W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji

XML

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I PROMOCJI


Naczelnik Wydziału - Aneta Ferencz
tel. 41 25 20 162
e-mail: a.ferencz@um.skarzysko.pl

Do zadań Wydziału należy:

1) nadzorowanie działalności publicznych i niepublicznych żłobków i klubików dziecięcych oraz szkół  i przedszkoli w zakresie ustawowym,
2)  prowadzenie i aktualizacja Systemu Informacji Oświatowej,
3)  prowadzenie spraw związanych z powoływaniem oraz odwoływaniem dyrektorów w jednostkach  oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina, w tym naborów i konkursów,
4)  opracowanie zbiorczych dokumentów  planistycznych oraz sprawozdań z działalności publicznych i niepublicznych placówek oświatowych,
5)   kontrola i nadzór nad wydatkowaniem dotacji dla jednostek nie prowadzonych przez JST,
6)   udzielanie dofinansowania do dokształcania młodocianych pracowników,
7)   przeprowadzanie procedury awansu zawodowego nauczycieli,
8)   prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem nauczycieli,
9)   prowadzenie spraw związanych z pomocą zdrowotną dla nauczycieli, 
10)      organizacja indywidualnego nauczania,
11)  nadzór nad przestrzeganiem realizacji obowiązku szkolnego,
12)  koordynowanie działaniami w zakresie profilaktyki w placówkach oświatowych,
13)  prowadzenie spraw stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych dla osób uczących się,
14)  kontrola i nadzór nad realizacją programów kulturalnych i sportowych dla dzieci i młodzieży,
15)  koordynowanie działalności instytucji sportu i kultury w mieście w tym realizacji przyznanych dotacji celowych i programów finansowanych ze środków budżetu gminy,
16)  prowadzenie ewidencji zabytków i miejsc pamięci narodowej w tym planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
17)  obsługa administracyjna Skarżyskiej Rady Kultury i Skarżyskiej Rady Sportu,
18)  dokonywanie wpisów i wykreśleń z rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz sprawowanie nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi według planu nadzoru przyjętego przez Radę Gminy,
19)  nadzór nad sposobem wykorzystania z dotacji przez instytucje kultury oraz jednostki  i placówki oświatowe gminy,
20)  przygotowywanie projektów regulaminów, projektów uchwał dotyczących przekształcania bądź likwidowania jednostek oświatowych, kultury i sportu oraz innych dokumentów o charakterze organizacyjnym,
21)  dostosowywanie sieci publicznych szkół podstawowych i ich obwodów oraz sieci publicznych przedszkoli do wymogów ustawowych,
22)   opiniowanie arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i przedstawianie ich do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta,
23)  opracowywanie okresowych i rocznych analiz z wykonania budżetu oświaty oraz dokonywanie bieżącej oceny realizacji zadań i wydatków oraz opracowywanie wniosków do budżetu gminy w zakresie oświaty,
24)   inicjowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację projektów poszerzających ofertę Gminy w zakresie zadań realizowanych przez Wydział,
25)   nadzór nad rekrutacją szkolną i przedszkolną,
26)   wdrożenie strategii promocji miasta i realizacja działań wynikających z dokumentu,
27)   współudział w organizacji imprez promujących miasto,
28)  uczestniczenie w imprezach o charakterze promocyjnym, w tym wystawy, targi, misje gospodarcze, spotkania itp.,
29)  prowadzenie bazy zdjęciowej na potrzeby działalności promocyjnej miasta,
30)  prowadzenie doradztwa w zakresie reklamowej oferty miejskiej w środkach masowego przekazu,
31) przygotowanie materiałów reklamowych i promocyjnych oraz ich dystrybucja,

Stypendia szkolne

Stypendia szkolne - aktualizacja dochodu w załączeniu oświadczenia wnioskodawcy.

POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE NA STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE NA  STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty: 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem; 2. kopię aktu nadania stopni nauczyciela kontraktowego poświadczone przez...