W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

URZĄD MIASTA w Skarżysku - Kamiennej
ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
       41 252 01 01

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

 

elekt. skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka

 

NIP 6631823843
REGON 000516175

Statut

XML

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Rady Miasta
NrXXX/ 251/2020

Statut Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji
w Skarżysku-KamiennejI. Postanowienia ogólne
                                                              §1

      Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej jest jednostką organizacyjną Gminy Skarżysko-Kamienna utworzoną na mocy Uchwały Nr XXX/ 251/2020 Rady Miasta z dnia 30.11.2020 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową o nazwie Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej.

§2

   Terenem działania Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji jest przede wszystkim Gmina Skarżysko-Kamienna oraz obszar całego kraju.

§3

   Siedzibą Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji jest Miejska Hala Sportowa w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Sienkiewicza 34.


II. Cel i przedmiot działania
                                                           §4

1. Podstawowym celem działania jest realizacja zadań własnych gminy wynikających z przepisów prawa w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji ruchowej, odnowy biologicznej i turystyki poprzez:
a)    administrowanie powierzonymi obiektami
b) prowadzenie działalności na obiektach powierzonych, w tym: wydzierżawianie, wynajmowanie oraz oddawanie w użytkowanie obiektów,
c)    organizowanie imprez rekreacyjnych, sportowych oraz widowiskowych w tym również o charakterze masowym,
d) organizację i krzewienie turystyki oraz jej promocję
e)    inicjowanie i realizowanie rozbudowy oraz modernizacji powierzonej bazy rekreacyjno-sportowej oraz jej przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych, z wyłączeniem przedsięwzięć inwestycyjno – remontowych krytej pływalni o której mowa w §7 ust.1 podpunkt a statutu.
f)    udostępnianie obiektów w celu organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych,
g)    promowanie kultury fizycznej,
h)    współpraca z klubami sportowymi, stowarzyszeniami oraz innymi jednostkami sektora kultury fizycznej.
                                                           


                                                           §5

1. Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji kieruje Dyrektor na zasadzie jednoosobowego kierownictwa w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna.
3. Warunki pracy i wynagrodzenia Dyrektora ustala Prezydent Miast Skarżysko-Kamienna.

                                                                §6

    III Do obowiązków Dyrektora należy:

1. Kierowanie działalnością MCSiR oraz reprezentowanie go na zewnątrz.
2. Współpraca z organami założyciela w celu realizacji zadań statutowych.
3. Ustalanie programu działania jednostki.
4. Zarządzanie polityką kadrową MCSiR.
5. Zarządzanie mieniem i środkami finansowymi Centrum.
6. Zaciąganie zobowiązań w zakresie objętym działalnością Centrum w wysokości określonej w planie finansowym.
7. Udzielanie pełnomocnictw dla innych pracowników kierowanej jednostki.
8. Zawieranie umów cywilno-prawnych z podmiotami gospodarczymi.
9. Zawieranie umów najmu, dzierżawy lub użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna wraz z położonymi na nich obiektami – oddanych w trwały zarząd.

                                                                        §7

1. Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji sprawuje zarząd nad:
a) Krytą Pływalnią w Skarżysku-Kamiennej ul. Spółdzielcza 19
b) Miejską Halą Sportową w Skarżysku-Kamiennej ul. Sienkiewicza 34
c) Stadionem Miejskim w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Słonecznej
d) Terenem Rekreacyjnym z obiektem gastronomicznym „Laguna”
e) Kompleksem boisk „Orlik” w Skarżysku-Kamiennej ul. Sienkiewicza 34
f) Miejskim Lodowiskiem im. Mieczysława Filipowskiego w Skarżysku-Kamiennej ul. Konarskiego 34
g) Terenami Rekreacyjnymi nad zalewem „Rejów”
h) Innymi terenami położonymi na terenie miasta oddanymi przez gminę Skarżysko-Kamienna w zarządzanie na czas określony.

                                                     


                                                     §8

1. W Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji tworzy się odpowiednie działy i stanowiska pracy w zależności od aktualnych potrzeb.
2. Organizację wewnętrzną Centrum określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora.
3. Zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników określa Dyrektor.

                                                                       §9

1. Działalność statutowa Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji jako jednostki budżetowej prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym.
3. Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji pokrywa wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy, a pobierane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu Gminy.

                                                                     §10

       Wykonywanie zadań założyciela określonych przepisami prawa i nadzór nad działalnością Miejskiego Centrum Sportu i rekreacji sprawuje Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna.

                                                                     §11

1. Statut Miejskiego Centrum uchwala Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie właściwym do jego ustalenia.

                                                                      §12

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy ogólnie obowiązujące.

                                                                      §13

Statut wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Brak artykułów