W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175
Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Ogłoszenie Nr 2/2018 dotyczące naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej

Wersja strony w formacie XML
Skarżysko-Kamienna, dn. 5 czerwca 2018 r.
 
Ogłoszenie Nr 2/2018
dotyczące naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej
Dyrektor
Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku - Kamiennej
ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

 

1. Nazwa i adres jednostki

Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej

26-110 Skarżysko-Kamienna

ul. Legionów 122 D

tel. 41 2534010

2. Określenie stanowiska urzędniczego:

Specjalista (ds. księgowości ) w Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej

Zespół ds. Obsługi Księgowej

Wymiar etatu : pełny etat.

 3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1)   obywatelstwo polskie, kraju Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

2)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)   brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

wykształcenie wyższe ekonomiczne drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub ukończone ekonomiczne wyższe studia zawodowe albo ukończone uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3 – letniej praktyki w księgowości;

4)   nieposzlakowana opinia,

5)   umiejętność obsługi komputera,

6)   znajomość aktów prawnych niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków, w tym ustaw:

  • o samorządzie gminnym,
  • o finansach publicznych,
  • o podatku od towarów i usług
  • prawo zamówień publicznych,
  • o pracownikach samorządowych,
  • o swobodzie działalności gospodarczej,
  • kodeks postępowania administracyjnego;
  • o rachunkowości

7)   Staż pracy co najmniej 4 lata;

 4.  Wymagania dodatkowe pozwalające na optymalne wykonywanie pracy na danym stanowisku:

1)   doświadczenie w księgowości;

2)   umiejętność i doświadczenie w pracy w zespole,

3)   umiejętność kompleksowego wykorzystania wiedzy,

4)   samodzielność, rzetelność, przy wykonywaniu obowiązków służbowych,

5)   umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole, gotowość do podnoszenia wiedzy;

6)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;

7)   wysoka kultura osobista,

8)   doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami, w tym w sprawach finansowo – księgowych;

9)   umiejętność samodzielnego prowadzenia ewidencji finansowo – księgowej;

10)    znajomość programów komputerowych do obsługi finansowo – księgowej;

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)  prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków jednostki;

2)  prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;

3)  wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

4)  prowadzenie ewidencji księgowej oraz wykonywanie operacji księgowych zgodnie ze zdarzeniami gospodarczymi;

5)  obsługa systemów informatycznych dedykowanych do obsługi finansowo – księgowej Centrum;

6)  sporządzanie faktur w zakresie sprzedaży usług jednostki;

7)  sporządzanie rejestrów sprzedaży VAT;

8)  uzgadnianie sald z kontrahentami;

9)  naliczanie odsetek od nieterminowych zapłat;

10) wystawianie wezwań do zapłaty

11) wykonywanie innych zadań na rzecz Centrum na polecenie Dyrektora;


6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)  Praca administracyjno – biurowa w siedzibie Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej,

2)  Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

3)  Wynagrodzenie ustalane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 902 ze zm.) oraz Zarządzeniem nr 6/2018 Dyrektora COI w Skarżysku – Kamiennej z dni 20 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej. Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze w przedziale od 2.500,00 zł do 3.200,00 zł brutto miesięcznie.


 7. Wymagane dokumenty i oświadczenia, które składa kandydat:

1)   list motywacyjny;

2)   życiorys (CV) zawierający dokładny przebieg kariery zawodowej;

3)   kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

4)   kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectw pracy lub zaświadczeń z zakładu pracy, jeżeli stosunek pracy trwa nadal lub nie można go ustalić na podstawie świadectwa pracy);

5)   kserokopie dyplomów/certyfikatów/zaświadczeń o odbytych szkoleniach/kursach;

6)   oświadczenie kandydata o dobrym stanie zdrowia;

7)   oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

8)   oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)   kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej;  http://www.umskarzysko.bip.doc.pl/index.php?wiad=54303

UWAGA

Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem !

 

 8. Inne informacje:

1)   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku -Kamiennej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu maju 2018 r. jest niższy niż 6 %

2)  Wybrany kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć:

a) oryginały świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż pracy,

b) oryginał świadectw lub dyplomu potwierdzające wykształcenie.

c) zaświadczenie o niekaralności.

 9. Miejsce i termin składania dokumentów.

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „SPECJALISTA W CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ”, osobiście w siedzibie Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku - Kamiennej pok. 116 do dnia 18.06.2018r. do godziny 15:00 lub pocztą na adres: Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku - Kamiennej ul. Legionów 122D, 26-110 Skarżysko-Kamienna (decyduje data faktycznego wpływu do jednostki);

2) O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie;

3) Informacje związane z naborem będą udzielane w dniach i godzinach pracy Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku - Kamiennej pod numerem telefonu 41 253 40 10;

4) Aplikacje, które wpłyną do Centrum Obsługi Inwestora po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;

5) Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.skarzysko.pl) oraz na tablicy informacyjnej Centrum Obsługi Inwestora ul. Legionów 122 D w Skarżysku –Kamiennej.

6) Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ).

Dyrektor
Centrum Obsługi Inwestora
Sławomir Ciaś

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane