3.      likwidację 74 szt. istniejących punktów sterowania i pomiaru energii zabudowanych w stacji trafo;

4.      montaż 74 szt. nowych skrzynek pomiarowo- sterujących;

5.      montaż w szafach sterujących 132 szt. urządzeń tzw. „soft start”;

6.      montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej;

7.       montaż systemu sterowania oświetleniem;

8.      wykonanie inwentaryzacji oświetlenia;

9.      wykonanie badań, pomiarów i obliczeń fotometrycznych dla całego zakresu przedmiotu zamówienia;

10.   wykonanie projektu technicznego;

11.   wsparcie techniczne oraz stała aktualizacja oprogramowania systemu w okresie gwarancji;

12.    osiągnięcie efektu ekologicznego na poziomie rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych (równoważnika dwutlenku węgla CO2) w wysokości 1 806,06,69 Mg/rok oraz redukcji zużycia energii elektrycznej w wysokości 2 240,77 MWh/rok, w okresie pełnych pięciu lat kalendarzowych po wykonaniu zamówienia, czego potwierdzeniem będą sporządzane przez Wykonawcę raporty za każdy rok działania zmodernizowanego oświetlenia ulicznego;

13.   inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi:— opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,— oznakowanie, ubezpieczenie oraz zabezpieczenie przejętego placu budowy na czas robót,— organizację zaplecza budowy,— organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót,— wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót w wersji papierowej i elektronicznej możliwej do edycji (w formacie .dwg),— bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy,— wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych.

 

 

Szczegółowy zakres nadzoru dostępny na stronie: http://bip.skarzysko.pl/przetarg/4517/zp-271-17-2020

 

Oferty należy złożyć na załączonym druku ,,Oferta pełnienia nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej”

 

W  ofercie należy podać : cenę ryczałtową brutto.

 

Warunki udziału :

1.      Wykonawca musi wykazać, że wykonał co najmniej jeden nadzór inwestorski w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym / dostawą stanowiącym przedmiot zamówienia tj. co najmniej jeden nadzór nad robotą budowlaną/ dostawą w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu lub bieżącej konserwacji  oświetlenia ulicznego, o wartości tej roboty budowlanej nie mniejszej niż  200.000,00 zł. brutto 

2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje, bądź będzie dysponował osobami posiadającymi przez minimum 5 lat uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych  w rozumieniu ustawy z 07.07.1994 Prawo budowlane Dz.U.2020 poz. 1333 t.j. w zakresie kierowania i nadzorowania robót budownictwie w specjalności: - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: minimum 1 osoba – bez ograniczeń  (Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień i przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa należy dołączyć do oferty).

 

Termin realizacji robót – do 15.11.2021 r.

 

Wszelkich informacji w Urzędzie Miasta Skarżyska – Kamiennej udziela Monika Kocia – pok. 235 tel. (0-41) 25- 20- 187

 

Oferty cenowe na powyższe zadanie prosimy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Skarżysku –Kamiennej ul. Sikorskiego 18 26-110 Skarżysko – Kamienna na parterze  do dnia 27.11.2020 r. do godz. 11:00 w zaklejonej kopercie  z opisaną nazwą zadania.

 

Załączniki:

Wzór umowy
Oferta
Druk wykazu nadzoru nad robotą budowlaną/ dostawą w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu lub bieżącej konserwacji  oświetlenia ulicznego

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane