Wymagane dokumenty:

- kompletnie wypełniony wniosek o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy;
- oświadczenie majątkowe;
- zaświadczenie o dochodach wszystkich pełnoletnich członków rodziny.

Dochody jakie winny być przedstawione do wniosku przy ubieganiu się o lokal mieszkalny z mieszkaniowego zasobu gminy.

Kwota dochodu brutto uzyskiwanego z wykonywanej pracy do przeliczeń w celu ubiegania się o lokal z mieszkaniowego zasobu gminy winna być pomniejszona o: koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Dochód winien obejmować okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. W przypadku osób prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą dochód brutto winien być skalkulowany przez nie na podstawie posiadanej dokumentacji i przedstawiony w tut. Referacie w formie oświadczenia potwierdzonego pieczęcią prowadzącego działalność. W przypadku pobierania emerytury, renty lub alimentów należy przedstawić decyzję ZUS, wyrok sądu lub inny wiarygodny dokument potwierdzający wysokość pobieranego świadczenia. Osoby korzystające z pomocy MOPS w tym pobierające zasiłki rodzinne winny doręczyć odpowiednie zaświadczenie lub kserokopię decyzji MOPS.

Uwaga: do przeliczenia dochodu brutto przy ubieganiu się o przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy nie bierze się pod uwagę zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków dla sierot zupełnych, zasiłków celowych i okresowych oraz świadczenia wychowawczego. Wysokość ww. dochodów winna być udokumentowana za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

- jako załączniki:
· orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
· orzeczenie właściwej komisji o uprawnieniach do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego;
· orzeczenie właściwych służb o złym stanie technicznym budynku lub lokalu (stwarzający zagrożenie dla życia osób tam przebywających);
· dowód osobisty do wglądu;
 
Miejsce załatwienia:

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna ul. Legionów 122D (tymczasowa siedziba) – Referat Spraw Społeczno-Lokalowych, pokój nr 202 /II piętro/.

Miejsce złożenia dokumentów:

Po weryfikacji wniosku przez pracownika Referatu Spraw Społeczno-Lokalowych wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej.
 
Miejsce odbioru dokumentów:

Zawiadomienie o pozytywnej bądź negatywnej kwalifikacji wniosku można odebrać osobiście z aktualnym dokumentem tożsamości w Referacie Spraw Społeczno-Lokalowych, pokój nr 202 /II piętro/ lub zostanie ono doręczone za pośrednictwem poczty na adres podany we wniosku.

Termin załatwienia:

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Sposób załatwienia sprawy:

Pisemna kwalifikacja wniosku pod kątem uprawnień do ubiegania się o lokal mieszkalny z mieszkaniowego zasobu gminy.

Opłaty:

Bez opłat.

Tryb odwoławczy:

Brak.

Informacje dodatkowe:

Osoby ubiegające się o najem lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy winny posiadać status stałego mieszkańca naszego miasta (jest to osoba, która legitymuje się stałym zameldowaniem lub zamieszkuje na terenie Skarżyska-Kamiennej na podstawie umowy najmu). Dane o warunkach mieszkaniowych wnioskodawcy winny pochodzić z miejsca stałego zameldowania lub w przypadku braku zameldowania z miejsca zamieszkiwania. W przypadku braku wspólnego zameldowania przez małżonków - dane o warunkach mieszkaniowych winny pochodzić z dwóch miejsc stałego zameldowania. O najem lokalu mieszkalnego nie mogą ubiegać się osoby lub rodzina, która nie osiąga udokumentowanego dochodu.

Wniosek o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy.

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Referatu Spraw Społeczno-Lokalowych, pokój nr 202 /II piętro/ lub telefonicznie pod numerem telefonu: (041) 25-20-160.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 611 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XXXIV/280/2021 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skarżysko-Kamienna (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2021 r., poz. 1341 z późn. zm).

Osoby odpowiedzialne:

Kierownik Referatu Spraw Społeczno-Lokalowych – Grzegorz Ślusarczyk
Podinspektor ds. społeczno-lokalowych – Katarzyna Berus
Pomoc administracyjna – Ewa Pasieka