W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika Działu Usług Opiekuńczych i DPS w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej

Jednostka Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko - Kamienna
Stanowisko Kierownik
Komórka organizacyjna Dział Usług Opiekuńczych i DPS
Data ogłoszenia naboru 11.05.2022 r.
Termin składania
dokumentów
26.05.2022 r.
Charakter umowy Umowa o pracę – 1/1 etatu, obowiązująca norma czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych powyżej 6%
Wymagania związane
ze stanowiskiem
I. Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku:
1. wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce,
2. co najmniej 3-letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. nieposzlakowana opinia,
6. obywatelstwo polskie.

II. Wymagania dodatkowe:
1. preferowany 5-letni staż pracy w pomocy społecznej (praca w środowisku),
2. biegła znajomość programów i technik komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych – pakiet Microsoft Office, w zakresie Word i Excel,
3. znajomość obsługi systemu informatycznego POMOST,
4. znajomość oraz umiejętność stosowania i interpretacji przepisów w zakresie:
a) ustawy o pomocy społecznej,
b) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
c) ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
d) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
e) ustawy Kodeks pracy,
f) ustawy o finansach publicznych,
g) ustawy o samorządzie gminnym,
h) ustawy o pracownikach samorządowych
i) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zakres wykonywanych
zadań na stanowisku
1. organizacja i nadzorowanie pracy prowadzonego działu,
2. systematyczne poszerzanie wiedzy w zakresie zadań działu i przekazywanie jej podległym pracownikom,
3. planowanie pracy działu, przydzielanie zadań, usprawnianie organizacji, metod i form pracy prowadzonego działu,
4. dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników oraz kontrolę wykonywania zaleceń z nich wynikających,
5. inicjowanie i organizowanie szkolenia zawodowego pracowników prowadzonego działu,
6. rozpatrywanie skarg związanych z działalnością działu, badanie zasadności skarg, analizowanie źródła i przyczyn ich powstawania oraz podejmowanie działań zapewniających ich należyte i terminowe załatwienie,
7. organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony prawnie chronionych danych,
8. przygotowywanie projektów informacji dla mediów i  przedkładanie ich Dyrektorowi oraz wykorzystywanie jej do doskonalenia pracy działu,  
9. analiza i ocena potrzeb w zakresie programów i/lub projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych, w zakresie dotyczącym zadań prowadzonego działu,
10. opracowywanie merytoryczne programów/projektów w zakresie zadań działu,
11. zbieranie i opracowywanie danych służących sprawozdawczości,
12. opracowywanie pism i innych dokumentów oraz prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
Wymagane dokumenty 1. List motywacyjny i CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy (kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie, np. zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu w danym okresie).
4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty o ukończonych kursach, szkoleniach itp.).
5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Klauzula informacyjna (art. 13 RODO) wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty składane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „Za zgodność z oryginałem”.

Wzory dokumentów wskazane w punktach 5-6 do pobrania na stronie internetowej http:/mops.skarkam.pl w zakładce PRACA – DOKUMENTY DO POBRANIA
Miejsce i termin
składania dokumentów
Wymagane dokumenty z oznaczeniem nadawcy należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 26.05.2022 r. do godz. 15.30 w sekretariacie (pok. 1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna lub przesłać pocztą do dnia 26.05.2022 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko kierownik Działu Usług Opiekuńczych i DPS”

Dodatkowe informacje pod nr tel. (41) 2529132
Uwagi 1. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.
2. Postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy o pracownikach samorządowych,
3. Postępowanie będzie prowadzone przez powołaną zarządzeniem Dyrektora MOPS Komisję w dwóch etapach:
a) etap I – Komisja dokonuje analizy i oceny dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym oraz ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu,
b) etap II - składa się z pisemnego testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej,
4. Kandydaci zakwalifikowani w I etapie, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie II etapu postępowania, termin ten zostanie również opublikowany na stronie (mops.skarkam.pl)
5. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skarżysko – Kamienna oraz na stronie internetowej MOPS w Skarżysku – Kamiennej.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Marzanna Łasek

 

Załączniki:

1) Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika Działu Usług Opiekuńczych i DPS - wersja PDF

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane