W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Zezwolenie na usunięcie drzew (krzewów) z nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna

Miejsce załatwienia
Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 210, tel. 41/25-20-170

Wymagane dokumenty
Wypełniony wniosek zawierający poniższe informacje:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;
4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
5) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
6) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew (rzut poziomy krzewu);
7) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
8) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
9) projekt planu:
a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub
b) przesadzenia drzewa lub krzewu
- jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
10) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
11) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.
2. Oświadczenia, o których mowa w punktach 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Miejsce odbioru
Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 210 lub za pośrednictwem poczty.

Opłaty
Zwolnione z opłaty skarbowej

Termin załatwienia
do 1-go do dwóch miesięcy

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Uwagi
Prezydent Miasta wydaje zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości stanowiących własność m.in. osób fizycznych, innych podmiotów oraz nie będących własnością Gminy Skarżysko-Kamienna.


Podstawa prawna
art. 83 a, ust.1 ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r. 1614 ze zm.)

Treść
Wniosek zaadresowany do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej wraz z kompletem posiadanych dokumentów należy składać w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, w Biurze Obsługi Interesanta Procedura: zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, wizja w terenie, protokół z wizji, decyzja administracyjna.

Załączniki

Wniosek docx, 23 kB

Powiadom znajomego