W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

URZĄD MIASTA w Skarżysku - Kamiennej
ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
       41 252 01 01

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

 

elekt. skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka

 

NIP 6631823843
REGON 000516175

Sporządzanie skierowań do zawarcia umowy najmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy na podstawie wykazów skierowań

Wymagane dokumenty:

- zaświadczenie o dochodach brutto swoich i pozostałych członków rodziny z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła propozycja najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy;

Dochody jakie winny być przedstawione do wniosku przy ubieganiu się o lokal z mieszkaniowego zasobu gminy:

Kwota dochodu brutto uzyskiwanego z wykonywanej pracy do przeliczeń w celu ubiegania się o lokal z mieszkaniowego zasobu gminy winna być pomniejszona o: koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Dochód winien obejmować okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. W przypadku osób prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą dochód brutto winien być skalkulowany przez nie na podstawie posiadanej dokumentacji i przedstawiony w tut. Referacie w formie oświadczenia potwierdzonego pieczęcią prowadzącego działalność. W przypadku pobierania emerytury, renty lub alimentów należy przedstawić decyzję ZUS, wyrok sądu lub inny wiarygodny dokument potwierdzający wysokość pobieranego świadczenia. Osoby korzystające z pomocy MOPS w tym pobierające zasiłki rodzinne winny doręczyć odpowiednie zaświadczenie lub kserokopię decyzji MOPS.

Uwaga: do przeliczenia dochodu brutto przy ubieganiu się o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy nie bierze się pod uwagę zasiłków pielęgnacyjnych zasiłków dla sierot zupełnych, zasiłków celowych 
i okresowych oraz świadczenia wychowawczego.

Miejsce załatwienia:

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18 – Referat Spraw Społeczno-Lokalowych, pokój nr 025 /parter/.

Miejsce złożenia dokumentów:

Po weryfikacji wniosku przez pracownika Referatu Spraw Społeczno-Lokalowych wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej.

Miejsce odbioru dokumentów:

Zawiadomienie o pozytywnej bądź negatywnej kwalifikacji wniosku można odebrać osobiście z aktualnym dokumentem tożsamości w Referacie Spraw Społeczno-Lokalowych, pokój nr 025 /parter/ lub zostanie ono doręczone za pośrednictwem poczty na adres podany we wniosku.

Termin załatwienia:

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Sposób załatwienia sprawy:

Analiza dokumentów pod względem kryteriów umożliwiających wydanie skierowania. Wydanie skierowania lub odmowa wydania skierowania do zawarcia umowy najmu.

Opłaty:

Bez opłat.

Tryb odwoławczy:

Brak.

Informacje dodatkowe

Skierowanie może być wydane na rzecz osoby ujętej w wykazie, która w danym momencie nadal spełnia kryteria uprawniające do najmu lokalu. Umowa najmu winna być zawarta w ciągu 7 dni licząc od dnia wydania skierowania, a lokal zasiedlony w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy najmu. Dwie odmowy przyjęcia wskazanego do najmu lokalu powodują skreślenie z wykazu skierowań do zawarcia umowy najmu i utratę uprawnień ubiegania się o jego najem. Odmowa przyjęcia oferty gminy będzie uzasadniona wyłącznie wtedy kiedy zaproponowany przez gminę lokal nie będzie spełniał ustawowych warunków zawartych w ustawie.

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Referatu Spraw Społeczno-Lokalowych, pokój nr 025 lub telefonicznie pod numerem telefonu: (041) 25-20-160.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 172 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XXXIV/280/2021 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skarżysko-Kamienna (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2021 r., poz. 1341 z późn. zm).

Osoby odpowiedzialne:

Kierownik Referatu Spraw Społeczno-Lokalowych – Grzegorz Ślusarczyk
Podinspektor ds. społeczno-lokalowych – Katarzyna Berus
Pomoc administracyjna – Ewa Pasieka

Powiadom znajomego