Przewodniczący Rady Miasta  Skarżyska – Kamiennej – Grzegorz Małkus w kadencji 2024-2029

Przyjęcia interesantów

Przyjęcia interesantów odbywają się w każdy poniedziałek od godz. 08 00 do 10 00 I piętro pokój 127 ( wejście przez pok. nr 126).

Kontakt

Tel.   +48 41 2520-120

         +48 41 2520-122

         +48 41 2520-100

Fax.  +48 41 2520-200

Zadania i uprawnienia Przewodniczącego Rady Miasta

1. Zadaniem Przewodniczącego jest organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie jej obrad.
2. W ramach organizacji pracy Rady Przewodniczący:
– zwołuje sesje Rady i ustala porządek obrad,
– reprezentuje Radę na zewnątrz,
– koordynuje prace komisji,
– nadzoruje w imieniu Rady wykonanie uchwał,
– na wniosek klubów radnych zwołuje spotkania robocze radnych.
– dba o autorytet Rady,
– powołuje na wniosek komisji lub z własnej inicjatywy ekspertów w celu wydania opinii bądź ekspertyz w sprawach rozpatrywanych przez Radę i komisje,
– pełni dyżury w określonych terminach i godzinach..

3. W ramach prowadzenia obrad Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący:
– otwiera i zamyka sesje,
– przewodniczy obradom,
– kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
– zarządza i przeprowadza głosowania nad projektami uchwał,
– podpisuje uchwały Rady.
– czuwa nad właściwym przebiegiem sesji.
4. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują prace komisji Rady, a podziału zadań w tym zakresie dokonuje Przewodniczący Rady.