Osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości, planując usunięcie drzewa, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, którego obwód pnia, mierzony na wysokości 5 cm, przekracza:
- 80  cm, w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
- 65 cm, w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,
- 50 cm, w przypadku pozostałych gatunków drzew
jest obowiązana wnieść do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej zgłoszenie zamiaru jego usunięcia.
 
Miejsce załatwienia
Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 210, tel. 41/25-20-170

Wymagane dokumenty
Wypełnione zgłoszenie, rysunek albo mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości

Opłaty
Zwolnienie z opłaty skarbowej

Termin załatwienia
W terminie 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia pracownicy Urzędu Miasta przeprowadzą oględziny w terenie. 
W terminie 14 dni od oględzin organ może wnieść sprzeciw od zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora .
Brak sprzeciwu w wyznaczonym terminie oznacza milczącą zgodę na usunięcie drzewa.
Przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, na wniosek zgłaszającego, organ może za odpłatnością wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.
Jeżeli zgłaszający został wezwany do uzupełnienia zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, a termin uzupełnienia zgłoszenia wyznaczono na dzień przypadający po przeprowadzeniu niniejszych oględzin, to termin wniesienia sprzeciwu przez organ wydłuża się do 14 dni od złożenia wymaganego uzupełnienia.
Tryb odwoławczy
Od sprzeciwu wniesionego w drodze decyzji administracyjnej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem tut. organu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Treść
Zgłoszenie zaadresowane do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej należy składać w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, w Biurze Obsługi Interesanta.
Procedura:  
1. Przyjęcie zgłoszenia 2. Oględziny w terenie ze spisaniem protokołu.
3. Milcząca zgoda lub wniesienie sprzeciwu.

Podstawa prawna: art. 83f ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016, poz. 2134 ze zm.)

Uwagi:
W myśl art. 83f ust. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
Art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody stanowi, że Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:
- usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 83f ust. 4, lub przed upływem terminu, o którym mowa w art. 83f ust. 8
 


Załączniki:

Zgłoszenie