W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175
Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Zapytanie ofertowe

Wersja strony w formacie XML

Skarżysko-Kamienna, dnia 09.03.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

MUZEUM IM. ORŁA BIAŁEGO W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

ul. Słoneczna 90, 26-110 Skarżysko-Kamienna

zaprasza do złożenia oferty na :

BUDOWA SCHODÓW ORAZ PLATFORMY WIDOKOWEJ

NA KUTER TORPEDOWY ORP "ODWAŻNY"

1.      Opis przedmiotu zamówienia:a.    

Kody CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262520-2 Roboty murowe

b.    Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na budowie stalowych schodów oraz platformy widokowej prowadzących na kuter torpedowy ORP "Odważny" znajdującego się na terenie Muzeum im. Orła Białego, na działce o nr ewid. 294/1, przy ul. Słonecznej 90 w Skarżysko-Kamiennej, obręb Rejów, powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie.

c.     Zestawienie parametrów technicznych schodów i platformy

 • Powierzchnia zabudowy schodów 1,35m2
 • Powierzchnia całkowita: 31,75m2
 • Powierzchnia użytkowa: 27,91m2
 • Kubatura brutto obiektu nieprzykrytego i ograniczonego elementami budowli 104,40m3
 • Maksy wysokość konstrukcji: 7,40m
 • Maksy wysokość komunikacji: 5,65m
 • Całkowita długość obiektu 7,02m
 • Całkowita szerokość obiektu 8,65m
 • Parametry schodów: 36/17,50cm/31,0cm

d. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowią następujące dokumenty
 • Istotne Postanowienia Umowy -  załącznik nr 1
 • Projekt budowlany- załącznik nr 2
 • Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (SSTWiOR) – załącznik nr 3
 • Przedmiar robót -  załącznik nr 4;

 2.      Termin wykonania zamówienia:

46 dni od daty wprowadzenia na budowę.

 3.      Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują przy realizacji zamówienia minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

 4.      Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

 Pocztą elektroniczną na adres: marekzelazko@o2.pl, osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami Marek Żelazko, tel. 783 730 089

 5.      Termin związania ofertą:

30 dni od terminu składania ofert.

 6.      Opis sposobu przygotowywania ofert:

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 5.

 7.      Miejsce oraz termin składania ofert:

 Oferty powinny być dostarczone w formie pisemnej na adres: Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Słoneczna 90, 26-110 Skarżysko-Kamienna, lub pocztą elektroniczną na adres: marekzelazko@o2.pl  w terminie do 26.03.2018 r do godziny 13:00.

 8.      Opis sposobu obliczenia ceny:

Cena ofertowa powinna być obliczona w oparciu o Przedmiar robót -  stanowiący załącznik nr 4.


 9.      Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

 Cena – 100%

 10.   Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

a.     Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający uprzedzi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

b.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę posiadanych na ten cel środków.

c.     Zamawiający dopuszcza ograniczenie zakresu zamówienia i  przeprowadzenie negocjacji ceny z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

d.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyn.

 11.   Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawiera załącznik nr 1 „Istotne postanowienia umowy”.

 12.   Podstawa prawna.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości w złotych kwoty wyrażonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Załącznik nr 1 do Zarządzenia  nr 2015.07.02 Dyrektora Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 28 lipca 2015 r..oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

13.   Załączniki:

1. Istotne Postanowienia Umowy

2. Projekt budowlany

3. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (SSTWiOR)

4. Przedmiar robót

5. Formularz ofertowy

 

 Monika Kowalczyk-Kogut
Dyrektor Muzeum im. Orła Białego
w Skarżysku-Kamiennej

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane