W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Zezwolenia na przewóz drogowy osób regularny/specjalny

Zezwolenia na przewóz drogowy osób regularny/specjalny

Miejsce załatwienia
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18, Wydział Dróg i Transportu

Wymagane dokumenty
Wniosek o - WYDANIE / ZMIANĘ zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób:
Załączniki do wniosku:
• kserokopia licencji na wykonywanie transportu drogowego osób,
• ROZKŁAD JAZDY uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy. W rozkładzie jazdy określa się również imię i nazwisko albo nazwę przewoźnika, adres albo siedzibę przewoźnika, nazwę linii komunikacyjnej określającą przystanek początkowy i końcowy oraz co najmniej jeden przystanek pośredni, rodzaj prowadzonych usług komunikacyjnych (ekspresowych, pośpiesznych, przyśpieszonych, zwykłych), oraz imię i nazwisko osoby zarządzającej transportem
• schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami (w skali umożliwiającej jednoznaczne zlokalizowanie przystanków i dworców autobusowych);
• dokumenty potwierdzające uzgodnienie zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków z ich właścicielami lub zarządzającymi,
• ZOBOWIĄZANIE do zamieszczenia informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
• CENNIK opłat za przewóz osób w komunikacji autobusowej, zawierający ceny biletów normalnych i ulgowych z ulgą ustawową i komercyjna – opracowany zgodnie z treścią przepisu art. 18b ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
• WYKAZ POJAZDÓW z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy;
• kserokopia zezwolenia i dotychczas obowiązującego rozkładu jazdy – tylko w przypadku zmiany posiadanego zezwolenia,
• pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia inna osoba
Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały. Kserokopie powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

Wniosek o WYDANIE / ZMIANĘ zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób:
Wymagane dokumenty:
• kserokopia licencji na wykonywanie transportu drogowego osób,
• informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu,
• ROZKŁAD JAZDY uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy.
• schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami (w skali umożliwiającej jednoznaczne zlokalizowanie przystanków i dworców autobusowych);
• potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków położonych w granicach administracyjnych miasta
• kserokopia zezwolenia i dotychczas obowiązującego rozkładu jazdy – tylko w przypadku zmiany posiadanego zezwolenia,
• pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia inna osoba
Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały lub poświadczyć za zgodność z oryginałem.
Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu lub rozkładzie jazdy, przedsiębiorca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia. Zezwolenie zmienia się na wniosek jego posiadacza w razie zmiany:
1. oznaczenia przedsiębiorcy,
2. siedziby i adresu przedsiębiorcy.
Zezwolenie może być zmienione na wniosek jego posiadacza w razie zmiany:
1. przebiegu linii regularnej,
2. rozkładu jazdy,
3. zwiększenia pojemności pojazdów,
4. częstotliwości kursowania,
5. zmian godzin odjazdów z poszczególnych przystanków.
Po upływie okresu ważności, zezwolenie przedłuża się na wniosek przedsiębiorcy, na okres nieprzekraczający 5 lat, o ile nie zachodzą okoliczności do cofnięcia zezwolenia. Postępowanie w sprawie przedłużenia terminu ważności zezwolenia realizowane jest na zasadach jak przy wydaniu nowego zezwolenia. 

Miejsce odbioru
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18, Wydział Dróg i Transportu


Opłata skarbowa :
• 17zł - od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii),
Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej.
Opłata za wydanie zezwolenia:
Opłata za zezwolenie - przewóz regularny osób
Obszar gminy:
pojazd samochodowy do 1 roku 100 zł
do 2 lat 150 zł
do 3 lat 200 zł
do 4 lat 250 zł
do 5 lat 300 zł

• Opłata za wydanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne osób wynosi 50% opłaty określonej w przewozach regularnych osób ( tabela opłat).
• Za zmianę zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, jak za wydanie zezwolenia.
• Za przedłużenie zezwolenia na przewozy regularne i regularne specjalne osób pobiera się opłatę jak za wydanie zezwolenia ( tabela opłat).
• Za wydanie wypisu z zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości uzależnionej od następujących okoliczności:
1) dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia,
2) w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia,
3) w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty jak za wydanie zezwolenia,
4) na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 11 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.
• Opłata za wydanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu w wys.40 zł
Dowód wpłaty należy przedłożyć przed odbiorem w/w dokumentów
Opłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej.


Termin załatwienia sprawy:
• 30 dni,
• sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 60 dni,


Podstawa prawna

·         Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 919 z późn. zm.)

·         Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371).

·         Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ewidencji lądowisk (Dz. U. poz. 795).

·         Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1220).

·         Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1605).

·         Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).


Treść
Sposób załatwienia sprawy:
• udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana, wygaśnięcie, cofnięcie zezwolenia - decyzja administracyjna

Opracował
Podinspektor Karolina Jedynak
Akceptował
naczelnik Zygmunt Żebrowski

Zatwierdził
naczelnik Zygmunt Żebrowski

Załączniki

Powiadom znajomego