W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Skarżysko-Kamienna ul. Rejowska

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości Skarżysko-Kamienna ul. Rejowska
Przetarg na Sprzedaż nieruchomości
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 436 250,00 zł + 23% VAT
Data przetargu
         Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Nr XV/123/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 października 2015 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Rejowskiej nr 108.

     I. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej numerami 29/12, 178/3, 178/6 i 178/12 (arkusz mapy nr 15, obręb 0011 Górna Kamienna) o łącznej powierzchni 1,0904 ha.

Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr KI1R/00001534/1.

      II. Przeznaczenie nieruchomości:
nieruchomość usytuowana jest na obszarze objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Rejowska – Szydłowiecka” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej zatwierdzonego Uchwałą Nr 2/10/2002 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 lutego 2002 r. (ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 45, poz. 562 z dnia 11 kwietnia 2002 r.), zgodnie z którym jest to teren oznaczony symbolami UH.UI.P – przeznaczonym pod budownictwo usługowo-handlowe i przemysłowe nieuciążliwe oraz EE – projektowana stacja trafo.

     III. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią, z zastrzeżeniem punktów IV, V i VI.

    IV. Na nieruchomości znajdują się urządzenia, stanowiące uzbrojenie techniczne terenu, nie będące przedmiotem sprzedaży. Ich lokalizacja i przebieg są uwidocznione na mapie zasadniczej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej przy Placu Floriańskim 1.

     V. Na działce nr ewidencyjny 178/12 za zgodą Gminy Skarżysko-Kamienna wykonana została kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków, stanowiące własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej. Zgodnie z podpisanymi uzgodnieniami dotyczącymi ustanowienia służebności przesyłu, przedsiębiorca przesyłowy jest zobowiązany do wnoszenia na rzecz właściciela gruntu opłat rocznych w wysokości 292,32 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 32/100) + 23% VAT. Służebność przesyłu nie jest ustanowiona aktem notarialnym.
 
      VI. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu zostanie obciążona nieodpłatną służebnością na czas nieoznaczony (kanał deszczowy) na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna, ustanowioną równocześnie z umową sprzedaży, na co nabywca wyraża zgodę przystępując do przetargu. 
 
     VII. Cena wywoławcza przy sprzedaży nieruchomości wynosi 437 250,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) + 23% VAT.
 
     VIII. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 8 września 2017 r. o godzinie 10.00 w sali nr 025 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.

      IX. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt  pięć tysięcy złotych 00/100) – przy wpłacaniu wadium należy podać nr i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S.A. Wpłaty należy dokonać do dnia 4 września 2017 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 4 września 2017 r.),

- złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, 
  
- złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. t.j. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (Dz. U. t.j. z 2014 r. poz. 1490),

- okazanie dowodu tożsamości,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków - przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

      X. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

     XI. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
      XII. Wpłacone wadium podlega:

  - zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,

 - przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy  sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,

  - zwrotowi – uczestnikom którzy przetargu nie wygrają.
 
     XIII. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia     1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. t.j. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. t.j.  z 2014 r. poz. 1490).

      XIV. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

     XV. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. t.j. z 2016 r. poz. 1061 z późn. zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

     XVI. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

    XVII. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
 
     Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 201 (II piętro) – tel. 41 25-20-179.
 
            Skarżysko-Kamienna, dnia 27.06.2017 r.      

Powiadom znajomego