W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Urząd Stanu Cywilnego

XML

W związku z prognozowanymi i panującymi upałami nastąpiło skrócenie czasu pracy Urzędu.


Zgodnie z zarządzeniem nr 169/2022 w dniach 27.06 do 01.07 Urząd Stanu Cywilnego będzie pracował do godziny 14.00.

 

 

 

 

W związku z termomodernizacją budynku UM Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje pod nowym adresem ul. Legionów 122d - II piętro p.221.W dniu 21 kwietnia 2020 Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło e-usługę umożliwiającą uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego od ręki- w wersji elektronicznej (dotyczy to oczywiście tylko tych aktów, które zostały już wprowadzone do ogólnopolskiego Systemu Rejestrów Państwowych). W niniejszym wypadku dokument jest generowany bezpośrednio (tj. bez udziału pracownika USC) a następnie automatycznie przesyłany na skrzynkę wnioskodawcy Mój Gov.
Z informacjami dotyczącymi e-usługi można zapoznać się na stronie Gov.pl
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwa-zgonu


Zakład Ubezpieczeń Społecznych do wykonywanych przez siebie czynności dotyczących wypłaty zasiłku pogrzebowego, macierzyńskiego celem uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego, będzie występował bezpośrednio do USC za pośrednictwem platformy ePUAP, bez angażowania w tę czynność osób zainteresowanych otrzymaniem danego świadczenia. Będzie to jednak możliwe, jeśli we wniosku (z wnioskiem) o zasiłek wnioskodawca poda zakres kluczowych danych, niezbędnych do wydania ZUS tego odpisu przez USC.
Informacja o powyższym, w tym o zakresie danych niezbędnych do pozyskania odpisu aktu stanu cywilnego przez ZUS, została zamieszczona na stronie internetowej ZUS:
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosci/1/ulatwienia-dla-klientow-zus-we-wlasnym-zakresie-pozyska-z-usc-odpis-aktu-stanu-cywilnego-potrzebny-do-wyplaty-zasilku/3366288


--------------------------------------------
URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Dorota Chołuj
tel. 41 25 20 143
e-mail:usc@um.skarzysko.pl

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Anna Ciok
tel. 41 25 20 144
e-mail:usc@um.skarzysko.pl

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie czynności związanych ze sprawami osobowymi wynikające z postanowień ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego i innych ustaw, a w szczególności:
I) Rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów, a także innych zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osób.
2)   Przyjmowanie oświadczeń o:
a)  nadaniu i zmianie nadanego imienia,
b)  braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego,
e) wstąpieniu w związek małżeński,
d)   wyborze nazwiska,
e)   uznaniu dziecka,
f)   nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
g)   powrocie do poprzednio noszonego nazwiska (po rozwodzie).
3)  Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego.
4)   Wydawanie zaświadczeń o:
a)  zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
b)  potwierdzeniu zgłoszenia zawarcia małżeństwa,
e) braku przeszkód do zawarcia małżeństwa,
d) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
e) zaginięciu lub zniszczeniu księgi,
f)  o uznaniu ojcostwa,
g) o stanie cywilnym,
h) o zamieszczonych lub nie zamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
5)  Dokonywanie czynności materialno-technicznych oraz wydawanie decyzji dotyczących:
a)  prostowania lub uzupełniania aktu stanu cywilnego,
b)  skrócenia miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,
e) odtwarzania treści aktu stanu cywilnego,
d)  wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą w polską księgę stanu cywilnego,
e)  zarejestrowania urodzenia, małżeństwa lub zgonu, których nie zarejestrowano w zagranicznych księgach,
f)  wpisania wzmianki dodatkowej na podstawie orzeczenia organu państwa obcego,
g)   wpisania treści odpisu aktu krajowego w razie zniszczenia lub zaginięcia księgi,
h)  zmiany imienia, nazwiska.
6)   Prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego, w tym:
a)  zabezpieczenie i konserwacja zbioru ksiąg stanu cywilnego,
b)  przekazywanie aktów stanu cywilnego i akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego do archiwum państwowego po upływie okresów ich przechowywania.
7)  Współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą i placówkami państw obcych w zakresie rejestracji akt stanu cywilnego oraz wykonywania postanowień wynikających z umów międzynarodowych.
8)  Organizowanie uroczystości zawarcia związku małżeńskiego.
9)   Przyjmowanie zgłoszeń i organizowanie jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. 
10)    Aktualizacja i usuwanie nieprawidłowości w systemie PESEL .
11)   Udzielanie informacji dla potrzeb sądów, organów ścigania oraz innych organów państwowych.
12)   Pozyskiwanie i przekazywanie danych dla potrzeb statystyki publicznej;
13)   Aktualizacja ksiąg stanu cywilnego - nanoszenie zmian na podstawie decyzji administracyjnych, wyroków sądowych, aktów stanu cywilnego.
14)   Migracja aktów stanu cywilnego do centralnego systemu ,,Zródło".
11)  Dodawanie przypisków i wzmianek mających wpływ na treść aktu stanu cywilnego.
12)  Nadawanie nr PESEL noworodkom.
13)  Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego.
14)  Sporządzanie testamentu allograficznego.
15)  Prowadzenie postępowań w sprawach odmowy:
a)  przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa,
b)  przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
e) wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
d)   wydania zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa,
e)   sporządzenia aktu małżeństwa po ślubie konkordatowym,
f)  wydania zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,
g)   dołączenia wzmianki lub przypisku na podstawie orzeczenia organu państwa obcego;
16)   Występowanie do sądu powszechnego z wnioskami o:
a)  rozstrzygnięcie wątpliwości czy osoba może zawrzeć małżeństwo,
b)  sprostowanie aktu stanu cywilnego wykraczające poza kompetencje kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
e) unieważnienie aktu stanu cywilnego lub dołączonej do niego wzmianki dodatkowej wykraczające poza kompetencje kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
d) ustalenie treści aktu stanu cywilnego.

 

Klauzura informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Proszę o zapoznanie się z Klauzulą informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska).

Dane kontaktowe

Adres i telefon: Urząd Stanu Cywilnego ul. Sikorskiego 18 I piętro, pokój 126 tel. (0-41) 25 20 143, 25 20 144 e-mail: usc@um.skarzysko.pl Pracownicy: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Dorota Chołuj Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Anna Ciok Stanowisko ds. Obsługi Kancelaryjnej USC - Bogusława Kołacz Stanowisko ds. Obsługi...

Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa przed duchownym - ślub konkordatowy

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy: Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo konkordatowe Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz formularz zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności...

Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego – ślub cywilny

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy: Zawarcie małżeństwa następuje w USC wybranym przez narzeczonych. W Skarżysku-Kamiennej jest to: Urząd Stanu Cywilnego ul. Sikorskiego 18 I piętro, pokój 126 tel. (0-41) 25 20 143, 25 20 144 Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę: Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo. Godziny...