W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175
Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Statut

XML A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie

Lead

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr III/19/2010

Statut Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku – Kamiennej I. Postanowienia ogólne. § 1


Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji – Samorządowy Zakład Budżetowy działa na podstawie:
1/ Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 z późn. zmianami ).
2/ Ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy i organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 34 poz. 198 z późniejszymi zmianami).
3/ Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku. o sporcie ( Dz. U. Nr 127 z 2010 r. poz.857 ).
4/ Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240).
5/ Uchwały Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 20 kwietnia 1995 r. w sprawie powołania Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji – Zakład Budżetowy Nr 13/95.

§ 2
Terenem działania Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji jest przede wszystkim gmina Skarżysko-Kamienna oraz obszar całego kraju.
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji może również działać poza granicami Polski w ramach prowadzonej działalności statutowej i obowiązujących przepisów prawa.

§ 3
Siedzibą Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji jest Miejska Hala Sportowa
w Skarżysko –Kamiennej przy ulicy Sienkiewicza 34.

II. Cel i przedmiot działania.

§ 4
1. Podstawowym celem działania jest realizacja zadań własnych gminy wynikających
z przepisów prawa w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej, odnowy biologicznej, promocji i turystyki poprzez:
a) popularyzację walorów rekreacji ruchowej,
b) organizowanie zajęć i zawodów sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych oraz imprez promujących sport,
c) szkolenie kadry instruktorów do prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych,
d) tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy powierzonej w zarząd,
e) prowadzenie zabiegów i zajęć o charakterze profilaktycznym i rehabilitacyjnym,
f) organizację i krzewienie turystyki oraz jej promocję.

§ 5
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji swoją działalność statutową prowadzi zgodnie
z kierunkami rozwoju sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej, odnowy biologicznej
i turystyki.
§ 6
Do podstawowych zadań MCSiR należy:
1. Organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie sportu, rekreacji, odnowy biologicznej, rehabilitacji ruchowej oraz turystyki w oparciu o zatrudnioną kadrę oraz przekazane w zarząd obiekty sportowe.
2. Zarządzanie terenami oraz obiektami sportowymi poprzez:
a) prowadzenie obsługi finansowo – księgowej, techniczno-administracyjnej obiektów,
b) planowanie, organizację i realizację przedsięwzięć inwestycyjno -remontowych.
3. Współdziałanie z innymi jednostkami gminy oraz organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi w zakresie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.
4. Prowadzenie innych form działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu.
III. Zarządzanie i organizacja.

§ 7
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji jest Samorządowym Zakładem Budżetowym podległym Prezydentowi Miasta Skarżysko – Kamiennej finansowanym w trybie i na zasadach określonych w niniejszym statucie, ustawie o finansach publicznych i wydanych
na jej podstawie przepisów wykonawczych.
§ 8
Dyrektora Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Skarżysko-Kamiennej

§ 9
1. Miejskie Centrum Sportu Rekreacji sprawuje zarząd nad :
a) Krytą Pływalnią w Skarżysko-Kamiennej ul. Spółdzielczej 19,
b) Miejską Halą Sportową w Skarżysko-Kamiennej ul. Sienkiewicza 34,
c) Stadionem Miejskim w Skarżysko-Kamiennej przy ulicy Słonecznej,
d) Terenem rekreacyjnym z obiektem gastronomicznym „ Laguna”
przy ulicy Zielnej,
e) Kompleksem boisk „Orlik” w Skarżysko-Kamiennej ul. Sienkiewicza,
f) Miejskim Lodowiskiem im. Mieczysława Filipowskiego w Skarżysku - Kamiennej ul. Konarskiego 34 
g) Innymi obiektami położonymi na terenie miasta oddanymi przez gminę Skarżysko -Kamienna w zarządzanie na czas oznaczony.

2. Działalnością Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji kieruje Dyrektor w ramach udzielonych mu przez Prezydenta Miasta pełnomocnictw.

3. Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:
a) reprezentowanie Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji na zewnątrz,
b) podejmowanie w imieniu zakładu zobowiązań finansowych w ramach posiadanego budżetu,
c) wnioskowanie o utworzenie lub likwidację obiektów sportu i rekreacji na zarządzanych terenach,
d) kierowanie bieżącą działalnością zakładu w zakresie wykonywania zadań statutowych,
e) tworzenie stanowisk pracy, podział obowiązków, zadań i kompetencji pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne,
f) wydawanie aktów wewnątrz zakładu w zakresie podziału zadań, obowiązków
i kompetencji,
g) organizacja w ramach budżetu zakładu działań zapewniających poprawne funkcjonowanie obiektów sportowych.

§ 10
Pracowników Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w tym głównego księgowego, pracowników merytorycznych, administracji i obsługi zatrudnia i zwalnia Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji.

§ 11
Zasady kierowania, kompetencje kadry kierowniczej oraz organizacja działalności kontrolnej określają: Regulamin Organizacyjny, Procedury Kontroli Zarządczej, Zarządzenia Dyrektora oraz zakresy czynności pracowników.

§ 12
1. Prawidłowe funkcjonowanie MCSiR zapewniają wyodrębnione stanowiska pracy merytoryczne, ekonomiczno-księgowe, administracyjne i samodzielne stanowiska pracy.
2. Stanowiskiem obsługi ekonomiczno-księgowej kieruje Główny księgowy.
Stanowiskami pracy merytorycznej, administracyjnej kieruje bezpośrednio Dyrektor.
IV. Majątek i finanse Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji.

§ 13
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji zarządza powierzonym mu majątkiem stanowiącym mienie komunalne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w szczególności ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 14
1. Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji prowadzi gospodarkę finansową zgodnie
z obowiązującymi przepisami w ramach przyznanych środków z budżetu miasta,
oraz pozyskanych z innych źródeł.
2. Podstawą gospodarki finansowej Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji są plany finansowe określające wielkość przychodów i wydatków na utrzymanie infrastruktury sportowej wraz przyległymi terenami będącymi w jego zarządzaniu, kadry i działalności merytorycznej
3. W celu zmniejszenia kosztów bieżącej działalności Miejskie Centrum Sportu
i Rekreacji może pozyskiwać przychody także z innych źródeł np. środków UE zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

V. Postanowienia końcowe.

§ 15
Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 16

W przypadku likwidacji Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji należności
i zobowiązania oraz powierzony w zarząd majątek przejmuje Gmina Skarżysko-Kamienna.

Brak artykułów