W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej

Jednostka Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej
ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko - Kamienna
Stanowisko Podinspektor
Komórka organizacyjna Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego
Data ogłoszenia naboru 15.04.2021 r.
Termin składania
dokumentów
29.04.2021 r.
Ilość etatów 2
Wymiar czasu pracy Pełny wymiar czasu pracy
Wymagania związane
ze stanowiskiem
I. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

1) spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych

2) wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

3) co najmniej 2 letni staż pracy

4) znajomość obowiązujących aktów prawnych:

a) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

b) ustawy o świadczeniach rodzinnych

c) ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

d) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

e) ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

II. Wymagania dodatkowe – pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:

1)wykształcenie wyższe: prawo, administracja, ekonomia
Zakres wykonywanych
zadań na stanowisku
1. Wydawanie i przyjmowanie wniosków w sprawach o przyznanie świadczeń, które należą do zakresu zadań Działu Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego.

2. Prowadzenie dokumentacji związanej z przyznanymi świadczeniami.

3. Wprowadzanie danych dotyczących świadczeń.

4. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie złożonych wniosków o świadczenia.

5. Podejmowanie działań w celu uzyskania niezbędnych informacji służących rozstrzyganiu wniosków o świadczenia.

6. Wystawianie zaświadczeń dotyczących udzielanych świadczeń.

7. Obsługa programów komputerowych w zakresie powierzonych obowiązków.
Informacja o warunkach
pracy na stanowisku
1. Usytuowanie stanowiska pracy: parter budynku położonego w Skarżysku – Kamiennej ul. Prusa 3A.

2. Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.

3. Na stanowisku pracy wymagana jest:

a) umiejętność pracy w zespole

b) umiejętność pracy pod presją czasu

c) umiejętność analitycznego myślenia

d) umiejętność interpretowania przepisów prawa oraz ich stosowania

e) umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość MS Office,

f) odporność na stres

g) komunikatywność

h) obowiązkowość i odpowiedzialność

i) doświadczenie na podobnym stanowisku

j) samodzielność i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań
Dodatkowe informacje W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przekroczył 6 %.

W związku z powyższym nie ma zastosowania zasada pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym, określona w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych
Wymagane dokumenty 1. List motywacyjny i CV.

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

3. Kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie, np. zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu w danym okresie.

4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Klauzula informacyjna (art. 13 RODO) wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Wszystkie oświadczenie, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

Dokumenty składane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „Za zgodność z oryginałem”.

Wzory dokumentów wskazane w punktach 5-7 do pobrania na stronie internetowej http:/mops.skarkam.pl w zakładce PRACA – DOKUMENTY DO POBRANIA PRZY NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
Miejsce i termin
składania dokumentów

Wymagane dokumenty z oznaczeniem nadawcy należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 29.04.2021 r. do godz. 15.30 w sekretariacie (pok. 1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna lub

przesłać pocztą do dnia 29.04.2021 r. (decyduje data wpływu do urzędu)

z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego”

Dodatkowe informacje pod nr tel. (41) 2529132

Uwagi

1. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

2. Kandydaci, których dokumenty nie spełniają wymagań formalnych, nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.

3. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej oraz w BIP http:/bip.skarzysko.pl.

4. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej
Marzanna Łasek

 

Załączniki:

1) Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej - wersja PDF

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane