Przewodniczący Rady Miasta  Skarżyska – Kamiennej – Leszek Golik w kadencji 2018-2023

Przyjęcia interesantów

Przyjęcia interesantów odbywają się w każdy poniedziałek od godz. 15 45 do 16 45 I piętro pokój 111.

Kontakt

Tel.  +48 41 2520-120

         +48 41 2520-122

         +48 41 2520-100

Fax. +48 41 2520-200

Zadania i uprawnienia Przewodniczącego Rady Miasta

1. Zadaniem Przewodniczącego jest organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie jej obrad.
2. W ramach organizacji pracy Rady Przewodniczący:
– zwołuje sesje Rady i ustala porządek obrad,
– reprezentuje Radę na zewnątrz,
– koordynuje prace komisji,
– nadzoruje w imieniu Rady wykonanie uchwał,
– na wniosek klubów radnych zwołuje spotkania robocze radnych.
– dba o autorytet Rady,
– powołuje na wniosek komisji lub z własnej inicjatywy ekspertów w celu wydania opinii bądź ekspertyz w sprawach rozpatrywanych przez Radę i komisje,
– pełni dyżury w określonych terminach i godzinach..

3. W ramach prowadzenia obrad Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący:
– otwiera i zamyka sesje,
– przewodniczy obradom,
– kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
– zarządza i przeprowadza głosowania nad projektami uchwał,
– podpisuje uchwały Rady.
– czuwa nad właściwym przebiegiem sesji.
4. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują prace komisji Rady, a podziału zadań w tym zakresie dokonuje Przewodniczący Rady.
Przewodniczący Rady Miasta  Skarżyska – Kamiennej – Leszek Golik w kadencji 2014-2018

 

Przyjęcia interesantów

Przyjęcia interesantów odbywają się w każdy poniedziałek od godz. 15 45 do 16 45 I piętro pokój 111.

Kontakt

Tel.  +48 41 2520-120

         +48 41 2520-122

         +48 41 2520-100

Fax. +48 41 2520-200

Zadania i uprawnienia Przewodniczącego Rady Miasta

1. Zadaniem Przewodniczącego jest organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie jej obrad.
2. W ramach organizacji pracy Rady Przewodniczący:
– zwołuje sesje Rady i ustala porządek obrad,
– reprezentuje Radę na zewnątrz,
– koordynuje prace komisji,
– nadzoruje w imieniu Rady wykonanie uchwał,
– na wniosek klubów radnych zwołuje spotkania robocze radnych.
– dba o autorytet Rady,
– powołuje na wniosek komisji lub z własnej inicjatywy ekspertów w celu wydania opinii bądź ekspertyz w sprawach rozpatrywanych przez Radę i komisje,
– pełni dyżury w określonych terminach i godzinach..

3. W ramach prowadzenia obrad Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący:
– otwiera i zamyka sesje,
– przewodniczy obradom,
– kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
– zarządza i przeprowadza głosowania nad projektami uchwał,
– podpisuje uchwały Rady.
– czuwa nad właściwym przebiegiem sesji.
4. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują prace komisji Rady, a podziału zadań w tym zakresie dokonuje Przewodniczący Rady.