W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

URZĄD MIASTA w Skarżysku - Kamiennej
ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
       41 252 01 01

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

 

elekt. skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka

 

NIP 6631823843
REGON 000516175

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Informacje dotyczące wydawania zezwolenia na detaliczną sprzedaż alkoholu

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna
ul. Sikorskiego 18
Referat Zdrowia i Spraw Społecznych pok. 014a ,
tel. 41 25 20 152


Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
- Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych lub umowa najmu lokalu.
- Pisemna zgoda na sprzedaż napojów alkoholowych udzielona przez właściciela, współwłaściciela budynku/ punktu/ lokalu/ działki dot. punktu sprzedaży napojów alkoholowych, zlokalizowanego poza budynkiem wielorodzinnym.
- Zgoda na sprzedaż napojów alkoholowych przez zarządcę, administratora budynku lub Wspólnotę Mieszkaniową dot. punktu sprzedaży napojów alkoholowych zlokalizowanym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
- Oświadczenie, czy punkt sprzedaży znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym oraz czy nie koliduje z przepisami uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej nr LIX/61/2018 z dnia 20.08.2018 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz uchwały nr XXV/2014/2020 w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, placówek gastronomicznych i zakładów usługowych znajdujących się na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.
- Decyzja właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2132).
- Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestrów przedsiębiorców.
- Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa.Miejsce odbioru
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna
ul. Sikorskiego 18
Referat Zdrowia i Spraw Społecznych pok. 014a ,
tel. 41 25 20 152


Opłaty
Opłata skarbowa: podanie bez opłaty skarbowej

Termin załatwienia
Zgodnie z KPA.

Tryb odwoławczy

1. Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta, wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia Stronie.
2. Odwołanie od decyzji (zezwolenia lub odmowy wydania zezwolenia) wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.Uwagi
Brak uwag

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r. poz. 2151).

2. Uchwała Nr LIX/61/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.

3. Uchwała nr LIX/60/2018 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r. poz. 775).

 

 

Treść
Aby uzyskać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych należy:

1. złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, który zawiera:

- oznaczenie rodzaju zezwolenia
- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania
- numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)
- adres punktu sprzedaży
- adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)

2. Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych lub umowa najmu lokalu;

- pisemna zgoda na sprzedaż napojów alkoholowych udzielona przez właściciela, współwłaściciela budynku/ punktu/ lokalu/ działki dot. punktu sprzedaży napojów alkoholowych, zlokalizowanego poza budynkiem wielorodzinnym;

- zgoda na sprzedaż napojów alkoholowych przez zarządce, administratora budynku lub Wspólnotę Mieszkaniową dot. punktu sprzedaży napojów alkoholowych zlokalizowanym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

- oświadczenie, czy punkt sprzedaży znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym oraz czy nie koliduje z przepisami uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej: nr LIX/61/2018 z dnia 20.08.2018 r. (z póź. zm.) w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz uchwały nr XXV/2014/2020 w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, placówek gastronomicznych i zakładów usługowych znajdujących się na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej;

- decyzję właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestrów przedsiębiorców;

3. Po złożeniu kompletu dokumentów na BOI Urzędu Miasta, w przypadku nowych punktów sprzedaży, następują oględziny lokalu, z których sporządza się protokół.


4. Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
- powyżej 4,5% - 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa),
- powyżej 18% zawartości alkoholu.

5. Zezwolenia wydawane są po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy w formie postanowienia które uprawomocnia się po 7 dniach.Opłaty: podanie i załączniki bez opłaty skarbowej

- opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność - są wnoszone z góry (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) w wysokości:

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo,
- 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

- przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

 

- opłatę za korzystanie z zezwolenia w następnym roku, ustala się na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży w roku poprzednim. Jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła:

 

- 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - to opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim,

- 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości pow. 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - to opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim,

- 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - to opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim

- przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o której mowa wyżej, wnoszą opłatę podstawową

- przedsiębiorcy, których zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych są ważne przez cały rok kalendarzowy mogą dokonać opłaty w trzech równych ratach w terminach do dnia 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

- w roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty, o których mowa dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłaty za zezwolenia wnoszone są do kasy Urzędu Miasta, parter

Zaświadczenia potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:


- wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie zaświadczenia
- do wglądu oryginał dowodu wpłaty
Opłata skarbowa: 17 zł - wpłata gotówką w kasie UM

Załączniki

Powiadom znajomego