W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Skarżysko-Kamienna ul. 11 Listopada

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości Skarżysko-Kamienna ul. 11 Listopada
Przetarg na Sprzedaż nieruchomości
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 155 700,00 + 23% VAT
Data przetargu

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej NR XIV/114/2015 z dnia 29 września 2015 r. ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (obręb 0004 Kamienna, arkusz mapy nr 36), położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 11 Listopada.

 I. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżysko-Kamienna numerem 24/8 (obręb 0004 Kamienna, arkusz mapy nr 36) o powierzchni 0,2544 ha, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 11 Listopada.
Pierwszy przetarg na sprzedaż prawa własności ww. działki gruntu odbył się w dniu 15 lipca 2016 r.   i zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na sprzedaż prawa własności ww. działki gruntu odbył się w dniu 17 października 2016 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg na sprzedaż prawa własności ww. działki gruntu odbył się w dniu 14 marca 2017 r.     i zakończył się wynikiem negatywnym.
II. Dla nieruchomości wymienionej w pkt. I - w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest Księga wieczysta Nr KI1R/00012749/1.
III. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu usytuowana jest na terenie, dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. jest to teren określony jako: cyt.: „Tereny Przemysłu, Magazynów Centr.Logistyki wraz z Usługami oraz  jako Tereny Usług”.
Według danych z ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej działka oznaczona  symbolem „Bi i PsVI”.
IV. Na nieruchomości znajduje się uzbrojenie podziemne, którego trasa jest uwidoczniona na mapie zasadniczej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej, Plac Floriański 1.
V. Cena wywoławcza przy zbyciu prawa własności ww. działki gruntu wynosi 155.700,00 (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset złotych 00/100) + 23 % VAT.
VI. Otwarcie przetargu nastąpi  w dniu 12 czerwca 2017 r. o godzinie 10.00, w sali nr 25 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.
VII. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S.A, przy wpłacaniu wadium należy podać numer i położenie nieruchomości. Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 8 czerwca 2017 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu: 8 czerwca 2017 r.),
- złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
- złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn.  zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),
- okazanie dowodu tożsamości,
- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu
zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.     
VIII. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
IX. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
X. Wpłacone wadium podlega:
- zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
- przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
- zwrotowi – uczestnikom którzy przetargu nie wygrają, na wskazany przez nich numer konta.
XI. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
 XII. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.
XIII. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016. poz. 1061 z późn. zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.
XIV. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.
XV. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział, Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 216 – tel. (41) 25-20-183.

Skarżysko-Kamienna, dnia  04.05.2017 r.      

Powiadom znajomego