W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

URZĄD MIASTA w Skarżysku - Kamiennej
ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
       41 252 01 01

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

 

elekt. skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka

 

NIP 6631823843
REGON 000516175

Skarżysko-Kamienna ul. Moniuszki

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości Skarżysko-Kamienna ul. Moniuszki
Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej ul. Moniuszki
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość zabudowana
Cena wywoławcza 177300,00
Data przetargu
Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej, działając na podstawie Uchwały Nr XL/44/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 czerwca 2013 r., ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Moniuszki.
I.    Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżysko-Kamienna numerami: 27/6 i 27/8 (obręb 0003 Place, arkusz mapy nr 18) o powierzchni łącznej 0,1390 ha, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Moniuszki. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych, urządzona jest księga wieczysta nr KI1R/00006970/4.
II.    Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o konstrukcji drewnianej, parterowym z użytkowym poddaszem, o powierzchni użytkowej 175,61 m2. Z uwagi na zły stan techniczny budynek został w całości wyłączony z użytkowania na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej znak: PINB.I-7143/3/09 z dnia 28.04.2009 r.
III.    Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie ze „Zmianą nr 2 w części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzonego Uchwałą nr 5/55/2000 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 2 czerwca 2000 r. część nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży została oznaczona symbolem „MN” jako teren budownictwa jednorodzinnego, natomiast pozostała część została oznaczona symbolem „ZI” jako teren zieleni rekreacyjno-izolacyjnej.
IV.    Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 5 grudnia 2016 r.
V.    Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
VI.    Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 177 300,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych 00/100).
VII.    Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 7 kwietnia 2017 r. o godzinie 10.00 w sali nr 025 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.
VIII.    Sprzedaż niniejsza podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).
IX.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1.    wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) przy wpłacaniu wadium należy podać numery ewidencyjne działek i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S.A. Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 3 kwietnia 2017 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu: 3 kwietnia 2017 r.),
2.    złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
3.    złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),
4.    okazanie dowodu tożsamości,
5.    w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
6.    w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
7.    w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu, dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
X.    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
XI.    O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
XII.    Wpłacone wadium podlega:
1.    zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości - w przypadku wygrania przetargu,
2.    przepadkowi - w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu,
3.    zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.
XIII.    Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
XIV.    Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz koszty wyburzenia budynku znajdującego się na terenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ponosi Nabywca nieruchomości.
XV.    Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1061) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.
XVI.    Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.
XVII.    W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 201, tel. (41) 25-20-184.
    Skarżysko-Kamienna, dnia 24.02.2017 r.

Powiadom znajomego