W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

UDZIELENIE/ DOSTOSOWANIE/ ZMIANA TREŚCI/ WYDANIE WTÓRNIKA LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ

I. UDZIELENIE/ DOSTOSOWANIE/ ZMIANA TREŚCI/ WYDANIE WTÓRNIKA LICENCJI  NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ

Licencje wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji, na wniosek przedsiębiorcy do 31 grudnia 2022 r.- zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dn. 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2377). Po tym terminie licencje te tracą swoja ważność.

Miejsce załatwienia
Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej 
ul. Sikorskiego 18, pok. 226
tel. 41/ 25-20-127

Wydział Dróg i Transportu
e-mail: a.brzoza@um.skarzysko.pl, k.jedynak@um.skarzysko.pl


Wymagane dokumenty
1. Wniosek o udzielenie/ dostosowanie/ zmianę treści/ wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
2. Oświadczenie dotyczące spełniania wymogu dobrej reputacji.
3. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców.
4. Wykaz pojazdów do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.   
5. Zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy/zatrudnionych kierowców.
6. Kserokopia/e  orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
7. Kserokopia/e orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
8. Kserokopia/e  prawa jazdy.
9. Kserokopia/e dowodu/ów rejestracyjnego/ych z przeznaczeniem TAXI.
10. Kserokopia/e dokumentu/ów potwierdzającego/ych tytuł prawny do dysponowania pojazdem/ami, którym/i transport ma być wykonywany.
11. Dowód uiszczenia opłaty.
12. Kserokopia/e wyciągu/ów ze świadectwa legalizacji taksometru/ów zainstalowanego/ych w zgłoszonym/ych do licencji pojeździe/ach.
13. Pełnomocnictwo (tylko w przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika).

Do wglądu: oryginały załączonych kserokopii dokumentów.

Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni, w sprawach skomplikowanych nie później niż w ciągu 60 dni.

Opłaty:

200,00 zł - za udzielenie licencji na okres ważności od 2 do 15 lat
250,00 zł - za udzielenie licencji na okres ważności powyżej 15 do 30 lat
300,00 zł - za udzielenie licencji na okres ważności powyżej 30 do 50 lat
 
Ponadto pobierane są opłaty w niżej określonych wysokościach procentowych od powyższych opłat:

10% za zmianę danych w licencji, również za wymianę licencji związaną ze zmianą
10 %  za dostosowanie licencji do nowych wzorów,
10% za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy,
25% za wydanie wtórnika licencji w przypadku jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy,
11% za wydanie wypisu z licencji dla każdego niezgłoszonego we wniosku pojazdu,
10% za każdy zgłoszony we wniosku pojazd,
1% za wydanie wypisu dla każdego zgłoszonego we wniosku pojazdu,
5% za wydanie wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji, również przy wymianie licencji związanej ze zmianą organu,
1% za wydanie wtórnika wypisu z licencji.
 
Za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

W/w opłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miasta.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 
II. ZRZECZENIE SIĘ LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ 

Zrzeczenie się licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. 
Miejsce załatwienia
Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej 
ul. Sikorskiego 18, pok. 226
tel. 41/ 25-20-127

Wydział Dróg i Transportu
e-mail: a.brzoza@um.skarzysko.pl, k.jedynak@um.skarzysko.pl


Wymagane dokumenty:
1. Zawiadomienie o zrzeczeniu się licencji.
2. Oryginały licencji/ wypisów na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
3. Dowód opłaty skarbowej.


Termin załatwienia sprawy
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni, w sprawach skomplikowanych nie później niż w ciągu 60 dni.

Opłaty:
Za wydanie decyzji – opłata skarbowa 10 zł. 
Za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

W/w opłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miasta.
Tryb odwoławczy
Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 
 III. ZAWIESZENIE WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ 

Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego taksówką.

Miejsce załatwienia
Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej 
ul. Sikorskiego 18, pok. 226
tel. 41/ 25-20-127

Wydział Dróg i Transportu
e-mail: a.brzoza@um.skarzysko.pl, k.jedynak@um.skarzysko.pl


Wymagane dokumenty:
1. Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego.
2. Oryginały licencji/ wypisów na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Opłaty:
Za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

W/w opłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miasta.
 
 Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity  Dz. U. z 2021 r.
poz. 919 z późn.zm.),
- Rozporządzenie z dnia 06 sierpnia  2013 r. Ministra Transportu, Budownictwa i  Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu  kompetencji  zawodowych
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1220),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r., poz. 2377),
-  Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z  2020 r. poz.1546 z póżn.zm),
- Uchwała Nr X/52/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29.05.2007 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie m. Skarżyska-Kamiennej.

 Druki do pobrania: 

1. Wniosek o udzielenie licencji na podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego.
2. Oświadczenie przedsiębiorcy dotyczące spełnienia wymogów dobrej reputacji.
3. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców.
4. Wykaz pojazdów do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. 
5. Zawiadomienie o zawieszeniu licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
6. Zawiadomienie o zrzeczeniu się licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Opracowała
podinspektor Angelika Brzoza

Akceptował
naczelnik Zygmunt Żebrowski

Zatwierdził
naczelnik Zygmunt Żebrowski

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego