W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

URZĄD MIASTA w Skarżysku - Kamiennej
ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
       41 252 01 01

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

 

elekt. skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka

 

NIP 6631823843
REGON 000516175

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/a z nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości, planując usunięcie drzewa, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, którego obwód pnia, mierzony na wysokości 5 cm, przekracza:
- 80  cm, w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
- 65 cm, w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,
- 50 cm, w przypadku pozostałych gatunków drzew
jest obowiązana wnieść do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej zgłoszenie zamiaru jego usunięcia.
 
Miejsce załatwienia
Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 210, tel. 41/25-20-170

Wymagane dokumenty
Wypełnione zgłoszenie, rysunek albo mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości

Opłaty
Zwolnienie z opłaty skarbowej

Termin załatwienia
W terminie 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia pracownicy Urzędu Miasta przeprowadzą oględziny w terenie. 
W terminie 14 dni od oględzin organ może wnieść sprzeciw od zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora .
Brak sprzeciwu w wyznaczonym terminie oznacza milczącą zgodę na usunięcie drzewa.
Przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, na wniosek zgłaszającego, organ może za odpłatnością wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.
Tryb odwoławczy
Od sprzeciwu wniesionego w drodze decyzji administracyjnej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem tut. organu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Treść
Zgłoszenie zaadresowane do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej należy składać w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, w Biurze Obsługi Interesanta.
Procedura:  
1. Przyjęcie zgłoszenia 2. Oględziny w terenie ze spisaniem protokołu.
3. Milcząca zgoda lub wniesienie sprzeciwu.

Podstawa prawna: art. 83f ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018, poz. 1614 ze zm.)

Uwagi:
W myśl art. 83f ust. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
Art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody stanowi, że Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:
- usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 83f ust. 4, lub przed upływem terminu, o którym mowa w art. 83f ust. 8
 

Załączniki

Powiadom znajomego